Minilex - Lakipuhelin

Virkavelvollisuuden laiminlyönti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehellä on tiettyjä velvollisuuksia, joita tavallisella työntekijällä ei ole. Monet velvollisuudet liittyvät siihen, miten virkamiehen on hoidettava virkaansa. Myös virkatehtävien suorittaminen sinällään on tärkeä osa virkavelvollisuutta. Virkamies ei saa laiminlyödä tehtäviään, sillä hänellä on virantoimitusvelvollisuus. Virkamiehen jatkuva tai olennainen tehtävien laiminlyönti voi johtaa virkavastuun toteuttamiseen ja virkasuhteen päättämiseen. Virkavastuu voi tarkoittaa esimerkiksi sitä että virkamiehelle syntyy vastuu korvata laiminlyöntinsä aiheuttama vahinko vahingonkärsineelle.

Miten viranomaisen laiminlyöntiin voidaan puuttua?

Viranomaisen laiminlyöntiin tai laittomaan päätökseen tulee ensisijaisesti hakea muutosta muutoksenhakumenettelyssä. Muutoksenhaku tai oikaisuvaatimus ovat yksittäiselle kansalaiselle ensisijaisia keinoja puuttua laiminlyönnillä aiheutuneeseen virheelliseen päätökseen, sillä näillä keinoilla on mahdollista saada muutos tai oikaisu virheelliseen päätökseen.

 Julkisen vallan toiminnan laillisuutta pyritään valvomaan erilaisilla menettelyillä. Ylimpiä laillisuusvalvojia ovat valtioneuvoston oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies. Heidän tehtävänään on valvoa, että viranomaiset ja muut julkista valtaa käyttävät noudattavat lakia. Ylimmät laillisuusvalvojat voivat puuttua viranomaisten toimintaan oma-aloitteisesti, mutta kenellä tahansa joka havaitsee viranomaisen toimivat laittomasti, on oikeus tehdä kantelu ylimmälle lainvalvontaviranomaiselle. Hallintokantelun tekeminen ei kuitenkaan muuta yksittäisessä asiassa tehtyä virheellistä päätöstä.

Voidaanko virkamies erottaa laiminlyönnin vuoksi?

Ensisijaisesti virkamiehelle, joka laiminlyö virkavelvollisuuksiaan, voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos virkamiehen virkavelvollisuuksien laiminlyönti on kuitenkin vakavaa, voidaan virkasuhde irtisanoa ja virkamies voidaan pidättää virantoimituksesta tai virkasuhde voidaan jopa purkaa. Jos laiminlyönnit ovat toistuvia ne voivat muodostaa irtisanomisperusteen, vaikka laiminlyönnit eivät sinällään olisikaan vakavia. Esimerkiksi toistuva myöhästely tai työaikojen noudattamatta jättäminen on hyväksyttävä irtisanomisperuste.

Voiko laiminlyönnistä aiheutua muita seuraamuksia virkamiehelle?

Ensisijainen tapa puuttua virkavelvollisuuden laiminlyöntiin on kyseiselle virkamiehelle tai viranhaltijalle annettava varoitus. On kuitenkin myös tilanteita, joissa varoituksen antaminen tai edes irtisanominen ei ole riittävä seuraamus. On myös mahdollista että virkavelvollisuuksien laiminlyönti johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Rikosoikeudellinen vastuu laiminlyönnistä voi tulla kysymykseen esimerkiksi jos virkamies laiminlyö velvollisuutensa olla paljastamatta virkasalaisuutta tai muuten rikkoo laiminlyönnillä virkavelvollisuutensa, eikä teon haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen. Lisäksi laiminlyönnin aiheuttaessa vahinkoa virkamies voi joutua vahingonkorvausvastuuseen. 

Vinkit

  • Ensisijaisesti virkamiehen laiminlyöntiin ja virheelliseen päätökseen kannattaa hakea muutosta oikaisuvaatimuksella tai muutoksenhaulla. 

Varoitukset

  • Virkavelvollisuuksien laiminlyönti voi olla irtisanomisperuste jos laiminlyönti on toistuvaa tai yksittäinen laiminlyönti on hyvin vakava.
  • Virkavelvollisuuksien laiminlyönti voi joissain tapauksissa johtaa vahingonkorvaukselliseen tai rikosoikeudelliseen virkavastuuseen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa