Minilex - Lakipuhelin

Kilpailukieltosopimuksen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kilpailukieltosopimuksella tarkoitetaan sopimusta, jolla rajoitetaan työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen kilpailijan kanssa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksesta on tarkasti säädetty laissa, eikä kilpailukieltosopimuksen sisältö saa poiketa lain asettamista rajoista. Laissa on määrätty kilpailukieltosopimuksen solmimisen edellytyksistä ja sopimuksen sisällöstä, kuten sen kestosta ja sopimussakon määrästä.

Kilpailukieltosopimuksen tulee olla kirjallinen. Kilpailukieltosopimuksen solmimisen edellytykseksi on asetettu se, että kilpailukieltosopimukselle pitää olla työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. Sitä ei voi siis sopia vapaasti jokaisen työntekijän kanssa. Kilpailukieltosopimuksessa sovittu liike- ja ammattisalaisuuden suoja ei myöskään saisi olla pääsääntöisesti laajempi kuin se salassapitovelvollisuus, mitä laki työntekijälle asettaa. Sisällöltään liian ankaraa kilpailukieltosopimusta voidaan sovitella.

Kilpailukieltosopimukselle on säädetty tietty enimmäiskesto. Sillä voidaan rajoittaa työntekijän oikeuksia enintään kuuden kuukauden ajan. Jos työntekijän voidaan katsoa saavan kohtuullisen korvauksen hänelle kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuudesta, rajoitusaika voi olla enintään vuoden. Kohtuullista korvausta ei ole määritelty laissa tarkemmin.

Kilpailukieltosopimuksessa voidaan sopia vahingonkorvausvelvollisuuden sijaan sopimussakosta, joka voi olla enimmillään työntekijän työsuhteen päättymistä edeltäneen kuuden kuukauden palkka. Työntekijä joutuu maksamaan sopimussakon automaattisesti, jos hän rikkoo sopimusta. Kilpailukieltosopimus ei kuitenkaan ei sido työntekijää, jos työsuhde on päättynyt työnantajasta johtuvasta syystä. Näin ollen jos työnantaja irtisanoo työntekijän taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, ei kilpailukieltosopimus sido työntekijää. Työntekijällä on oikeus purkaa työsopimus, jos työnantaja rikkoo velvoitteitaan olennaisesti. Myös tällainen työntekijän purusta johtuva työsuhteen päättyminen katsotaan työnantajasta johtuvaksi syyksi. Tällöin kilpailukieltosopimus ei siis sido työntekijää. Sen sijaan jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijän käyttäytymiseen liittyvästä syystä, kilpailukieltosopimus sitoo työntekijää.

Jos työnantaja yrittää sopia kilpailukieltosopimuksen sisällöltään laajemmaksi kuin mitä laki sallii, sopimus on mitätön lain enimmäiskeston ja sopimussakon enimmäismäärän ylittäviltä osin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa