Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän velkojen maksu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolinpesän ja vainajan velat suoritetaan kuolinpesän varoista. Velkojen maksujärjestys riippuu siitä, millainen velka on kyseessä. Kuolinpesän velat jaetaan pesänselvitysvelkoihin, vainajan velkoihin sekä muihin velkoihin. Pesänselvitysvelat maksetaan ensimmäiseksi sitä mukaa kun ne erääntyvät. Seuraavaksi kuolinpesän varoista maksetaan vainajan velat. Muut pesän velat maksetaan vasta pesänselvitysvelkojen sekä vainajan velkojen maksamisen jälkeen. Pesänselvitysvelkoja ovat pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset sekä kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset. Muulla kuolinpesän velalla tarkoitetaan muussa kuin pesänselvitystarkoituksessa perittävän kuoleman jälkeen tehtyä velkaa. Kuolinpesän konkurssissa konkurssipesä vastaa pesänselvitysvelkojen maksamisesta.

Kuolinpesän osakas ei pääsääntöisesti joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan velasta. Poikkeuksena tähän pääsääntöön on kuitenkin tilanne, jossa perunkirjoitusvelvollinen osakas laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajassa. Tällöin osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta. Osakkaan henkilökohtainen vastuu on mahdollinen myös, mikäli hän on perunkirjoituksessa tai vahvistaessaan valalla perukirjan vaarantanut velkojan oikeutta antamalla vääräksi tietämänsä ilmoituksen tai jättämällä tahallaan ilmoittamatta jonkin tietämänsä seikan. Velkavastuu voi aiheutua myös täydennys- tai oikaisuperukirjan laatimatta jättämisestä.

Osakas saattaa kuitenkin vapautua henkilökohtaisesta velkavastuusta, jos hän kykenee osoittamaan, ettei ole toiminnallaan tai laiminlyönneillään aiheuttanut lain mukaan korvattavaa vahinkoa. Osakas vastaa vain vahingon määrästä, jos hän osoittaa, että hänen velkojalle aiheuttamansa vahinko oli rahamäärältään pienempi kuin vainajan velka.

Kuolinpesän osakkaiden on siis syytä toimia rehellisesti perunkirjoituksessa ja huolehtia sen toimittamisesta määräajassa. Vastuu vainajan veloista saattaa muodostua hyvinkin ankaraksi, sillä se kattaa osakkaan tiedossa olevien velkojen lisäksi myös sellaiset vainajan velat, joista hän ei ole tietoinen. Henkilökohtaista velkavastuuta ei kuitenkaan synny vajaavaltaiselle eikä sellaiselle osakkaalle, jota edustaa edunvalvoja. Heidän sijastaan vastuuseen joutuu holhooja tai edunvalvoja, joka on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa pesän velkojille.

Osakkaat vastaavat pääsääntöisesti henkilökohtaisesti velasta, jonka he ovat tehneet pesän lukuun. Osakkaat ja toinen sopimusosapuoli voivat kuitenkin sopia siitä, vastaako velasta ainoastaan kuolinpesä vai ovatko myös osakkaat vastuussa. Lisäksi osakkaat voivat sopia keskinäisestä vastuustaan.

Osakkaat eivät välttämättä ole tietoisia kaikista vainajan veloista. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen voidaankin hakea julkista haastetta vainajan ja pesän velkojen selvittämiseksi. Tuomioistuimen antamassa julkisessa haasteessa velkojia pyydetään ilmoittamaan kirjallisesti saatavansa tuomioistuimelle viimeistään haasteessa mainittuna määräpäivänä uhalla, että tuntemattomiksi jääneet velat lakkaavat. Hakemuksen julkisesta haasteesta voi tehdä eloonjäänyt puoliso, kuolinpesän osakas, pesänselvittäjä tai testamentin toimeenpanija. Julkista haastetta voidaan hakea myös eloonjääneen puolison velkojen selvittämiseksi. Jos on syytä epäillä, että pesän ja vainajan velat ovat suuremmat kuin pesän varat, pesänselvittäjän on haettava julkista haastetta, jollei se ole ilmeisen tarpeetonta.

Ositusta tai perinnönjakoa ei saa toimittaa ennen kuin kaikki pesän ja vainajan velat on maksettu tai niistä on asetettu maksun turvaava takaus tai muu vakuus. Jos ositus tai perinnönjako on kuitenkin toimitettu ennen velkojen maksua, tuomioistuin voi pesänselvittäjän kanteesta määrätä osituksen tai perinnönjaon peruuntumaan. Osakkaat saattavat joutua palauttamaan kaiken osituksessa tai perinnönjaossa saamansa omaisuuden tai korvaamaan sen arvon. Tietyissä tilanteissa tuomioistuin saattaa velvoittaa osakkaat suorittamaan yhteisvastuullisesti pesälle velkojen maksamiseen tarvittavan rahamäärän.

Pääsääntöisesti vainajan velkaa ei saa maksaa ennen kuin perunkirjoituksesta on kulunut kuukausi. Jos omaisuus on luovutettu pesänselvittäjän hallintoon, vainajan velkaa ei saa maksaa ennen kuin velkojen maksamisesta on tehty sopimus tai pesänselvittäjän päätös. Poikkeaminen tästä on sallittua, jos on pätevä syy olettaa, ettei velan maksamisesta aiheudu vahinkoa muille pesän velkojille.

Minilexin asiantuntevat lakimiehet neuvovat sinua mielellään kuolinpesän velkojen maksamiseen liittyvissä kysymyksissä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa