Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimus työsuhteen päättyessä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsuhteen aikana työntekijää sitoo kilpailukielto. Työntekijä ei siis saa työsuhteen aikana tehdä kilpailevaa työtä, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa. Tämä velvollisuus päättyy kuitenkin työsuhteen päättymiseen. Tietyissä tilanteissa työnantaja voi sopia työntekijän kanssa kilpailukieltosopimuksen. Kilpailukieltosopimus on sopimus, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen alkavasta työstä kilpailijan kanssa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa.

Kilpailukieltosopimuksen tulee olla kirjallinen. Sitä ei voi solmia kenen tahansa työntekijän kanssa. Kilpailukieltosopimukselle pitää olla työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Perusteen painavuutta arvioitaessa on otettava muun ohella huomioon työnantajan toiminnan laatu ja sellainen suojan tarve, joka johtuu liike- tai ammattisalaisuuden säilyttämisestä tai työnantajan työntekijälle järjestämästä erityiskoulutuksesta, samoin kuin työntekijän asema ja tehtävät. Työnantaja voi siis sopia kilpailukieltosopimuksen vain ns. ”avainhenkilöiden” kanssa. Pelkkä johtajuuskaan ei välttämättä riitä kilpailukieltosopimuksen perustaksi.

Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeuksia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voi olla enintään vuoden. Kilpailukieltosopimuksessa voidaan sopia vahingonkorvausvelvollisuuden sijaan sopimussakosta, joka voi olla enimmillään työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkka. Työntekijä joutuu maksamaan sopimussakon automaattisesti, jos hän rikkoo sopimusta. Kilpailukieltosopimus ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Näin ollen esimerkiksi tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanottua työntekijää ei sido aiemmin sovittu kilpailukieltosopimus. Jos työnantaja irtisanoo sopimuksen työntekijästä johtuvin syin, esimerkiksi työsopimuksesta johtuvien velvollisuuksien rikkomisen perusteella, kilpailukieltosopimus sitoo työntekijää. Näistä säännöistä poikkeavat määräykset ovat mitättömiä.

Työnantaja voi turvata liiketoimintaansa kilpailukieltosopimusten lisäksi salassapitosopimuksilla, joita voidaan solmia kaikkien työntekijöiden kanssa. Salassapitosopimuksista voit lukea lisää muista artikkeleistamme tai kysyä lakimiehiltämme. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa