Minilex - Lakipuhelin

Sakkorangaistuksen purkaminen verotuksen valmistuttua - KKO:2004:9

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa
    rangaistuksen mittaaminen
    Sakko
    Päiväsakon rahamäärä

Tapauksessa käräjäoikeus oli A:n sakkorangaistukseen tuomitessaan poikennut A:n esittämästä selvityksestä. A:n verotuksen valmistuttua hän haki käräjäoikeuden tuomion purkamista, sillä perusteella, että verotus osoitti hänen tulojensa olleen käräjäoikeuden arvioimaa alhaisemmat.

Tapauksessa käräjäoikeus oli 22.8.2000 tuomitessaan A:n 5.2.2000 tehdystä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sakkorangaistukseen ja määrätessään hänen päiväsakkonsa rahamäärän todennut, että A:n nettotulot olivat vuoden 1998 verotustietojen mukaan olleet 1 845 803 markkaa kuukaudessa ja hänellä oli ollut varallisuutta yli miljoona markkaa. A oli kuitenkin ilmoittanut, että hänen tulonsa olivat tämän jälkeen olennaisesti laskeneet, koska pörssiosakkeiden kaupat, olivat vuoden 2000 alkupuoliskolla tuottaneet tappiota ja hänen muiden pääoma- ja ansiotulojensa nettotulot olivat olleet vain 40 961,34 markkaa kuukaudessa. Lisäksi A:lla oli elätettävänään avopuoliso ja kaksi lasta.

Käräjäoikeus oli todennut, että A:n tulot olivat viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen olennaisesti muuttuneet hänen osakekaupoista saamansa tulon osalta. Käräjäoikeus katsoi, että vuonna 1999 osakekaupan nettotulo oli ollut vielä noin yhdeksän miljoonaa markkaa. Käräjäoikeus oli arvioinut vuoden 2000 osakekaupan tuotoksi noin kolme miljoonaa markkaa ja sen sekä A:n ilmoittaman kuukausitulon perusteella hänen keskimääräiseksi kuukausitulokseen 290 961 markkaa. Näin ollen käräjäoikeus vahvisti päiväsakon rahamääräksi 4 819 markkaa.

A toteaa korkeimpaan oikeuteen 7.3.2002 tulleessa hakemuksessaan, että käräjäoikeuden tuomiolle säädetyn valitusajan jälkeen lokakuussa 2001 valmistuneen vuotta 2000 koskevan verotuksen mukaan hänen viimeksi mainittua vuotta koskevat ansio- ja pääomatulonsa olivat olleet verojen vähentämisen jälkeen vain 1 097 540 markkaa eli 91 461,67 markkaa kuukautta kohden ja siis huomattavasti alhaisemmat kuin ne tulot, joiden perusteella käräjäoikeus oli määrännyt päiväsakon rahamäärän. Tämän vuoksi A vaati, että käräjäoikeuden tuomio puretaan ja päiväsakon rahamäärä vahvistetaan hänen jo käräjäoikeudessa esittämänsä selvityksen perusteella. Lisäksi A vaati valtiolle liikaa maksamansa määrän palauttamista.

Korkein oikeus toteaa oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 3 kohdan mukaan, että lainvoiman saanut tuomio rikosasiassa voidaan syytetyn eduksi purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut syytetyn vapauttamiseen tai saattaa uudelleen tutkittavaksi, onko syytetty tehnyt sen rikollisen teon, joka on luettu hänen syykseen. Lisäksi tuomio voidaan purkaa, jos se perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen.

Korkein oikeus toteaa rikoslain 2 a luvun 2 §:n 1 momentin perusteella, että päiväsakon rahamäärä on vahvistettava niin, että se on kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Ensisijaisena kuukausitulon laskemisen perusteena ovat sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot ja varallisuus. Jos ne ovat kuitenkin olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella. Päiväsakko määrätään kuitenkin tuomioistuimessa oikeudenkäynnin aikaisten tietojen perusteella.

Korkein oikeus lausuu, että A:n tulojen muodostumistapa ja laatu huomioiden se, että käräjäoikeus on poikennut A:n omasta selvityksestä, ei merkitse sitä, että käräjäoikeus olisi soveltanut päiväsakon rahamäärän määräämisessä noudatettavia säännöksiä väärin. Korkeimman oikeuden mielestä käräjäoikeus on arvioinut asiaa rikoslaissa annetun harkintavallan mukaisesti. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio ei siten perustu ilmeisen väärään lain soveltamiseen, eikä sitä voida purkaa oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 8 §:n 4 kohdan nojalla.

Tapauksessa A oli tyytynyt käräjäoikeuden tuomioon, koska hän oli katsonut muutoksenhaun hyödyttömäksi sen vuoksi, ettei tarpeellista selvyyttä vuoden 2000 verotuskohtelusta vielä tuolloin ollut. Korkein oikeus kuitenkin katsoo, ettei oikeudenkäynnin jälkeen valmistuva verotus voi lähtökohtaisesti olla sellainen uusi seikka, jonka perusteella lainvoiman saanut tuomio voitaisiin purkaa, koska päiväsakko määrätään oikeudenkäynnin aikaisten tietojen perusteella.

Korkein oikeus toteaa, että päiväsakon rahamäärää määrätessä on ratkaisevaa sakotettavan maksukyky sakon määräämisen ajankohtana. Kun otetaan huomioon A:lla vielä 1999 olleen maksukyvyn korkein oikeus katsoo, ettei vuoden 2000 verotus kuitenkaan osoita, että A:n maksukyky sakon määräämisen aikaan olisi ollut niin alhainen, että käräjäoikeuden vahvistama päiväsakon rahamäärä olisi A:n maksukykyyn nähden kohtuuton.

Näin ollen korkein oikeus hylkää A:n hakemuksen. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa