Minilex - Lakipuhelin

Lakiosa ja perintövero


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Lakiosa tarkoittaa rintaperilliselle eli perittävän suoraan alenevassa polvessa oleville sukulaisille turvattua osuutta vainajan jäämistöstä, josta on maksettava, kuten muustakin perinnöstä, perintöveroa. Rintaperillisiä ovat esim. lapset ja lapsenlapset. Lakiosa on puolet rintaperilliselle kuuluvasta laskennallisesta perintöosasta. Jos rintaperillisiä on kolme, on heidän perintöosansa 1/3 ja lakiosansa siten 1/6.

Perintöveron määrä riippuu siitä, kuinka läheinen perinnönsaaja on kyseessä. Perintöverotuksessa on kaksi luokkaa. Koska lakiosan voi saada vain rintaperillinen tai tämän sijaantuloperillinen, kyseeseen tulee lakiosan perintöverotuksessa aina I veroluokka, joka on suopeampi kuin II veroluokka. Vuonna 2016 alle 20 000 euron perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa.

Jotta saanto katsotaan lakiosaksi ja siten perinnöksi, edellytetään, että siitä on tehty erikseen kullekin testamentin saajalle lakiosailmoitus säädetyssä ajassa, ts. kuudessa kuukaudessa testamentin tiedoksisaannista. Muuten vaarana on, että saanto saatetaan katsoa lahjaksi, jolloin se verotetaan perintöverotuksen sijaan lahjaverotuksessa, joka on perintöverotusta tiukempaa (ks. esim. oikeustapaus KHO 8.9.1980 T 4168).

Koska lakiosa on tarkoitettu suojaamaan rintaperillistä, tarkoitetaan sillä yleensä koko lakiosaa. Sille ei kuitenkaan ole estettä, että rintaperillinen vaatii pienemmän osan lakiosastaan kuin mitä hänelle kuuluu. Oikeuskäytännössä on katsottu mahdolliseksi, että rintaperillinen vaatii lakiosaansa vain verovapaalta osalta, jolloin maksettavaksi tulee perintöveroa vain siltä osin, kuin perillinen vaati perintöä lopun lakiosasta mennessä testamentin saajille. Esimerkiksi oikeustapauksessa KHO 2013:52 ei katsottu, että perillinen olisi näin toimiessaan luopunut osittain perinnöstä ja esittänyt määräyksiä perinnönjaosta. Tällöin yleensä katsottaisiin perillisen ryhtyneen koko perintöön ja perintövero määrättäisiin koko perinnöstä eli tässä tapauksessa koko lakiosasta ja lisäksi saajalle määrättäisiin lahjavero. Lakiosan kohdalla tilanteen on toistaiseksi katsottu olevan erilainen: osasta lakiosasta voi tavallaan luopua, ts. vaatia vain määräosan lakiosasta joutumatta maksamaan siitä kaksinkertaista verotusta.

Lakiosan määrään vaikuttavat monet seikat, kuten perittävän rintaperilliselle elinaikanaan antamat lahjat. On suositeltavaa ottaa yhteys lakimieheen, jos lakiosajärjestelmä herättää kysymyksiä tai jos haluaa harjoittaa verosuunnittelua perintöveron pienentämiseksi.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa