Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purku - KKO:2011:100

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    tuomion purkaminen riita-asiassa
    Ihmisoikeusloukkaus

Tapauksessa oli kyse riita-asiassa annetun tuomion purkamista koskevasta hakemuksesta, joka perustui Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen toteamaan ihmisoikeusloukkaukseen. Hakemus oli tehty noin kolmen kuukauden kuluttua ihmisoikeustuomioistuimen lopullisen ratkaisun antamisesta. Hakemus tutkittiin, vaikka se oli tehty tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta laskettavan vuoden määräajan jälkeen.

Lain mukaan lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa, mikäli tuomio perustuu ilmeisesti väärän lain soveltamiseen. Tuomion purkamista tarkoittava hakemus riita-asiassa on tehtävä vuoden kuluessa siitä päivästä, jona hakija sai tiedon hakemuksen perusteena olevasta seikasta. Mainittua aikaa ei kuitenkaan ole luettava aikaisemmasta kuin siitä päivästä, jona se tuomio, jonka purkamista haetaan, sai lainvoiman.

Korkein oikeus päätyi purkamaan hovioikeuden tuomion. Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, että oliko hovioikeuden tuomio ihmisoikeustuomioistuimen toteaman ihmisoikeussopimuksen 10 artiklan rikkomisen johdosta purettava. Ihmisoikeustuomioistuimen langettava tuomio ei aina merkitse, että aikaisempi kansallinen tuomio tulisi kaikissa tapauksissa purkaa. Suosituksen mukaan kuitenkin asian uudelleen tutkiminen on poikkeuksellisissa olosuhteissa osoittautunut tehokkaimmaksi keinoksi hakijan loukkausta edeltäneen aseman palauttamiseksi. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun hakija vielä ihmisoikeustuomioistuimen tuomion jälkeenkin kärsii kansallisen tuomion johdosta hyvin vakavia kielteisiä seurauksia, joita ei voida oikaista ilman asian uutta tutkimista kansallisella tasolla.

Asioiden käsittely kansainvälisissä lainkäyttö- ja valvontaviranomaisissa saattaa kestää vuosia. Kun tuomionpurun määräaika lasketaan tuomion lainvoimaiseksi tulemisesta, voi mahdollisuus purkuun olla ajan kulumisen vuoksi helposti menetetty, vaikka kansainvälinen lainkäyttö- ja valvontaelin aikanaan toteaa ihmisoikeusloukkauksen. Näin ollen ei olisi lainkaan mahdollista ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joita ihmisoikeustuomioistuimen langettavan tuomion asianmukainen noudattaminen voi edellyttää. Kantelu voidaan kuitenkin tehdä vielä kuuden kuukauden kuluessa toimivaltaisen lainkäyttö- tai valvontaelimen ratkaisun jälkeen. Mahdollisuutta tuomion purkuun ei ole vastaavalla tavalla laajennettu, joten korkein oikeus katsoi, ettei kysymyksessä oleva nykyinen määräaikasääntely johda hyväksyttävään ja yhdenvertaisuuden turvaavaan lopputulokseen. Näin ollen purkuhakemus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun toimivaltainen lainkäyttö- tai valvontaelin on lopullisessa ratkaisussaan todennut tuomioon sisältyneen ihmisoikeusloukkauksen. Näin ollen hakemus tapauksessa voitiin tutkia, koska se oli tehty kolmen kuukauden kuluessa ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisusta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa