Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen käsittely käräjäoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Käsittely käräjäoikeudessa on pääsääntöisesti suullista. Suullisuusperiaate on julkisuusperiaatteen ja kuulemisperiaatteen rinnalla yksi oikeudenkäynnin tärkeimmistä periaatteista. Suullinen oikeudenkäynti edistää oikeudenkäynnin julkisuutta ja samalla voidaan kuulla asianosaisia eli he saavat käyttää puhevaltaansa. Suullisuusperiaatteeseen kuuluu se, että asia käsitellään suullisessa ja keskitetyssä oikeudenkäynnissä, jonka ratkaisu perustuu vain oikeudenkäynnissä suullisesti esitettyihin vaatimuksiin, perusteisiin sekä todisteisiin. Asia voidaan kuitenkin käräjäoikeudessakin ratkaista kirjallisessa käsittelyssä. Tämä vaatii kuitenkin asianosaisten suostumusta. Asiaa ei voida käsitellä kirjallisessa menettelyssä, jos asiassa on tarpeen kuulla todistajia. Todistajia voidaan kuulla vain suullisessa pääkäsittelyssä.

Rikosasiassa kirjallinen käsittely edellyttää sekä syytetyn että asianomistajan suostumusta. Lisäksi edellytyksenä kirjalliseen käsittelyyn on se, että syytetty tunnustaa rikoksen. Syytetty voi peruuttaa antamansa suostumuksen kirjalliseen käsittelyyn, jos asiaa ei ole vielä ratkaistu. Syytetyllä on lisäksi oikeus vastata syytteeseen kirjallisesti sekä hän voi halutessaan antaa käräjäoikeudelle myös suullisen lausuman.  Kirjallinen käsittely ei kuitenkaan ole mahdollista, jos rikos on tehty alle 18-vuotiaana. Kirjallinen käsittely ei siis ole mahdollista, vaikka syytetty antaisi siihen suostumuksensa 18 vuotta täytettyään, jos rikos on tehty alaikäisenä. Kirjallinen käsittely edellyttää lisäksi, että mistään syyttäjän syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei ole säädetty ankarampaa rangaistusta kuin sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Yleisesti kirjalliseen käsittelyyn sopivatkin näin ollen parhaiten tavanomainen liikennejuopumus tai varkaus, joista voidaan tuomita korkeintaan kahden vuoden vankeusrangaistus. Viimeinen edellytys kirjalliselle käsittelylle rikosasiassa on, että pääkäsittelyn toimittaminen on asian selvitettyyn tilaan nähden myös kokonaisuutena arvioiden tarpeetonta. Kirjallisessa käsittelyssä voidaan tuomita sakkorangaistus tai korkeintaan yhdeksän kuukauden vankeusrangaistus.

Rikosasian ratkaisu perustetaan kirjallisessa käsittelyssä syytteessä esitettyihin seikkoihin, vastaajan tunnustukseen, asianosaisten mahdollisiin kirjallisesti esittämiin taikka heidän suullisesti esittämiinsä pöytäkirjattuihin vaatimuksiin, vastauksiin tai lausumiin sekä muuhun asian käsittelyssä kertyneeseen kirjalliseen aineistoon. Käräjäoikeudelle toimitettua esitutkintapöytäkirjaa saadaan käyttää tuomion tai päätöksen perustana ainoastaan siltä osin, kuin asianosaiset ovat siihen vedonneet.

Riita-asioissa kirjallinen menettely on pääsääntöisesti mahdollista, jos asianosaiset siihen suostuvat. Riita-asiat ovat pääsääntöisesti dispositiivisia eli tahdonvaltaisia asioita, joissa asianosaisilla on laaja päätösvalta sekä mahdollisuus tehdä sovinto. Koska asianosaiset ovat asiassa päätäntävallassa, he voivat pyytää kirjallista menettelyä, jos todistajia ei ole tarpeen kuulla. Jos asia ratkaistaan kirjallisessa käsittelyssä, oikeudenkäyntiaineistona toimii asian valmisteluaineisto, eli haastehakemus, asianosaisten antamat kirjalliset vastaukset sekä kirjalliset todisteet.

Suullisuus on käräjäoikeuden käsittelyssä täten pääsääntö, ja asian kirjallinen käsittely edellyttää rikosasioissa tiettyjen laissa määriteltyjen edellytysten täyttymistä. Näitä ovat muun muassa sekä rikosasian vastaajan että asianomistajan nimenomainen suostumus kirjalliseen menettelyyn sekä vastaajan tunnustus. Lisäksi edellytetään, että vastaaja on rikoksen tehdessään ollut täysi-ikäinen. Riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu, asianosaisten sovittavissa on, haluavatko he asian käsiteltävän kirjallisesti. Tämä tietenkin edellyttää, ettei asiassa ole tarpeen kuulla todistajia. Mikäli riita-asian asianosaiset pääsevät asian valmisteluvaiheessa sovintoon, ei suullista pääkäsittelyä tällöin luonnollisesti järjestetä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa