Minilex - Lakipuhelin

Valmistelussa kerättävät tiedot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Valmistelu kokonaisuudessaan on toimitettava siten, että asia voidaan käsitellä pääkäsittelyssä keskitysperiaatteen mukaisesti yhtäjaksoisesti. Tästä johtuen valmistelussa on selvitettävä asian käsittelylle tarpeelliset tiedot. Valmistelussa selvitetään ensinnäkin, mitä vaatimuksia asianosaisilla on asian liittyen sekä vaatimusten perusteet samoin kuin se, mihin tosiseikkoihin he vaatimustensa tueksi vetoavat. Tarkoitus on selvittää, mistä asianosaiset ovat asiassa erimielisiä.

Asianosaisen on valmistelussa viipymättä esitettävä vaatimuksensa ja niiden perusteet sekä lausuttava siitä, mitä vastapuoli on esittänyt. Lisäksi hänen on ilmoitettava kaikki todisteet, jotka hän haluaa esittää, ja mitä hän aikoo kullakin todisteella näyttää toteen. Hänen on lisäksi esitettävä kaikki kirjalliset todisteet, joihin hän vetoaa. Asianosaisen on lisäksi vastapuolen pyynnöstä ilmoitettava, onko hänen hallussaan sellainen vastapuolen riittävästi yksilöimä kirjallinen todiste tai esine, jolla voi olla merkitystä asiassa. Samoin valmistelussa selvitetään, onko asiassa edellytyksiä sovinnolle. Koska tuomioistuimen on valmistelussa huolehdittava valmistelun tavoitteiden toteutumisesta ja siitä, että asianosaiset mainitsevat kaikki seikat, joihin he haluavat vedota, valmistelua johtavalla tuomarilla on ensisijainen vastuu valmistelun tarkoituksen saavuttamisesta ja hän voi aktiivisesti käyttää materiaalisen prosessinjohdon keinoja, kuten kyselyoikeuttaan, asian selvittämiseksi. Jos asianosaisen kirjallinen tai suullinen lausuma on epäselvä tai puutteellinen, tuomioistuimen on tehtävä hänelle asian selvittämistä varten tarpeelliset kysymykset. Tuomioistuimen tulee myös valvoa, ettei asiaan sekoiteta mitään siihen kuulumatonta ja ettei asiassa esitetä tarpeetonta todistelua.

Asiassa, jossa sovinto on sallittu, asianosaisia voidaan tarvittaessa kehottaa esitettävä vaatimuksensa, niiden perusteet sekä todisteet, jotka hän haluaa esittää, määräajassa uhalla, ettei hän määräajan jälkeen saa vedota uuteen vaatimukseen tai seikkaan tai ilmoittaa uutta todistetta, ellei hän saata todennäköiseksi, että hänen menettelynsä johtuu pätevästä syystä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa