Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän velkojen maksujärjestys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennen perinnönjakoa kaikki kuolinpesän velat on maksettava tai niiden maksamisesta on annettava turvaava takaus tai muu vakuus. Kuolinpesän velat koostuvat pesänselvitysveloista, vainajan maksamattomista veloista sekä kuolinpesän muista veloista, ja ne maksetaan lähtökohtaisesti kuolinpesän varoista. Velkoja ei kuitenkaan voi maksaa missä järjestyksessä tahansa, vaan lainsäädäntömme määrittää kuolinpesän velkojen maksujärjestyksen. Maksujärjestyksestä käytetään myös nimitystä etusijajärjestys.

Kuolinpesän veloista ensimmäisenä maksetaan pesänselvitysvelat. Nämä maksetaan sitä mukaan kun ne erääntyvät. Pesänselvitysveloiksi katsotaan kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskulut sekä pesän hallinnosta ja selvityksestä aiheutuvat tarpeelliset kustannukset.

Hautajaiskuluja ovat muun muassa kohtuulliset arkusta, hautakivestä sekä muistotilaisuudesta aiheutuneet kulut. Perunkirjoituskuluja ovat perukirjaa varten tarvittavien asiakirjojen hankinnasta aiheutuneet kulut, perunkirjoitustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet kustannukset sekä uskottujen miesten palkkiot. Mikäli kuolinpesään määrätään pesänselvittäjä, kuuluu myös tälle maksettava palkkio pesänselvitysvelkoihin. Myös kuolinpesän jakamisesta aiheutuneet kulut on oikeuskäytännössä rinnastettu pesänselvitysvelkoihin. Pesänjakajan palkkio ei kuitenkaan ole pesänselvitysvelkaa.

Pesänselvitysvelkoina pidetään myös vainajan varojen ja velkojen selvittämisestä aiheutuneita kuluja. Lisäksi velkojen maksamisesta aiheutuneet kulut ovat pesänselvitysvelkaa. Mikäli kuolinpesän velkojen maksaminen tai kuolinpesän jakaminen edellyttää pesän omaisuuden realisointia, voidaan myös siitä aiheutuneet kulut lukea pesänselvitysvelaksi. Myös kuolinpesän omaisuuden väliaikaisesta hoidosta aiheutuneet kustannukset luetaan pesänselvitysvelkoihin. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että kustannukset ovat välttämättömiä omaisuuden arvon säilyttämiseksi (esimerkiksi syntyneen vahingon korvaaminen).

Myös vainajan solmimista kestovelkasuhteista (esimerkiksi asuinhuoneiston vuokra) syntyneet velat voivat ainakin osittain olla pesänselvitysvelkaa. Tällaisten velkojen osalta ei kuitenkaan voida antaa yksiselitteistä ohjetta siitä, missä laajuudessa niitä voidaan pitää pesänselvitysvelkana, vaan asiaa on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. On lisäksi syytä pitää mielessä, että vain kohtuulliset ja tarpeelliset pesänselvityskulut kuuluvat ensimmäisinä maksettaviin kuolinpesän velkoihin.

Pesänselvitysvelkojen jälkeen maksetaan vainajan velat. Näillä tarkoitetaan velkoja, joista vainaja on vastuussa eläessään tekemänsä sopimuksen perusteella tai joista hän muutoin hankkiutui vastuuseen eläessään.

Viimeisenä maksetaan muut kuolinpesän velat. Tällaisia ovat velat, jotka on tehty perittävä kuoleman jälkeen muussa kuin pesänselvitystarkoituksessa, esimerkiksi kuolinpesän liiketoimintaan liittyvät velat.

Kuolinpesän velkojen maksujärjestykseen liittyy monia huomioitavia asioita. Mikäli sinulla herää lisäkysymyksiä, suosittelemme ottamaan yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa