Minilex - Lakipuhelin

Haasteen tiedoksiantaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Haasteen tiedoksianto on menettely, jossa osoitetaan vastaajalle kehotus vastata kantajan kanteeseen tai saapua tuomioistuimeen. Sen myötä asianosaiselle ilmoitetaan häntä vastaan nostetusta oikeudenkäyntimenettelystä. Riita-asioissa tuomioistuimen tulee huolehtia haasteen tiedoksiannosta sen jälkeen, kun kantaja on toimittanut tuomioistuimeen haastehakemuksen ja juttu on tullut vireille. Myös rikosasioissa, jotka on saatettu vireille tuomioistuimeen toimitetulla haastehakemuksella, tiedoksiannosta vastaa tuomioistuin.

 

Kuka huolehtii haasteen tiedoksiannosta?

Lähtökohtaisesti tuomioistuin huolehtii haasteen tiedoksiannosta. Tuomioistuimen puolesta tiedoksiannosta huolehditaan antamalla se tuomioistuimen henkilökuntaan kuuluvan tai haastemiehen tehtäväksi. Jos tuomioistuin katsoo aiheelliseksi, se voi antaa haasteen tiedoksiannosta huolehtimisen myös asianosaiselle niin riita- kuin rikosasioissakin. Tähän kuitenkin vaaditaan myös asianosaisen oma suostumus. 

 

Miten haaste annetaan tiedoksi?

Tuomioistuin voi valita haasteen tiedoksiantotavan. Oikeudenkäymiskaaressa on kuitenkin asetettu ensisijaiseksi tiedoksiantotavaksi posti- tai kirjetiedoksianto. Asianosaiselle toimitettu kirje voi saapua joko postiin saantitodistusta vastaan tai kotiin, mikäli voidaan olettaa, että vastaanottaja saa tiedon asiakirjasta ja palauttaa todistuksen tiedoksiannon vastaanottamisesta määräpäivään mennessä.

Tuomioistuin voi käyttää toissijaisesti haastemiestä haasteen tiedoksiannossa. Haastemiestä käytetään tiedoksiannossa silloin, kun tiedoksiantoa ei ole saatu toimitetuksi tai voidaan pitää todennäköisenä, ettei sitä saada toimitetuksi postitiedoksiantona tai, jos siihen on jokin muu erityinen syy. 

Summaarisissa riita-asioissa, eli tietyn määräistä saamista, hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista tai häätöä koskevissa asioissa, jotka kantajan mukaan eivät ole riitaisia, haasteen tiedoksianto voidaan suorittaa myös puhelimitse. Puhelimitse kerrotaan haasteen sisällöstä ja tällöin asiakirjat lähetetään postitse tai sähköisenä viestinä.

Nykyisin haaste voidaan antaa tiedoksi myös sähköisesti, mikäli vastaanottaja siihen suostuu. Tällöin asiakirjat ilmoitetaan noudettavaksi käräjäoikeuden osoittamasta palvelimesta. 

Mikäli henkilön katsotaan välttelevän haasteen tiedoksiantoa, voidaan käyttää sijaistiedoksiantomenettelytapaa. Sijaistiedoksiannossa haaste toimitetaan samaan talouteen kuuluvalle 15 vuotta täyttäneelle henkilölle tai, mikäli tiedoksiannon vastaanottaja harjoittaa liikettä, tiedoksianto voidaan toimittaa hänen liikkeensä palveluksessa olevalle. Vaihtoehtoisesti tällaisessa tilanteessa haasteen tiedoksianto voidaan suorittaa myös luovuttamalla asiakirjat paikalliselle poliisiviranomaiselle.

Jollei tiedoksiannon vastaanottajan olinpaikasta voida saada tietoa, tuomioistuin voi viimeisenä keinona huolehtia haasteen tiedoksiannon toimittamisesta kuuluttamalla siitä virallisessa lehdessä. Kuuluttamista haasteen tiedoksiannossa ei voida kuitenkaan käyttää rikosasioissa.

 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Kysymyksiä ja vastauksia

1. Miten tulee toimia haasteen saatua?

Mikäli haasteen saatua koet tarvitsevasi apua asian eteenpäin viemisessä, ota yhteyttä lakimieheen.

Haasteen saatua vastaajan tulee huolehtia siihen vastaamisesta, eli vastineen toimittamisesta, ilmoitetussa määräajassa. 

2. Mitä vastineeseen tulee sisällyttää?

Kun haaste koskee riita-asiaa, vastineesta tulee käydä ilmi:

  • vastustaako osapuoli kannetta vai ei
  • mikäli vastustaa, vastineessa on ilmoitettava, miltä osin ja millä perusteella 
  • myös todisteet riitaisista seikoista tulee ilmetä vastineesta
  • lisäksi vastineessa tulee ottaa kantaa oikeudenkäyntikulujen korvaamista ja tuomioistuimen toimivaltaa koskeviin kysymyksiin

Rikosasioissa haasteeseen ei tavallisesti ole sisällytetty kirjallista vastauspyyntöä, jolloin syytteeseen vastataan vasta suullisessa istunnossa tuomioistuimessa. Mikäli haasteen tiedoksiantoon on kuitenkin sisällytetty kirjallinen vastauspyyntö, tulee siihen luonnollisesti vastata määräajassa.

3. Mitä tapahtuu, jos laiminlyö vastineen antamisen?

Mikäli vastaaja ei toimita vastinetta määräajassa, voidaan häntä vastaan antaa yksipuolinen tuomio riita-asioissa, joissa sovinto on sallittu. Mikäli tällaisessa tilanteessa annetaan yksipuolinen tuomio, se tarkoittaa, että kanne hyväksytään. Yksipuoliseen tuomioon ainoana muutoksenhakukeinona toimii takaisinsaanti, jota on haettava kirjallisesti 30 päivän kuluessa.

4. Miten asia etenee haasteen vastaanottamisen ja vastineen toimittamisen jälkeen?

Asian valmistelua riita-asioissa vastineen toimittamisen jälkeen voidaan jatkaa kirjallisessa muodossa. Mikäli kuitenkaan asiaa ei kirjallisessa menettelyssä saada tarvittavaan muotoon pääkäsittelyä varten, voidaan asiassa toimittaa suullinen valmisteluistunto.

Rikosasioissa asia pääsääntöisesti etenee haasteen vastaanottamisen jälkeen suulliseen istuntoon tuomioistuimessa, jossa syytteeseen vastataan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa