Minilex - Lakipuhelin

Kuolinpesän velan vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Henkilön kuoltua hänen oikeutensa ja velvollisuutensa siirtyvät kuolinpesälle. Näin vainajan velat siirtyvät kuolinpesän vastuulle. Kuolinpesä on vastuussa myös veloista, jotka syntyvät henkilön kuoleman jälkeen. Tällaisia ovat pesänselvitysvelat eli kohtuulliset hautauskulut ja perunkirjoituskustannukset sekä jäämistön hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä aiheutuneet kulut. Myös ns. tavalliset pesän velat ovat kuolinpesän velkoja. Näitä voivat olla esimerkiksi vainajan asuntoon liittyvät, tämän kuoleman jälkeen syntyneet sähkökulut.

Kuolinpesän velat vanhenevat kuten muutkin velat. Velkojen yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta velan eräpäivästä tai siitä, kun velka syntyi (esim. kaupan kohde luovutettiin velalliselle). Mikäli velka on myönnetty toistaiseksi, ehdollisesti tai sen yhteydessä ei ole sovittu eräpäivästä, vanhenee velka 10 vuoden kuluttua siitä kun velasta sovittiin tai se muutoin syntyi. Tietyillä julkisyhteisöjen perimillä maksuilla, kuten sairaalamaksuilla, on kuitenkin viiden vuoden vanhentumisaika.

Edellä sanotusta huolimatta velan vanheneminen voidaan kuitenkin koska tahansa katkaista. Katkaiseminen saa vanhentumisajan alkamaan alusta. Velan vanheneminen katkeaa, kun velkoja ja velallinen sopivat maksujen järjestelystä, vakuudesta, velan ehtojen muutoksesta tai velan vanhentumisen katkaisemisesta. Vanheneminen katkeaa myös, jos velallinen suorittaa velkaa tai muuten tunnustaa velan velkojalle. Velkoja voi katkaista velan vanhentumisen myös muistuttamalla velallista velasta tai vaatimalla suoritusta.
Vanhentuminen voidaan katkaista myös oikeudellisin toimin. Velkoja voi katkaista velan vanhentumisen esimerkiksi esittämällä velkaa koskevan vaateen tuomioistuimessa tai panemalla ulosottoasian vireille. Jos velasta on annettu lainvoimaiseksi tullut tuomio tai muu ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön kuten lainvoimainen tuomio, on sen vanhentumisaika viisi vuotta.

Jotta velkavastuu ei olisi ikuista, on laissa säädetty ajasta, jossa velka vanhenee lopullisesti. Velallisen ollessa luonnollinen henkilö tämä aika on tilanteesta riippuen 20-25 vuotta. Jos velasta on saatu ulosottoperuste, vanhenee se tilanteesta riippuen 15 tai 20 vuoden määräajassa.

Velan vanhentuminen vaikuttaa myös sen takaajaan. Velan vanhentumisesta annetussa laissa onkin säädetty erikseen varattoman ja ylivelkaisen kuolinpesän velan vanhentumisesta ja sen vaikutuksesta velan perimiseen takaajalta. On hyvä huomioida myös pantti- ja pidätysoikeuden vaikutus suorituksen saantiin silloin, kun velka on vanhentunut.

Muistutettakoon vielä, että sekä kuolinpesän että vainajan velat tulee olla maksettu ennen kuin kuolinpesän ositus tai perinnönjako voidaan toimittaa. Jos ositukseen tai jakoon on kuitenkin ryhdytty ennenaikaisesti eikä omaisuutta voida tämän vuoksi käyttää velkojen maksuun, on velkojalla oikeus hakea tuomioistuimelta pesänselvittäjän määräämistä kuolinpesään. Pesänselvittäjällä on tällöin oikeus vaatia kanteella osituksen tai perinnönjaon peräytymistä. Jos kanne menestyy, osakkaat voivat joutua palauttamaan kaiken osituksessa tai jaossa saamansa omaisuuden, sen arvon tai velkojen maksamiseen tarvittavan rahamäärän. Samankaltainen vastuu on osakkailla myös silloin, kun he huolimattomuuttaan ovat hävittäneet kuolinpesän omaisuutta, eikä kaikkia velkoja voida tämän vuoksi maksaa.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »