Minilex - Lakipuhelin

Lakiosan vaatiminen leskeltä on tärkeää etenkin, jos puolisoilla oli testamentti


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Leski tarkoittaa tässä perittävän eloonjäänyttä aviopuolisoa, ei siis avopuolisoa.

Lakiosa tarkoittaa rintaperilliselle tai hänen ottolapselleen kuuluvaa osuutta edesmenneen vanhempansa jäämistöstä. Lakiosan suuruus on puolet rintaperilliselle lain mukaan kuuluvasta perintöosan arvosta. Rintaperillinen saa lakiosansa perinnönjaossa.

Jotta lakiosan voi saada, täytyy sitä ensinnä vaatia.

Tilanteet rintaperillisen ja lesken välillä vaihtelevat pääasiassa kahden eri vaihtoehdon välillä: joko on tehty rintaperillisten lakiosaoikeutta loukkaava testamentti lesken eduksi tai ei ole tehty testamenttia. 

Silloin, kun lesken ja perittävän välillä oli tehty rintaperillisen lakiosaoikeutta loukkaava testamentti, rintaperillisen lakiosavaade aloitetaan pakollisella lakiosailmoituksella testamentinsaajalle eli siis tässä tilanteessa leskelle. Lakiosailmoitus on pakko tehdä noudattaen todisteellista tiedoksiantoa ja kuuden kuukauden määräaikaa siitä, kun testamentti annettiin rintaperilliselle tiedoksi.

Mikä tahansa tiedoksiantotapa ei siis ole rintaperillisen käytettävissä leskelle annettavassa lakiosailmoituksessa. Todisteellista tiedoksiantoa ei täytä vaikkapa 1. luokan postimerkillä lähetetty kirje tai pelkkä suullinen ilmoitus puhelimessa, että “teen tässä lakiosailmoitusta juuri sinulle”. Olisi vaarana, että postimies kuljettaa lakiosailmoituksen vahingossa vaikkapa Amerikkaan ja asia huomattaisiin vasta liian myöhään ja puhelinkeskustelu saattaisi aiheuttaa näyttövaikeuksia siitä, mistä puhelimessa tosiasiallisesti keskusteltiin.

Rintaperillisen pitää tehdä leskelle lakiosailmoitus siis noudattamalla nimenomaan todisteellista tiedoksiantoa. Siinä on neljä vaihtoehtoa. Joko rintaperillinen käyttää haastemiehen toimittamaa tiedoksiantoa, antaa lakiosailmoituksen tiedoksi saantitodistusta vastaan, luovuttaa asiakirjan eli lakiosailmoituksen lesken haltuun ja kirjoittaa siitä vielä tiedoksiannon vastaanottotodistuksen lesken kanssa, tai tekee sijaistiedoksiannon. Tarkempaa tietoa todisteellisesta tiedoksiannosta löydät artikkeleista! Yleensä on viisainta noudattaa haastemiehen toimittamaa tiedoksiantoa tai saantitodistusta vastaan tehtyä tiedoksiantoa.

Lakiosailmoitukselle ei ole säädetty määrämuotoa. Siitä täytyy kuitenkin tulla selväksi se, että rintaperillinen vaatii lakiosaansa. Esimerkiksi: “Minä, herra x, vaadin lakiosani isäni y:n jäämistöstä”.

Huomio, että lakiosailmoitus tehdään nimenomaisesti testamentin saajalle, ei esimerkiksi käräjäoikeudelle.

On huomioitava, että leskelle ei tarvitse tehdä lakiosailmoitusta sen perusteella, että hänellä on hallintaoikeus yhteisenä kotina käytettyyn asuntoon. Rintaperillisen on esitettävä lakiosailmoitus vain sellaiselle testamentin saajalle, jonka oikeus loukkaa rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Näin ollen rintaperillisen ei välttämättä tarvitse tehdä leskelle lakiosailmoitusta, mikäli hänellä on oikeus hallita jäämistöä muulla perusteella, kuin rintaperillisen oikeutta loukkaavan testamentin perusteella.

Toisessa tyyppitilanteessa, jossa testamenttia lesken hyväksi ja rintaperillisten lakiosaoikeuden vahingoksi ei ole tehty, ei siis lakiosailmoitusta tarvita. Tällöin rintaperillisen täytyy esittää pesänselvityksen jälkeen vaatimus perinnön jaosta eli ns. jakovaade.

Rintaperillinen saa lakiosansa joko siten, miten kuolinpesän osakkaat sopivat sopimusjaossa tai miten pesänjakaja jaon määrää toimitusjaossa. Pesänjakaja toimittaa pesänjaon rintaperillisen vaatiessa.

Ennen perinnönjakoa on toimitettava ositus, jos vainaja oli naimisissa eikä avio-oikeutta poissulkevaa avioehtosopimusta oltu tehty.

Jakovaateelle ei ole asetettu määräaikaa. Kukin osakas voi esittää jakovaatimuksen, kunhan pesänselvitys on päättynyt. Kun pesän selvitys todetaan päättyneeksi esimerkiksi perunkirjoituksessa, jakovaatimuksen voi tehdä heti periaatteessa heti perunkirjoituksen jälkeen. Muiden osakkaiden vastustus ei estä jakovaateen esittämistä ja loppuunviemistä.

Kun tarvitset lisätietoa perinnönjaon toimittamisen eri vaihtoehdoista tai vaikkapa apua lakiosailmoituksen tekoon, kannattaa varmuuden vuoksi kilauttaa neuvovalle lakimiehelle.

 

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa