Minilex - Lakipuhelin

Takaisinsaanti yrityssaneerauksessa


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeustoimi, joka voisi peräytyä, jos saneerausmenettelyn sijasta olisi haettu konkurssia, voidaan vastaavin perustein peräyttää myös saneerausmenettelyn yhteydessä. Asiasta säädetään takaisinsaannissa konkurssipesään annetussa laissa. Samoin perustein on noudatettava myös mitä säädetään kolmannen eli sivullisen asemasta takaisinsaantiin liittyen. Takaisinsaantia voi vaatia selvittäjä tai velkoja. Takaisinsaannilla pyritään ennallistamaan velallisen taloudellinen tilanne niiden velkojien hyväksi, jonka oikeutta loukaten tietty velallisen oikeustoimi on aiemmin tehty.

Selvittäjän on pantava takaisinsaantikanne vireille kuuden kuukauden kuluessa menettelyn alkamisesta. Kanne voidaan kuitenkin panna vireille vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun selvittäjä havaitsi takaisinsaannin perusteen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Velkojan, joka haluaa vaatia takaisinsaantia, on ilmoitettava tästä selvittäjälle. Velkoja saa ajaa vaatimusta yksinkin, jos selvittäjä ei siihen ryhdy. Velkojan on pantava niin ikään kanne vireille kuuden kuukauden kuluessa saneerausmenettelyn alkamisesta.

Saatava, joka maksun takaisinsaannin vuoksi syntyy uudelleen takaisinsaantiasiassa vastaajana olleelle velkojalle, on otettava huomioon saneerausvelkana sen estämättä, mitä yrityssaneerauslaissa säädetään saatavien ilmoittamisesta menettelyssä. Takaisinsaannin seurauksena syntyvään velkaan voidaan siten kohdistaa velkajärjestelytoimenpiteitä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »