Minilex - Lakipuhelin

Arvopaperipörssitoiminnan luvanvaraisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvopaperipörssitoiminta on julkista kaupankäyntiä arvopapereilla, kuten osakkeilla tai joukkovelkakirjalainoilla. Arvopaperipörssitoiminnan harjoittamiseen tarvitaan toimilupa. Kukaan muu kuin tuollaisen toimiluvan saanut yhteisö ei saa kuvata tai nimetä itseään tai toimintaansa arvopaperipörssiksi. Suomessa pörssitoimintaa voi harjoittaa osakeyhtiö, mutta toimilupaa voi hakea myös perustettavalle yritykselle. Lisäksi, laki velvoittaa, että Suomessa toimintaansa harjoittavan pörssin pääkonttorin on sijaittava Suomessa.

Toimiluvan myöntää hakemuksesta valtiovarainministeriö, mikäli hakija täyttää laissa säädetyt vaatimukset. Valtiovarainministeriölle toimitettavassa lupahakemuksessa on esitettävä muutamia lain vaatimia muotoseikkoja. Arvopaperipörssitoimintaa harjoittavan yhteisön on muun muassa kuvailtava seikkaperäisesti pörssin toimintasuunnitelma sekä ilmoitettava pörssin säännöt ja keinot, joilla nuo säännöt vahvistetaan. Tämän lisäksi lupahakemuksesta tulee tulla ilmi pörssitoimintaa harjoittavan yhteisön johto sekä omistus ja valvontamekanismit, joilla se pystyy tarkkailemaan pörssin toiminnan tehokkuutta ja lainmukaisuutta. Viimeisimmän finanssikriisin jälkeen on haluttu vahvistaa arvopaperimarkkinoilla toimivien yhteisöjen sisäistä valvontaa sekä riskien hallintaa ja tästä syystä, myös näiden järjestelmien tulee selvitä lupahakemuksesta. Koska arvopaperipörssitoimintaan osallistuvat ottavat usein suuria taloudellisia riskejä, on tämän kaltaiset, esimerkiksi sisäpiirikaupat estävät, järjestelmät tärkeä edellytys tahojen osallistumiselle arvopaperipörssitoimintaan.

Toimilupahakemuksesta pitää siis tulla ilmi muun muassa yllä mainitut asiat. Sen lisäksi toimiluvan hyväksyttävyydelle on esitetty erinäisiä edellytyksiä. Valtiovarainministeriö arvioi aluksi täyttääkö toimilupaa hakeva yhteisö arvopaperipörssille asetetut lailliset vaatimukset. Tällainen on esimerkiksi vaatimus siitä, että arvopaperipörssillä pitää olla tietty määrä osakepääomaa, jotta se voidaan luokitella pörssiksi. Lisäksi, pörssin merkittävien omistajien tulee olla laissa tarkoitetulla tavalla luotettavia. Esimerkiksi, jos henkilö on tuomittu rikoksesta lyhyen ajan sisällä, saattaa se olla este kyseisen henkilön osallistumiselle pörssitoimintaan.

Valtiovarainministeriön on tehtävä toimiluvan myöntämistä koskeva päätös viimeistään 12 kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut hakemuksen. Joskus päätöstä saattaa viivyttää toimilupahakijan toimittamat puutteelliset tiedot. Valtiovarainministeriöllä onkin lupa pyytää hakijalta lisäselvityksiä missä tahansa toimiluvan käsittelyn vaiheessa. Jos ministeriön päätöstä ei ole saatettu hakijan tietoon kyseisessä 12 kuukauden määräajassa, on hakijalla oikeus tehdä valitus sallitun käsittelyajan ylittävästä prosessista.

Ennen päätöksensä antamista valtiovarainministeriön on kuitenkin pyydettävä hakemuksesta lausunto Finanssivalvonnalta sekä Suomen Pankilta. Tuossa lausunnossa Finanssivalvonta määrittää kantansa sille, voidaanko toimilupa myöntää. Mikäli toimilupa myönnetään, arvopaperipörssi voi yleensä aloittaa toimintansa välittömästi. Mikäli toimilupaa taas ei myönnetä, voi toimilupaa hakenut yhteisö valittaa päätöksestä.

Arvopaperimarkkinat kansainvälistyvät jatkuvasti ja sen takia arvopapereita koskevassa lainsäädännössä on mainittu edellytykset toimiluvan saamiseen myös niissä tilanteissa, joissa toimiluvan hakija on eurooppayhtiö. Jos asianomainen eurooppayhtiö on saanut toisessa ETA-maassa Suomen arvopörssitoimintalupaa vastaavan luvan, on valtiovarainministeriön pyydettävä lausunto kyseisen maan Finanssivalvontaa vastaavalta viranomaiselta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa