Minilex - Lakipuhelin

Vainajan velat merkitään perukirjaan


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Kun henkilö kuolee on hänen jälkeensä laadittava perukirja. Perukirja on asiakirja, josta käy ilmi kuolinpesän tila – sen varat ja velat. Perunkirjoituksen toimittamisesta vastaa se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai on muutoin sen tilaan parhaiten perehtynyt. Käytännössä tämä on joko kuolleen henkilön puoliso tai lapsi. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta ja perukirja toimitettava Verohallintoon kuukauden kuluttua perunkirjoitustilaisuudesta.

Perukirjaan merkitään tiedot vainajan omaisuudesta, sen arvosta, veloista sekä kuolinpesän osakkaista. Näin perukirja sisältää sekä omaisuusluettelon että osakasluettelon. Mikäli perukirjan toimittamisen jälkeen käy ilmi, että pesässä on varoja tai velkoja, joita perukirjassa ei ole otettu huomioon, tulee näistä laatia täydennys- tai oikaisukirja.

Perukirjaan merkitään sekä vainajan että tietyt kuolinpesän velat. Vainaja velkoja ovat ne velat, joihin vainaja on elinaikanaan sitoutunut tai muuten tehnyt. Käytännössä vainajan velkoja katsotaan olevan ne velat, joiden oikeusperuste (esim. kauppa) on syntynyt, kun vainaja oli vielä elossa. Vainajan velkoja ovat näin esim. vainajan elossaoloaikana syntyneet, vielä kuolinhetkellä maksamattomat sähkölaskut, puhelinlaskut, luottokorttivelat, sairaanhoitokulut jne. Myös tietyt vainajan kuoleman jälkeen syntyneet velat voidaan merkitä perukirjaan. Näitä ovat esim. vainajan asunnon vuokra kuoleman jälkeiseltä ajalta, kuitenkin enintään irtisanomisajan kestolta sekä verovelat, jotka kohdistuvat niihin tuloihin, joita vainaja on eläessään saanut.

Vainajan velat merkitään perukirjaan vainajan omaisuuden vähennyksinä, jolloin varojen ja velkojen erotus käytännössä osoittaa verotettavan jäämistön arvon. Vainajan velat toisin sanoen pienentävät verotettavan omaisuuden määrää, ja näin myös perintöveron määrää. Vainajan velkojen lisäksi perukirjaan voidaan omaisuuden vähennyksinä merkitä kuolinpesälle perunkirjoituksesta aiheutuneet kulut sekä kohtuulliset hautauskulut. On huomioitava, ettei kaikkia pesänselvityksestä aiheutuneita kuluja merkitä perukirjaa, eivätkä ne näin ole perukirjassa vähennyskelpoisia.

Vainajan velat ja varat merkitään perukirjaan sellaisina kuin ne olivat perittävän kuolinhetkellä. Mikäli vainajalta on jäänyt elossa oleva puoliso, merkitään myös tämän velat ja varat perukirjaan. Toisinaan voi olla hankala hahmottaa, missä suhteessa velat jakautuvat puolisoiden kesken.

Perukirja on syytä tehdä huolella, koska se toimii perintöverotuksen pohjana. Perukirjalla on vaikutusta myös omaisuuden jakamisen sekä myymisen verokohteluun. On myös hyvä muistaa, että väärien tietojen antaminen sekä omaisuuden salaaminen perunkirjoituksessa voi johtaa sekä osakkaan vastuuseen vainajan veloista että veronkorotukseen. Apua perukirjan tekoon saat lakimieheltä.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa