Minilex - Lakipuhelin

Virka irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myös valtion viroissa työskenteleviä koskevat melko samankaltaiset työsuhteen ehdot ja lait, kuin tavanomaisessa työsuhteessa työskenteleviä. Työntekijää tai virkamiestä ei saa irtisanoa ilman erityisen painavaa syytä.

Virkasuhde voidaan molemmin puolin irtisanoa päättymään tietyn irtisanomisajan kuluttua, tai tietyissä lailla säädetyissä tai erikseen sovituissa tilanteissa irtisanomisaikaa noudattamatta.

Mitkä ovat yleiset irtisanomisperusteet?

Irtisanomisperusteet voidaan jakaa henkilökohtaisiin sekä tuotannollisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Tällaisista perusteista säädetään virkamieslaissa. Tiettyjä laissa määriteltyjä virkamiehiä koskevat tämä lisäksi erityiset henkilökohtaiset irtisanomisperusteet.

Henkilökohtaisia irtisanomisperusteita ei ole suoraan määritelty laissa. Lain mukaan vikamies voidaan irtisanoa henkilökohtaisella perusteella ”erityisen painavasta syystä”. Laissa on myös lueteltu tiettyjä asioita joita ei voi pitää tällaisena erityisen painavana syynä. Tällaisena ”erityisen painavana syynä” voidaan pitää virkamiehen asiatonta käytöstä tai laiminlyöntiä. Tällaisina syinä on oikeuskäytännössä pidetty virkavelvollisuusien vastaista toimintaa, alkoholin käyttöä, poissaoloja ja myöhästelyjä, epärehellisyyttä, rikosta, kilpailevaa toimintaa tai muuten sopimatonta käyttäytymistä.

Monien virkamiesten päättämisperusteena voi olla vain vikamiehen toiminta virassa. Tiettyjen virkamiesryhmien, kuten poliisien ja sotilaiden, sekä erityisen tärkeässä asemassa olevien virkamiesten kohdalla erottamisperusteena voidaan käyttää virkamiehen toimintaa tämän vapaa-ajalla. Perusteena tähän on lainkohta jonka mukaan virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa edellyttämällä tavalla. Virkamiehen toiminta ei saisi olla sellaista että yleinen luottamus virkamieheen ja julkiseen valtaan vähenisi sen perusteella. Johtavassa asemassa olevia virkamiehiä voi tämän lisäksi koskea tulosvastuu, jona rikkominen voi muodostua irtisanomisperusteeksi.

Tuotannolliset ja taloudelliset perusteet on määritelty virkamieslaissa. Lain mukaan viranomaisella on oikeus irtisanoa virkamies jos se virasto tai yksikkö jossa virkamies työskentelee lakkaa olemasta tai virkamiehen tehtävät tai viraston mahdollisuudet tarjota virkamiehelle tehtäviä suoritettaviksi olennaisesti ja muutoin kuin tilapäisesti vähenevät.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Yleensä viraston tai yksikön lakkauttaminen on helposti tunnistettava ja ongelmaton tilanne. Hankalampia ovat tapaukset joissa viraston tai yksikön toiminta liittyy yksityistämiseen. Töiden vähenemisen ollessa irtisanomisperusteena, tulee töiden vähentymisen olla olennaista ja pysyvää. Jos työn tarve lisääntyy, on viranomaisella tietyissä tilanteissa velvollisuus ottaa irtisanottu virkamies takaisin virkasuhteeseen.

Miten irtisanomisajan pituus määrittyy?

Irtisanomisessa viranomaisen tulee noudattaa tiettyjä irtisanomisaikoja, jotka on määritelty laissa ja virkasuhdetta koskevissa sopimuksissa. Viranomaisen suorittaman irtisanomisen irtisanomisaika riippuu palvelussuhteen kestosta, eli siitä kauanko virkamies on virassaan työskennellyt. Irtisanomisaika on lyhyimmillään kuukauden, ja pisimmillään kuuden kuukauden mittainen palvelussuhdevuosien määrästä riippuen.

Millaisista syistä virkamiestä ei saa irtisanoa?

Irtisanomisen syy ei saa olla epäasiallinen. Virkamieslaissa on lueteltu tiettyjä syitä joiden perusteella virkamiestä ei saa irtisanoa. Tällaisia syitä ovat virkamiehen sairaus, vika tai vamma paitsi jos siitä on ollut seurauksena virkamiehen työkyvyn olennainen ja pysyvä heikentyminen ja virkamiehellä on sen perusteella oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen; virkamiehen osallistuminen virkamiesyhdistyksen päätöksen perusteella yhdistyksen toimeenpanemaan työtaisteluun ja virkamiehen poliittinen, uskonnollinen tai muu mielipide tai osallistuminen yhteiskunnalliseen tai yhdistystoimintaan. Tämän lisäksi virkamiestä ei saa erottaa raskauden tai isyys tai äitiysloman johdosta.

Raskaana olevan virkamiehen irtisanomisen katsotaan johtuvan raskaudesta, ellei työnantaja voi näyttää muuta toteen. Irtisanominen raskauden perusteella ei ole hyväksyttävä syy työsuhteen päättämiselle, ja tällaisissa tapauksissa toiminnasta seuraa irtisanovalle viranomaiselle sanktiot, jotka ovat yleensä rahamääräinen korvaus laittomasti irtisanotulle virkamiehelle. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa