Minilex - Lakipuhelin

Yhtiövastikkeella katettavat kulut - KKO 2016:43


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Asunto-osakeyhtiö
    Yhtiökokouksen päätöksen moite
    Yhdenvertaisuus
    Yhtiöjärjestys

Tapauksessa A ja B omistivat L:n asunto-osakeyhtiöstä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita.  L:n tiloissa oli pyykkitupa, jota yhtiö tarjosi asukkaiden käyttöön. L:n yhtiökokouksessa oli päätetty, ettei pyykkituvan käyttämisestä peritä maksua. Näin ollen pyykkituvan käyttämisestä aiheutuvat kustannukset jäivät katettavaksi yhtiövastikkeilla. A sekä B vaativat moitekanteessaan käräjäoikeudessa, että L:n yhtiökokouksen päätös pyykkituvan käytön maksuttomuudesta julistetaan pätemättömäksi taikka mitättömäksi tai kumotaan ja sen täytäntöönpano kielletään. He katsoivat, etteivät pyykkituvan käyttökustannukset ole yhtiön menoja vaan asukkaiden henkilökohtaisia elinkustannuksia eikä niitä siksi voida kattaa yhtiövastikkeella ilman kaikkien osakkeenomistajien lupaa. Päätöksellä loukattiin osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta. L:n osakeyhtiö vastusti kannetta. Heidän mukaan asunto-osakeyhtiön harkinta- sekä päätösvaltaan kuului, tarjoaako se tilojaan asukkaiden käytettäväksi ilman maksua vai erillisellä käyttömaksulla. Asunto-osakeyhtiölaki sekä yhtiöjärjestys sallivat kyseessä olevien kustannusten kattamisen yhtiövastikkeella eikä sitä koskeva päätös loukannut osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.

Käräjäoikeus totesi, että pyykkitupa on L:n hallinnassa ja sen käytöstä aiheutuvat kustannukset voitiin katsoa olevan yhtiön vastuulla kiinteistön käyttökuluina, joiden kattamiseksi saadaan periä yhtiövastiketta asunto-osakeyhtiön lain mukaan. Käräjäoikeus katsoi, ettei päätös loukannut yhdenvertaisuutta, koska kaikilla oli sama oikeus käyttää pyykkitupaa ja koska palvelun maksuttomuus aiheutti ainoastaan 1000–2000 nettomenetyksen vuodessa. Päätös ei ole edellyttänyt suostumusta kaikilta osakkeenomistajilta.  Näin ollen kanne hylättiin käräjäoikeudessa.

A ja B valittivat hovioikeuteen, mutta hovioikeus piti käräjäoikeuden tuomion ennallaan ja hylkäsi valituksen. A ja B valittivat korkeimpaan oikeuteen vaatien hovioikeuden tuomion kumoamista ja toisivat kanteensa. L:n asunto-osakeyhtiö vastasi vaatien valituksen hylkäämistä. Korkeimmassa oikeudessa kysymyksenä oli, onko päätös pyykkituvan käyttökustannusten kattaminen yhtiövastikkeilla ollut yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain sekä osakkeenomistajan yhdenvertaisuuden vastainen.

Korkein oikeus lausui, että asunto-osakeyhtiö hallinnoi pyykkitupaa ja siitä aiheutuvien kulujen kattaminen sekä käyttömaksut on ratkaistava yhtiön yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiön lain säännösten perusteella. Asunto-osakeyhtiön lain 3 luvun 2 §:n mukaisesti yhtiövastikkeella saadaan kattaa yhtiön menot, jotka aiheutuvat kiinteistön sekä rakennusten käytöstä ja kunnossapidosta. Tässä tapauksessa pyykkituvan käytöstä aiheutuneet kulut ovat olleet kohtuulliset yhtiölle sekä osakkeenomistajille. Harkintavalta sen suhteen, onko pyykkituvan ylläpito yhtiön kannalta perusteltua, kuuluu yhtiölle. L on viitannut esimerkiksi siihen, että pyykkituvan käyttäminen ehkäisee tarpeetonta kosteusrasitusta, jota syntyy, kun pestään ja kuivatetaan pyykkiä asuintiloissa. Korkein oikeus totesi, että kyseessä oleva asia on asunto-osakeyhtiön rakennuksen käyttöön sekä kunnossapitoon kuuluva, yhtiön pääasialliseen tarkoituksen sekä toimintaan liittyvä kustannus, joka saadaan asunto-osakeyhtiölain 3 luvun 2 §:n mukaisesti kattaa yhtiövastikkeilla. Päätös kattaa pyykkituvan kustannukset yhtiövastikkeilla ei ollut yhtiöjärjestyksen tai asunto-osakeyhtiön lain vastainen.

Asunto-osakeyhtiölain 1 luvun 10 §:n mukaisesti kaikki osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet yhtiössä, ellei toisin määrätä. Samassa pykälässä kerrotaan, että yhtiökokous ei saa tehdä päätöstä eikä ryhtyä muuhun toimenpiteeseen, joka olisi omiaan tuottamaan osakkeenomistajille epäoikeutettua etua toisen osakkeenomistajan tai yhtiön kustannuksella. Yhdenvertaisuutta tilojen käyttömaksun osalta arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Harkinnassa huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, millaisista tiloista on kyse, palveleeko yhteiset tilat yhtiön tarkoitusta ja onko kaikilla samanlainen oikeus ja mahdollisuus käyttää tiloja. Tässä tapauksessa pyykkituvan käyttöä ei ollut rajoitettu ja kaikilla oli samanlainen mahdollisuus käyttää pyykkitupaa. Korkein oikeus katsoi, ettei pyykkituvan kustannusten kattaminen yhtiövastikkeilla ollut yhdenvertaisuus- säännösten vastaista.

Edellä mainitut huomioon ottaen, korkein oikeus ei muuttanut hovioikeuden tuomion lopputulosta.

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »