Minilex - Lakipuhelin

Kanteen nostaminen riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian saattaminen tuomioistuimen käsiteltäväksi eli kanteen nostaminen tapahtuu kirjallisella haastehakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeuden kansliaan. Asia tulee vireille, kun haastehakemus on saapunut perille. Tällöin alkaa myös asian kirjallinen valmistelu käräjäoikeudessa.

Haastehakemuksesta täytyy löytyä tietyt laissa määrätyt tiedot, jotta käräjäoikeus ottaa sen tutkittavaksi. Jos olennaisia tietoja puuttuu, voi käräjäoikeus pyytää kantajaa määräajassa täydentämään sitä. Jos kantaja laiminlyö täydentämiskehotuksen, kanne jätetään tutkimatta, jolloin ainoa mahdollisuus saada asia tutkittavaksi on nostaa uusi kanne.  Mikäli hakemus on selvästi perusteeton, tuomioistuin voi saman tien hylätä sen tuomiolla, eikä samasta asiasta kanteen nostaminen ole enää myöhemmin mahdollista.

Haastehakemukselta vaadittavat tiedot riippuvat siitä, onko kyseessä laaja ja riitainen asia vai summaarinen ja riidaton asia. Laajoissa ja riitaisissa asioissa haastehakemuksessa on ilmoitettava seuraavat tiedot:

1. kantajan yksilöity vaatimus

Vaatimusten yksilöinti jo haastehakemuksessa on erittäin tärkeää, sillä kanteen sisältö määrittää tuomioistuimen tutkimisvallan rajat, eikä tuomioistuin voi mennä ratkaisussaan asianosaisten esittämien vaatimusten ulkopuolelle. Yksilöinti on tärkeää myös siksi, että tietyissä tapauksissa tuomioistuin voi ratkaista asian yksipuolisella tuomiolla pelkän haastehakemuksen perusteella. Mikäli kaikki ne asiat, joita tuomioistuimessa halutaan vaatia, eivät ilmene haastehakemuksessa, ei tuomioistuin pysty myöskään antamaan niistä asiassa ratkaisua.

2. seikat, joihin vaatimus perustuu

3. mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen

4. oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena

Oikeudenkäyntikuluvaatimus voidaan esittää myöhemminkin. Niiden esittäminen jo haastehakemuksessa on kuitenkin siinä mielessä kannattavaa, että mikäli asia ratkaistaan pelkän haastehakemuksen perusteella ja kantaja ei ole siinä vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, ei tuomioistuin voi niitä omin päin tuomita korvattaviksi.

5. millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Näiden viiden asian lisäksi haastehakemukseen tulee liittää se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Myös tiettyjen muodollisten seikkojen, kuten tuomioistuimen nimen, tulee ilmetä hakemusasiakirjasta.

Summaarisessa ja riidattomassa asiassa haastehakemuksessa tarvitsee mainita vain kantajan vaatimus ja ne seikat, joihin kyseinen vaatimus välittömästi perustuu. Todisteiden liittämistä ei tässä menettelyssä vaadita. Haastehakemuksessa on kuitenkin täsmällisesti yksilöitävä se sopimus, sitoumus tai muu kirjallinen todiste, johon kantaja vetoaa. Summaarinen eli kevennetty menettely on mahdollista vain asioissa, jotka koskevat velkomusta, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä. Kantajan tulee tällöin ilmoittaa haastehakemuksessa, ettei asia hänen käsityksensä mukaan ole riitainen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa