Minilex - Lakipuhelin

Virantoimitusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehen työhön kuuluu olennaisena osana virantoimitusvelvollisuus. Se tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että virkaan sisältyvät työtehtävät on hoidettava lain edellyttämällä tavalla, virkamiesten yleisten velvollisuuksien ja virkakohtaisten sääntöjen mukaisesti. Virkatoimitusvelvollisuus velvoittaa virkamiehen suorittamaan lain mukaisesti ne tehtävät jotka hänen tehtäväkseen on annettu lailla, asetuksella tai esimiehen käskyllä.

Miten virantoimitus on hoidettava?

Virkamiehen ja viranhaltijan on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Keskeinen osa asianmukaisuuden vaatimusta on lain säännösten noudattaminen sillä kaiken julkisen vallan käytön on perustuslain mukaan perustuttava tarkoin lakiin. Virantoimitusvelvollisuuteen kuuluu myös työnantajan asettamien työnjohto- ja valvontamääräysten noudattaminen.

Lain esitöiden mukaan virantoimituksen ”asianmukaisuudella” tarkoitetaan muun muassa sitä, että tehtävät on pyrittävä hoitamaan mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Asianmukainen virkatehtävien hoitaminen tarkoittaa myös huolellisuutta tehtävän hoidossa ja puolueettomuutta viranomaisen tekemissä päätöksissä.

Mitä viivytyksettömällä toiminnalla tarkoitetaan?

Viivytyksetön toiminta viittaa päätösten tekemiseen kohtuullisessa ajassa ja ilman aiheettomia viivytyksiä. Oikeuskirjallisuuden mukaan edes suuri työmäärä ei periaatteessa vapauta virkamiestä viivytyksettömän toiminnan vaatimuksesta. Varoituksen antaminen liian hitaasta työtahdista edellyttää kuitenkin todennäköisesti tarkoituksellista hidastelua.

Syrjimättömyys

Virkamiehen ja viranhaltijan on käyttäydyttävä asemansa ja tehtävien edellyttämällä tavalla. Virantoimitusvelvollisuuteen sisältyy myös kansalaisten kohteleminen tasapuolisesti. Toisaalta myös viranomaisen on työnantajana kohdeltava palveluksessaan olevia virkamiehiä tasa-arvoisesti, ellei tasapuolisuudesta poikkeamiseen ole perusteltua syytä. Kääntäen virantoimitusvelvollisuus tarkoittaa sellaisen toiminnan välttämistä, mikä olisi ristiriidassa tasapuolisuuden ja vaadittavien menettelytapojen kanssa.

Onko virkamiehellä oikeus kieltäytyä virkatehtävien hoitamisesta?

Virkamiehellä ei lähtökohtaisesti ole oikeutta kieltäytyä virkatehtävien hoitamisesta, ellei hän ole esteellinen hoitamaan sitä. Kieltäytyminen on myös työturvallisuuslain mukaan sallittua, jos tehtävän suorittamisesta aiheutuisi vaaraa virkamiehen tai muiden hengelle ja terveydelle.

Virkamiehen esteellisyys tarkoittaa samaa kuin jääviys. Esteelliseksi joutuessaan virkamies joutuisi virkatehtäväänsä hoitaessaan päättämään asiasta joka koskee hänen omaa etuaan tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan etua. Tällaisessa tilanteessa luottamus virkamiehen toiminnan puolueettomuuteen vaarantuisi, joten virkamiehen on oma-aloitteisesti jäävättävä itsensä, eli olla osallistumatta asian käsittelyyn.

Virkamies voi kieltäytyä noudattamasta viranomaisen määräystä ja kieltäytyä suorittamasta tehtävää jos sen sisältö on ilmeisen lainvastainen. Käytännössä tällaisia tilanteita esiintyy harvoin. Nykyään suomalaisten viranomaisten sovellettavaksi tulee usein Euroopan unionin oikeuteen sääntöjä. Unionin oikeuden välittömästi velvoittavat säännökset, kuten esimerkiksi asetukset, syrjäyttävät kansallisen oikeuden säännökset. Lähtökohtaisesti vastuu siitä että julkista valtaa käytettäessä noudatetaan välittömästi velvoittavaa unionin oikeutta kuuluu viranomaiselle. Jos yksittäinen virkamies kuitenkin havaitsee, että viranomainen toimii unionin oikeuden vastaisesti, on tämän huomautettava asiasta.

Oikeuskäytännössä on katsottu, että esimerkiksi kirkon viranhaltijalla ei ole oikeutta uskonnollisen vakaumuksen nojalla kieltäytyä virkavelvollisuuteensa kuuluvan tehtävän hoitamisesta, edellyttäen että kyseiset velvollisuudet ovat sopusoinnussa ihmisoikeussopimusten ja perusoikeuksien kanssa. Vaikuttaa siis siltä että virkamies ei voi kieltäytyä tehtävästään omantuntonsa tai henkilökohtaisen vakaumuksensa johdosta.

Mitä virantoimitusvelvollisuuden rikkomisesta voi seurata?

Virantoimitusvelvollisuuden rikkomisella voi olla rikosoikeudellisia tai vahingonkorvausoikeudellisia seurauksia. Virkasuhteen irtisanominen tai jopa purkaminen ilman irtisanomisaikaa ovat myös mahdollisia rikkomisen tai laiminlyönnin vaikutuksia. Seurausten välttämiseksi on tärkeä tietää, mitä virantoimitusvelvollisuus tarkalleen ottaen pitää sisällään. Kyse on kuitenkin yleisvelvoitteesta, jonka tyhjentävä määritteleminen ei ole yksinkertaista. Lakimiehen puoleen kannattaa kääntyä epäselväksi jäävien kysymysten osalta.

Varoitukset

  • Virantoimitusvelvollisuuden rikkomisesta voi koitua virkamiehelle rikosoikeudellisia tai vahingonkorvausoikeudellisia seurauksia. Virantoimitusvelvollisuuden rikkominen on myös irtisanomisperuste.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]