Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen vanhentuminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettelyn aikana vahinkoa kärsineen osapuolen oikeus vaatia vahingonkorvausta pesänhoitajalta, velkojilta tai velalliselta on voimassa vain rajoitetun ajan. Oikeus vaatia vahingonkorvausta vanhenee yleisen velan vanhentumisajan kuluessa eli kolmessa vuodessa. Vanhentumisajan katkaiseminen on kuitenkin mahdollista, jolloin vahinkoa kärsinyt taho ei menetä oikeuttaan vaatia vahingonkorvausta. Vahingonkorvauksen vanhentuminen on velan vanhentumisesta annetun lain mukaan katkaistava kuitenkin viimeistään ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vahinkoon johtaneesta tapahtumasta.

Siihen, mistä hetkestä edellä mainittu kolmen vuoden vanhentumisaika alkaa kulua, tulevat sovellettavaksi velan vanhentumisesta annetun lainsäädännön osittain vaikeaselkoiset säännökset. Vanhentumisajan alkaminen riippuu myös siitä, kenen asianosaisen toimenpiteestä tai päätöksestä on kulloinkin kyse.

 

Pesänhoitajan aiheuttama vahinko

Pesänhoitajan virheestä tai laiminlyönnistä voi seurata vahinkoa konkurssipesälle, velalliselle tai jollekin velkojista. Näiden vahinkoa kärsineiden oikeus vahingonkorvaukseen pesänhoitajalta alkaa vanhentua ajankohdasta, jolloin pesänhoitaja on tehnyt jonkin konkurssilain mukaisista tilityksistä. Jos vahingonkorvauksen peruste eli virhe tai laiminlyönti ei käy ilmi tällaisesta tilityksestä, vanhentumisaika lasketaan siitä, kun vahinkoa kärsinyt on havainnut virheen tai laiminlyönnin tai hänen olisi pitänyt se havaita. Vaikka virhettä tai laiminlyöntiä ei havaittaisi, vanhentuminen on kuitenkin katkaistava ennen kuin kymmenen vuotta on kulunut vahinkoon johtaneesta tapahtumasta. Tämä on ehdoton takaraja.

Jos kuitenkin käy ilmi, että pesänhoitajan toiminta täyttää jonkin rikoksen tunnusmerkistön, korvaussaatava ei vanhennu ennen kyseessä olevan rikoksen syyteoikeuden vanhentumista.

 

Muut konkurssilain mukaiset vahingonkorvaustilanteet

Jos pesänhoitaja aiheuttaa vahinkoa muulle kuin konkurssipesälle, velalliselle tai velkojille, kyse ei ole sopimussuhteeseen perustuvasta vahingonkorvauksesta. Vanhentumisaika tällaiselle ulkopuoliselle aiheutetusta vahingosta seuraavalle vahingonkorvausoikeudelle lasketaan alkaneeksi siitä, kun vahingonkärsijä on saanut tietää tai hänen olisi pitänyt tietää vahingosta ja siitä vastuussa olevasta. Tätä sääntöä vanhentumisen alkamisajankohdasta sovelletaan myös silloin, kun velkoja tai velallinen aiheuttaa vahinkoa konkurssipesälle, velalliselle tai ulkopuoliselle.

Jos panttivelkoja on myynyt panttiesineen ja pesänhoitaja katsoo tämän aiheuttaneen vahinkoa pesälle, vahingonkorvauksen vanheneminen katsotaan alkaneeksi hetkestä, jolloin panttivelkoja on antanut tilityksen pantin myynnistä ja myyntihinnan käyttämisestä.

Muun muassa sen arviointi, milloin vahingonkärsijän olisi tullut havaita vahinko, edellyttää mahdollisimman objektiivista kokonaisarviointia. Jos kaipaat vastausta omaan tilanteeseesi jossakin vahingonkorvausoikeuden vanhentumiseen liittyvässä kysymyksessä tai missä tahansa muussa konkursseihin liittyvässä asiassa, saat vastauksen soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa