Minilex - Lakipuhelin

Virkavastuu

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mitä virkavastuu tarkoittaa?

Virkavastuu tarkoittaa vastuuta niistä toimista, joita virkamies tai viranhaltija virkaa hoitaessaan tekee. Virkamiehen on esimerkiksi oma-aloitteisesti huolehdittava siitä, että hänen toimintansa on lainmukaista. Mikäli näin ei ole, voi virkamies joutua toimistaan vastuuseen virkavastuun perusteella, ja saada laittomista teoistaan erilaisia seuraamuksia. Virkavastuu voi toteutua rikosoikeudellisena vastuuna, vahingonkorvausvastuuna tai kurinpidollisena vastuuna. Arvioitaessa virkamiehen mahdollisesti tekemää virhettä on otettava huomioon myös hallinto-oikeuden yleiset periaatteet ja virkamiesetiikka.

Virka-vastuun ankaruutta pohtiessa on haluttu ottaa huomioon myös, se että virkamiehellä tulee olla kohtuullinen oikeudellinen suoja virkatehtäviä hoitaessaan, eli virkavastuu ei saa olla liian ankara. Liian ankara virkavastuu voisi hankaloittaa liikaa virkamiehen työskentelyä ja johtaa yksittäistapauksissa kohtuuttomiin seurauksiin.

Millainen on viranomaisen rikosoikeudellinen vastuu?

Viranomaisen rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään rikoslaissa. Perustuslaissa taataan yksityiselle ihmiselle oikeus vaatia häntä koskevan virheen tehneen virkamiehen tuomitsemista rangaistukseen ja vaatia tätä tuomittavaksi korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Rikoslaissa on pyritty säätämään rangaistaviksi teot, jotka ovat erityisen vahingollisia yhteiskunnalle tai yksittäiselle kansalaiselle. Tällaisia tekoja ovat esimerkiksi lahjuksen vastaanottamien, virka-aseman väärinkäyttäminen henkilökohtaisen hyödyn tavoittelemiseksi tai virkasalaisuuden rikkominen. Kovin vähäisiin virkarikkomuksiin ei ole katsottu tarkoituksenmukaiseksi ulottaa laissa rikosoikeudellista vastuuta.

Henkilöt jotka voivat tulla tuomituiksi virkarikoksista määritellään rikoslaissa. Rikoslain mukaan henkilöt jotka ovat virkasuhteessa tai vastaavassa palvelusuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistyöelimeen, eduskuntaan, valtion liikelaitokseen taikka evankelisluterilaiseen kirkkoon tai ortodoksiseen kirkkokuntaan tai sen seurakuntaan tai seurakuntien yhteistoimintaelimeen, Ahvenanmaan maakuntaan, Suomen Pankkiin, Kansaneläkelaitokseen, työterveyslaitokseen, kunnalliseen eläkelaitokseen, kuntien takauskeskukseen tai kunnalliseen työmarkkinalaitokseen voivat tulla tuomituiksi virkarikoksista.

Virkarikoksista määrätään erilaisia tuomioita sen mukaan, kuinka paheksuttavina lainsäätäjä on tekoja pitänyt. Lievimpiä rangaistuksia ovat sakot tai varoitus, kun taas vakavimpien virkarikosten kohdalla enimmäisrangaistus on 4 vuotta vankeutta.

Virkarikokseen syyllistyneelle voidaan tuomita sakkojen ja vankeuden lisäksi erityisrangaistuksena varoitus tai viraltapano.

Millainen on viranomaisen vahingonkorvausvastuu?

Perustuslaissa on turvattu yksityiselle ihmiselle oikeus vaatia vahingonkorvausta häntä koskevan virheen tehneeltä virkamieheltä. Perustuslain sanamuodosta huolimatta vahingosta aiheutuvan vahingon korvaaminen ei ole yksin vahingon aiheuttaneen virkamiehen vastuulla. Vahingonkorvausvastuun tarkoituksena on estää vahinkojen syntymistä ja hyvittää vahingon kärsinyttä jos vahinko kuitenkin tapahtuu.

Vahingon aiheuttaneen virkamiehen työnantajana toimiva julkisyhteisö on niin sanotussa isännänvastuussa vahingosta. Isännänvastuu tarkoittaa sitä, että se joka on ollut vastuussa toisen toiminnasta ja johtanut tätä esim. työ- tai virkasuhteen vuoksi on vastuussa tämän aiheuttamista vahingoista kolmansille osapuolille. Virkamiehen vastuu määräytyy käytännössä pitkälti samalla tavalla kuin työntekijän vastuu vahingosta jonka tämä on aiheuttanut ulkopuoliselle henkilölle tehdessään työtään. Virkamiehen työnantajana toimiva julkisyhteisö on ensisijaisessa vastuussa vahingonkorvauksesta.

Vahingonkorvausvastuun edellytyksenä on se, että vahinko on aiheutettu tahallisesti tai tuottamuksellisesti eli huolimattomuudella. Jos vahinko ei johdu virkamiehen huolimattomuudesta tai virkamiehen ei olisi kohtuudella voitu odottaa toimivan toisin, vahingonkorvausvastuuta ei synny. Virkamiehelle maksettavaksi määrättävän vahingonkorvauksen suuruutta määriteltäessä otetaan huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan ja kärsijän asema sekä muut olosuhteet.

Millainen on viranomaisen kurinpidollinen vastuu?

Viranomaisen kurinpitorangaistuksia ovat varoitus, määräaikainen erottaminen ja viraltapano. Virkamiehen virkasuhde voidaan heti purkaa, jos virkamies törkeästi rikkoo tai laiminlyö virkavelvollisuuksiaan.

Varoitus kohdistuu yleensä sellaiseen toimintaan joka ei sinällään riitä irtisanomisen perusteeksi. Lähtökohtana on, että varoitus annetaan kirjallisesti, mutta kunnan viranhaltijalle on mahdollista antaa varoitus myös suullisesti. Vähäisistä rikkomuksista esimies voi antaa virkamiehelle huomautuksen suullisesti tai kirjallisesti. Jos toiminta toistuu varoituksesta huolimatta voi asiasta muodostua irtisanomisperuste.

Eräs varsin yleinen syy varoituksen tai huomautuksen saamiseen on virkamiehen myöhästely tai työajan noudattamatta jättämien. Jatkuva myöhästely tai työajan rikkominen voi olla myös irtisanomisperuste.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Jokaisella ihmisellä on oikeus vaatia häntä koskevan virheen tehnyttä virkamiestä virkavastuuseen.

Varoitukset

  • Virkamiehen tehtyä virkavirheen voi hänelle seurata tapauksesta riippuen esimerkiksi sekä rikosoikeudellisia että kurinpidollisia rangaistuksia. Yhden virkavastuutyypin toteutuminen ei siis sulje pois toisten virkavastuutyyppien toteutumista.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]