Minilex - Lakipuhelin

Perinnön ennakko ja pesän varoista maksettavat kustannukset


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Sellainen osakas, jonka toimeentulo oli riippuvainen perittävästä vainajasta, voi saada pesästä ennakolta sen verran kuin hän toimeentuloaan varten tarvitsee. Ennakkoa on mahdollista saada, jos osakkaan perintöosuus siihen ilmeisesti riittää, eikä ennakon suorittaminen haittaa pesänselvitystä. Koska ennakon saamisen edellytyksenä on, että osakkaan toimeentulo oli perittävästä riippuvainen, ennakon maksamista harkittaessa on otettava huomioon myös ennakon vaatijan edellytykset hankkia varoja toimeentuloaan varten joko palkkatyöllä tai muutoin pesästä riippumattomalla tavalla. Kyseessä on siis osakkaan perintöosuuden ennakkomaksu.

Leskellä sekä turvattomilla lapsilla ja ottolapsilla on oikeus saada elatusta pesästä niin pitkään kuin kuolinpesä on selvitettävänä. Leskellä, turvattomilla lapsilla ja ottolapsilla on oikeus saada tarvitsemansa elatus riippumatta siitä, kenen hallinnossa kuolinpesä on ja siitä, mikä on jäämistövarojen ja –velkojen suhde. Tämä tarkoittaa sitä, että selvitysaikaista avustusta voidaan maksaa periaatteessa myös ylivelkaisessa kuolinpesässä. Lesken ja lasten oikeus pesänselvityksen aikaiseen avustukseen, ja siten elatukseen, jatkuu siihen asti, kunnes perinnönjako on käynyt lainvoimaiseksi. On tärkeää huomata, että lesken, turvattomien lasten ja ottolasten kohdalla ei ole kyse perintöosuuden ennakkomaksusta. Sen sijaan, kyseessä on niin sanotusti perittävällä olleen elatusvastuun ulottaminen koskemaan aikaa, jolloin kuolinpesää vielä selvitetään.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi on hyvä huomata, että pesän varoista tulee suorittaa kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset samoin kuin pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä aiheutuneet tarpeelliset kustannukset eli niin sanotut pesänselvitysvelat. Nämä velat tulee maksaa ennen muita velkoja sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Jos velka siis on välttämätön kuolinpesän saattamiseksi jakokuntoon, kyseessä on pesänselvitysvelka. Edellä kuvattuja kustannuksia, jotka lasketaan pesänselvitysvelaksi, ovat esimerkiksi perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kulut, kuolinpesän omaisuuden vakuutusmaksut sekä pesänselvittäjän palkkio. Muut pesän velat tulee maksaa vasta vainajan velkojen maksamisen jälkeen.

Lakipuhelimeen soittamalla saa asiantuntevia neuvoja koskien muun muassa perinnön ennakkoa ja pesänselvitysvelkoja. 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa