Minilex - Lakipuhelin

Virkatehtävien hoitaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehen tulee hoitaa tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä sekä käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Tästä virkamiehen velvollisuudesta käytetään nimitystä virantoimitusvelvollisuus.

Mitä tarkoittaa virkatehtävien hoitaminen asianmukaisesti?

Virkatehtävien asianmukaisella hoidolla tarkoitetaan tehtävien hoitamista lakien ja virkamiehen toimintaa ohjaavien asetusten ja säännösten mukaisesti. Tehtävien hoitamisen asianmukaisuuteen kuuluu myös puolueettomuus ja huolellisuus tehtäviä suoritettaessa sekä tehtävien suorittaminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti. Tehtävät on lisäksi hoidettava sisällöllisesti moitteettomasti, eli virkamiehen antamien päätösten tulee luonnollisesti olla lainmukaisia ja kyseiseen tapaukseen oikeita.

Virkatehtävien asianmukaista hoitoa määrittävät myös hyvän hallinnon periaatteet ja virkamiesetiikka. Hyvään hallintoon kuuluu muun muassa huolellisuus asian selvittämisessä, viivytyksetön käsittely, asianosaisten oikeutettujen odotusten täyttäminen, asianmukainen tiedottaminen päätöksestä ja neuvontavelvollisuuden täyttäminen. Hyvää hallinnon periaatteita käytetään usein tulkintaa tukevana argumenttina arvioitaessa virkamiehen tai viranomaisen menettelyn asianmukaisuutta.

Mitä tarkoittaa virkatehtävien hoitaminen viivytyksettä?

Virkamies on hoitanut tehtävänsä viivytyksettä, kun hän ei laiminlyö niitä eikä lykkää niitä perusteettomasti. Virkamiehellä ei useinkaan ole valtaa päättää täysin itsenäisesti sitä, missä järjestyksessä hän suorittaa virkatehtävänsä, vaan häntä ohjaavaamassa on viraston sisäisiä sääntöjä ja esimiehensä määräyksiä. Virkamiehelle asetetaan usein virastonsisäisiä tulostavoitteita, siitä kuinka paljon työtä tulisi tietyssä ajassa olla suoritettuna. Näiden tavoitteiden täyttymättä jättämisen voidaan katsoa merkitsevän sitä että virkamies on viivytellyt tehtäviensä hoitamisessa.

Virkamies voi kuitenkin eräissä tilanteissa pidättäytyä tehtävien hoitamisesta. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun virkamies on esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn koska se koskee häneen omaa etuaan.

Miten virkamiehen tulee käyttäytyä hoitaessaan tehtäviään?

Virkamies ei saa käyttäytyä miten hyvänsä, vaan hänen käytöksensä tulee olla sellaista kuin hänen asemansa ja tehtävänsä edellyttävät. Virkamies ei esimerkiksi saa syrjiä ketään tai muutenkaan kohdella hänen luonaan asioivia ihmisiä halventavasti tai asiattomasti.

Virkamiehen käyttäytymisvelvollisuudet koskevat enimmäkseen virkamiehen käytöstä virkatehtävien hoitamisen aikana. Jotkin käytösvelvollisuudet ulottuvat kuitenkin myös virkamiehen vapaa-ajalle. Mitä tärkeämmässä asemassa virkamies on, sitä enemmän vaatimuksia tämän vapaa-ajan käytökselle voidaan asettaa. Yksi selkeä velvoite joka seuraa virkamiehiä myös vapaa-ajalle on virkamiehen vaitiolovelvollisuus virkatehtävissä saamistaan tiedoista. Virkatehtävien hoitamiseen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä juristiemme puoleen.

Vinkit

  • Virkatehtävien asiallista hoitoa määrittävät osaltaan myös virkamiesetiikka ja hyvän hallinnon periaatteet.

Varoitukset

  • Virkatehtävien hoitamatta jättämien tai virkatehtävien hoitaminen epäasianmukaisesti ovat irtisanomisperusteita.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa