Minilex - Lakipuhelin

Mitä virkavastuu tarkoittaa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Virkamiehille on heidän asemansa vuoksi säädetty erityinen virkavastuu, joka on laajempi kuin kaikkia kansalaisia koskeva tavanomainen oikeudellinen vastuu. Virkavastuu tarkoittaa vastuuta niistä toimista ja virheistä, joita virkamies virkaa hoitaessaan tekee. Suomen perustuslain mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Virkamies on myös vastuussa sellaisesta monijäsenisen toimielimen päätöksestä, jota hän on toimielimen jäsenenä kannattanut. 

Miksi virkavastuuta tarvitaan?

Virkavastuuta tarvitaan koska virkamiehet käyttävät työssään julkista valtaa, eli he voivat lain tai asetusten nojalla päättää yksipuolisesti monista yksityisten oikeusasemaan ja velvollisuuksiin vaikuttavista asioista.

Virkavastuuta tarvitaan hyvän hallinnon ja kansalaisten oikeusturvan takaamiseen, sillä ilman virkavastuuta sopimattomasti toimivalle virkamiehelle ei koituisi seuraamuksia teoistaan. Virkavastuun tarkoitus on myös estää ennalta virka-aseman väärinkäytöksiä ja korruptiota. Viime kädessä virkavastuun voi katsoa palautuvan perustuslakiin, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin ja kaikessa julkisen vallan käytössä on tarkoin noudatettava lakia.

Kuka on virkavastuussa?

Virkavastuu koskee kaikkia julkishallinnossa työskenteleviä virkamiehiä ja viranhaltijoita jotka käyttävät julkista valtaa. Nimestään huolimatta virkavastuu voi kohdistua myös muuhun julkishallinnossa työskentelevään henkilöstöön ja luottamushenkilöihin, vaikka he eivät olisi virkasuhteessa. Toisinaan hallintotehtäviä annetaan hoidettavaksi myös viranomaiskoneiston ulkopuolelle. myös tällaisten tehtävien hoitajat voivat joutua toimistaan virkavastuuseen.

Rikoslain mukaan rikosoikeudellinen virkavastuu koskee muun muassa henkilöitä jotka ovat virkasuhteessa tai vastaavassa palvelusuhteessa valtioon, kuntaan taikka kuntayhtymään tai muuhun kuntien julkisoikeudelliseen yhteistyöelimeen. Rikosoikeudellinen virkavastuu koskee myös eduskunnan, tiettyjen uskonnollisten yhteisöjen ja julkisten laitosten palveluksessa olevia henkilöitä.

Miten virkamies voi joutua virkavastuuseen?

Virkavastuuseen joutumisen perusteena on se, että virkamies on rikkonut lakia tai muita virasta johtuvia velvollisuuksiaan. Virkavastuu voidaan kohdistaa virkamiehen toimintaan silloin, jos hän on tehtävissään toiminut lain tai virkavelvollisuuksiensa vastaisesti tai laiminlyönyt tehtäviään.

Virkavastuu voi yksittäisessä tilanteessa aktualisoitua monella tapaa. Virkarikokset ovat yleisen syytteen alaisia eli virkarikos voi tulla tuomioistuimen käsiteltäväksi virallisen syyttäjän syyttämispäätöksen seurauksena. Perustuslain mukaan jokaisella ihmisellä on oikeus vaatia virkamiestä virkavastuuseen virheestä, jonka tämä on hänen asiaansa hoitaessaan tehnyt, eli asianosaisella on syyteoikeus, vaikka syyttäjä tekisi asiassa syyttämättäjättämispäätöksen. Viranomaisen tulee myös itse aktiivisesti valvoa alaisuudessaan työskentelevien virkamiesten toiminnan asianmukaisuutta.

Miten virkavastuu toteutetaan käytännössä?

Virkavastuu voi toteutua rikosoikeudellisena vastuuna, vahingonkorvausvastuuna tai kurinpidollisena vastuuna. Rikosoikeudelliseen vastuuseen joutuessaan virkamiehelle määrätään rikoslain mukainen rangaistusseuraamus. Vahingonkorvausvastuussa virkavirheen aiheuttamat vahingot korvataan vahingon kärsineelle ihmiselle tai yritykselle. Kurinpidollisten seuraamusten tarkoituksena on puolestaan toimia varoituksena virkamiehille lievissä virkavirheissä tai poistaa sopimattomasti toimineet virkamiehet tehtävistään.

Varoitukset

  • Virkavastuu voi kohdistua myös muihin julkishallinnossa toimiviin henkilöihin kuin virkamiehiin ja viranhaltijoihin.
  • Virkavastuuseen joutumisen perusteena on se, että virkamies on rikkonut lakia tai virasta johtuvia velvollisuuksiaan tai laiminlyönyt tehtäviään.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]