Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen ja suullinen valmistelu

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian käsittely aloitetaan käräjäoikeudessa valmistelulla. Riita-asian valmistelu alkaa, kun kantaja toimittaa käräjäoikeuteen kirjallisen haastehakemuksen, jossa hän esittää kanteensa eli vaatimuksensa perusteineen ja mahdollisuuksien mukaan asiassa esitettävät todisteensa. Valmistelulla pyritään varmistamaan se, että kun asian käsittely etenee pääkäsittelyyn, on juttu valmis tehokasta läpikäyntiä varten.

Kaikissa asioissa suoritetaan kirjallinen alkuvalmistelu, johon haastehakemuksen lisäksi kuuluu sen tarkastaminen mahdollisine täydennyttämisineen, haasteen tiedoksianto vastaajalle sekä vastaajan vastaus haasteeseen. Alkuvalmistelussa asianosaisilta siis pyydetään kirjallista selvitystä asiasta. Koska valmistelukin on jo oikeudenkäyntimenettelyä, tulisi sen tapahtua joutuisasti ja ilman aiheetonta viivytystä. Jos käsiteltävä asia on kovin laaja ja tuomioistuin katsoo sen tarkoituksenmukaiseksi, valmistelu voidaan jakaa osiin järjestämällä asian erillisen osan käsittelylle oma valmistelunsa.

Kun valmistelussa on selvitetty tarpeelliset seikat tai kun sitä ei muusta syystä ole enää tarkoituksenmukaista jatkaa, tuomioistuimen on todettava valmistelu päättyneeksi ja siirrettävä asia pääkäsittelyyn. Kuitenkin, jos asia ei ole valmis pääkäsittelyä varten kirjallisen valmistelun jälkeen, valmistelua jatketaan toimittamalla suullinen valmisteluistunto, jossa asian selvittämistä jatketaan. Ennen siirtoa tuomioistuimen on varattava asianosaisille tilaisuus lausua käsityksensä valmisteluistunnon tarpeettomuudesta. Lisäksi tuomioistuimen on laadittava kirjallinen yhteenveto tällaisissa tapauksissa. Yhteenvedosta tulee ilmetä asianosaisten vaatimukset, niiden perusteet sekä tarvittaessa todisteet ja se mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen. Yhteenveto on siis tehtävä jo ennen suullista valmisteluistuntoa, jos sen voidaan katsoa edistävän suullisen valmistelun toimittamista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »