Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen menettely hovioikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asiat ratkaistaan hovioikeudessa pääsääntöisesti kirjallisessa menettelyssä. Asian käsittely alkaa sen valmistelulla, jolloin valittajalta voidaan pyytää täydennystä valitukseen ja valittajan vastapuolelta pyydetään valitukseen kirjallinen vastaus. Valmistelussa voidaan pitää suullinen valmisteluistunto, joka ei estä asian käsittelyä kirjallisessa menettelyssä, toisin kuin käräjäoikeudessa. Suullisessa valmistelussa ei kuitenkaan voida kuulla todistajia, vaan todistajien kuulemiseksi on aina järjestettävä suullinen pääkäsittely. Pääkäsittelyn järjestämisestä päätetään valmisteluvaiheessa.

Kirjallisen menettelyn edellytykset

Asia voidaan ratkaista hovioikeudessa kirjallisesti silloin, kun siinä ei tarvitse järjestää pääkäsittelyä. Pääkäsittely järjestetään ensinnäkin aina silloin, jos asiassa on kuultava todistajia. Pääkäsittely järjestetään myös, jos asianosainen sitä vaatii. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse järjestää, jos asiassa ei tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen vuoksi, että näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäilystä, ja pääkäsittelyn järjestäminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioon ottaen erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Hovioikeus voi myös päättää järjestää pääkäsittelyn omasta aloitteestaan, mikäli se katsoo sen tarpeelliseksi. Muissa tapauksissa asia siis ratkaistaan kirjallisesti. Asianosaisella on mahdollisuus täten luopua oikeudestaan suulliseen käsittelyyn, ja tämä voi tapahtua joko nimenomaisesti tai hiljaisesti. Tällöin hovioikeus ratkaisee asian kirjallisesti, mikäli suullisen käsittelyn järjestämistä ei asianosaisen toimesta ole nimenomaisesti erikseen vaadittu.

Esittelytilaisuus

Jos pääkäsittelyä ei järjestetä ja asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, hovioikeuden esittelijä toimittaa käräjäoikeuden ratkaisun, valituksen, vastapuolen vastauksen ja muun mahdollisen hovioikeudessa kertyneen aineiston asian ratkaiseville tuomareille. Esittelijä laatii tapauksesta myös oman ratkaisuehdotuksensa ja toimittaa sen sekä mahdollisen muistonsa tuomareille. Tämän jälkeen järjestetään esittely, jossa esittelijä selostaa asian suullisesti asian ratkaiseville tuomareille. Lopuksi tuomarit ilmoittavat asiasta mielipiteensä ja asia ratkaistaan. Jos tuomarit eivät ole yksimielisiä, asiasta äänestetään. Hovioikeuden esittelytilaisuus ei ole julkinen, eivätkä asianosaiset tai yleisö saa olla siellä läsnä. Jos hovioikeudessa järjestetään suullinen pääkäsittely, on se pääsääntöisesti julkinen.

Kirjallisessa menettelyssä asia ratkaistaan täten valituskirjelmän, valittajan vastapuolen mahdollisesti antaman kirjallisen vastauksen, muiden kirjallisten lausumien sekä käräjäoikeudessa kertyneen muun oikeudenkäyntiaineiston perusteella. Jos valittajan vastapuoli ei ole käyttänyt asiassa puhevaltaansa ja antanut kirjallista vastausta, otetaan ratkaisussa huomioon vastapuolen aiemmin käräjäoikeudessa esittämä oikeudenkäyntiaineisto. Koska kirjallisessa menettelyssä ei oteta uudelleen vastaan käräjäoikeudessa esitettyä suullista todistelua, ei ratkaisua voi tällaisen todistelun osalta hovioikeudessa muuttaa, paitsi silloin, jos todistelua ei ole mahdollista ottaa hovioikeudessa uudelleen vastaan. Rikosasioissa on kuitenkin mahdollista muuttaa rangaistusvaatimusta koskevaa ratkaisua vastaajan eduksi. Kun asia ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä, on käräjäoikeudessa esitetty suullinen todistelu katsottu riittävän selväksi, eikä sen osalta ratkaisua tulla hovioikeudessa muuttamaan. Poikkeustilanne, jossa tuomiota voitaisiin suullisen todistelun osalta muuttaa on siis sellainen, jossa todistelua ei voida lainkaan vastaanottaa uudelleen hovioikeudessa esimerkiksi todistajan kuoleman vuoksi. 

Kun asia on kirjallisessa menettelyssä ratkaistu, hovioikeus lähettää ratkaisun kirjallisesti asianosaisille. Tuomarikokoonpanoon kuuluu hovioikeudessa pääsääntöisesti kolme tuomaria, mutta yksi tuomari voi ratkaista esimerkiksi valmistelua koskevia kysymyksiä. Erityisen tärkeissä tapauksissa asia voidaan ratkaista seitsemän tuomarin kokoonpanossa taikka jopa täysistunnossa eli kaikkien tuomarien kesken. 

Lopuksi

Kirjallinen menettely hovioikeudessa alkaa täten edellä esitetysti valmistelulla, jossa valituskirjelmää voidaan vielä tarvittaessa täydentää ja vastapuolelta pyytää kirjallista vastausta valitukseen. Pääkäsittely jätetään toimittamatta ja asia ratkaistaan kirjallisesti, jos asianosainen ei ole erikseen vaatinut pääkäsittelyn järjestämistä, eikä suullista todistelua ole tarpeen ottaa vastaan hovioikeudessa. Tällöin asia ratkaistaan esittelystä, jossa esittelijä esittää asian ratkaisuehdotuksineen ratkaisemisesta vastaavalle kokoonpanolle. Esittelijän tulee toimittaa ennen esittelytilaisuutta hovioikeuden kokoonpanolle asiaan liittyvä oikeudenkäyntiaineisto, oma ratkaisuehdotuksensa sekä mahdollinen muistio. Esittelyn jälkeen tuomioistuin keskustelee ratkaisusta ja tekee päätöksensä, josta ilmoitetaan kirjallisesti molemmille osapuolille. Kirjallinen menettely on hovioikeudessa pääsääntö.

Varoitukset

- Valituskirjelmää laadittaessa on tärkeää kiinnittää huomiota sen sisältöön ja johdonmukaisuuteen. Valituskirjelmä ohjaa muutoksenhakua kuitenkin merkittävästi erityisesti asian valmisteluvaiheessa. Näin ollen valittajan edun mukaista ei ole laatia mahdollisimman laajaa valituskirjelmää, sillä vaarana on, että valituksen kannalta olennaisimmat seikat jäävät tällöin epäselviksi.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa