Minilex - Lakipuhelin

Omaishoitajan tapaturmakorvaus - KKO:2008:58

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tapaturmakorvaus

A oli asunut samassa taloudessa vaikeavammaisen B:n kanssa toimien ympärivuorokautisesti tämän omaishoitajana. Koska B:n kävelykyky on merkittävästi rajoittunut, A oli muun ohella käynyt kaupassa ostoksilla hänen puolestaan. A oli 12.6.2004 vahingoittunut tapaturmaisesti kauppamatkalla ollessaan ostamassa iltapäivälehtiä, joita A kertomansa mukaan oli hankkinut B:lle tämän pyynnöstä ja virkistykseksi. KKO:n tuli lausua siitä, oliko tapaturma tapahtunut A:n toimiessa omaishoitajan tehtävässään tai siitä johtuvissa olosuhteissa.

Sosiaalihuoltolain tapahtumahetkellä voimassa olleen 27 c §:n 2 momentin mukaan omaishoidon tuesta hoitajan kanssa sopimuksen tehneen kunnan oli otettava tapaturmavakuutuslain 57 §:n 1 momentin mukainen vakuutus hoitajalle. Lain säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä käy ilmi, että omaishoitajan tapaturmasuoja on tarkoitettu yhtä laajaksi kuin pakolliseen vakuutukseen perustuva tapaturmasuoja.

Tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin mukaan työtapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, joka aiheuttaen vamman tai sairauden on kohdannut työntekijää muun muassa 1) työssä tai 2) työstä johtuvissa olosuhteissa a) työpaikalla tai työpaikkaan kuuluvalla alueella, b) matkalla asunnosta työpaikalle tai päin vastoin taikka c) hänen ollessaan työnantajansa asioilla.

Sosiaalihuoltolain 27 a §:n 1 momentin mukaan omaishoidon tukea maksetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi. Omaishoidon tuesta annetun lain 2 §:n 1 kohdassa on vastaavanlainen omaishoidon määritelmä. Laissa ei kuitenkaan ole määritelty sitä, mitä tehtäviä omaishoidon piiriin voi kuulua. Jotta hoidettavan alentuneesta toimintakyvystä johtuva yksilöllinen avun tarve tulee huomioon otetuksi, on perusteltua, että arvio tehdään kussakin tapauksessa erikseen ja hoidettavan etua silmällä pitäen.

A oli huolehtinut vaikeavammaisen ja liikuntarajoitteisen B:n kauppa-asioista. A:n omaishoitajan tehtäviin voitiin katsoa kuuluvan myös B:n kauppa-asioista huolehtiminen muun hoitotyön ohella. Kyseessä olevan A:n kauppamatkan tarkoituksena oli ollut lehtien hakeminen B:n virkistykseksi. B:n yksilölliset tarpeet huomioon ottaen KKO katsoi, että myös tämä toimi oli kuulunut A:n omaishoitajan tehtäviin. Tapaturma kauppamatkalla oli näin ollen kohdannut A:ta tapaturmavakuutuslain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa asetetut edellytykset täyttävässä omaishoitajan tehtävässä.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa