Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian tuomio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian tuomiolla tarkoitetaan tuomioistuimen riita-asiasta antamaa ratkaisua. Riita-asian prosessissa voidaan antaa erityyppisiä tuomioita, joita kutsutaan suoritus-, vahvistus- tai muotoamistuomioiksi. Tuomion tulee sisältää muun muassa tuomioistuimen nimi sekä tuomion antamispäivä, asianosaisten nimet, sovelletut lainkohdat sekä tuomiolauselma. Erityisesti tuomiolauselmalla on keskeinen merkitys, sillä siitä selviää, mihin lopputulokseen tuomioistuin on ratkaisussaan päätynyt. Tuomiossa otetaan huomioon se, mitä asianosainen on pääkäsittelyssä vaatinut ja mihin hänen vaatimuksensa perustuvat sekä mitä todisteita hän on pääkäsittelyn aikana esittänyt. Asia voi olla myös mahdollista ratkaista jo valmistelussa, jolloin huomioon otetaan muun muassa haastehakemuksessa ja kirjallisessa vastauksessa esitetyt asiat.

Riita-asioiden osalta on voimassa niin sanottu vaatimistaakka ja väittämistaakka. Vaatimistaakalla tarkoitetaan sitä, että tuomioistuin ei voi tuomita muuta tai enempää kuin mitä asianosainen on vaatinut. Väittämistaakalla puolestaan tarkoitetaan sitä, että tuomioistuin ei saa perustaa tuomiota seikkaan, johon asianosainen ei ole vaatimuksensa tai vastustamisensa tueksi vedonnut. Väittämistaakka koskee vain sellaisia asioita, joissa sovinto on sallittu. Väittämistaakan epäkohtana voidaan tosin pitää sitä, että asianosaisen ollessa kykenemätön vetoamaan juridisesti relevantteihin seikkoihin, tuomioistuin ei saa ottaa päätöksenteossa kyseisiä seikkoja huomioon.

Riita-asian tuomiolla tarkoitetaan siis oikeudenkäynnissä käsiteltävästä asiasta annettavaa ratkaisua. Käräjäoikeus voi antaa riita-asian tuomion istunnon päätteeksi tai kirjallisesti kansliassa myöhempänä ajankohtana. Tuomion antamisen jälkeen riita-asian oikeudenkäynti päättyy. Jokaisella on oikeus saada perusteltu tuomio ja tuomioistuimella on puolestaan velvollisuus perustella antamansa tuomio. Perusteluilla on tärkeä asema esimerkiksi mahdollista myöhempää muutoksenhakua varten, sillä ne helpottavat niin asianosaisten kuin muutoksenhakutuomioistuimenkin työtä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa