Minilex - Lakipuhelin

Kuka on arvopaperikaupassa selvitysosapuoli?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Arvopaperikaupasta aiheutuu yleensä erinäisiä järjestelyjä, kuten nettovastuiden laskemista ja arvopaperien siirtämistä. Tätä arvopaperikaupan selvitystyötä harjoittaa osakeyhtiömuotoinen selvitysyhteisö, joka Suomessa on Euroclear Finland Oy (ent. Arvopaperikeskus). Selvitystyötä harjoitetaan selvitysosapuolten lukuun säännöllisesti sekä ammattimaisesti. Selvitysyhteisöllä on lisäksi velvollisuus ylläpitää selvitysrahastoa, jolla on tarkoitus kattaa sen toiminnasta aiheutuvat tappiot. Rahasto kattaa tietyissä tapauksissa myös selvitysosapuolten velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kulut. Selvitysosapuolella puolestaan tarkoitetaan sellaista yhteisöä, jolle on myönnetty oikeus antaa arvopaperikauppoja tai muita selvityksiä selvitysyhteisön selvitettäväksi.

Selvitysyhteisön on arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaan myönnettävä nämä selvitysosapuolen oikeudet Suomen valtiolle, Suomen Pankille, arvopaperipörssille, optioyhteisölle sekä tietyille arvopaperinvälittäjille. Saadakseen selvitysosapuolen oikeudet on arvopaperinvälittäjän osakepääoman ensinnäkin oltava vähintään 5 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi sillä on oltava toimipaikka Suomessa, sen tulee täyttää sille lainsäädännössä ja selvitysyhteisön säännöissä määritellyt vaatimukset, sitoutua noudattamaan näitä sääntöjä, ja sen osallistuminen selvitysyhteisön toimintaan ei saa olla omiaan vaarantamaan selvitystoiminnan luotettavuutta.

Selvitysosapuolen oikeudet on myönnettävä myös sellaiselle ulkomaiselle Euroopan talousalueella toimivalle arvopaperinvälittäjälle, jolla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa, mutta joka täyttää muut edellytykset.

Selvitysyhteisön on annettava selvitysosapuolen asemaa koskeva päätöksensä tiedoksi Finanssivalvonnalle. Selvitysosapuolen asemaa hakevalla yhteisöllä sekä yhteisöllä, jonka oikeudet on peruutettu, on oikeus saattaa selvitysyhteisön päätös Finanssivalvonnan käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa päätöksestä. Finanssivalvonnan on ilmoitettava tästä selvitysyhteisölle. Mikäli selvitysosapuoli ei myöhemmin enää täytä sille asetettuja edellytyksiä, on selvitysosapuolen oikeudet peruutettava.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 7 - 23 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa