Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen toimivalta - KKO:2007:64

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • tuomioistuimen toimivalta
    Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia

Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2007:64 oli kysymys tuomioistuimen toimivallasta. Tapauksessa kuntaliitoksen yhteydessä kaupunginjohtaja A oli jäänyt varhennetulle vanhuuseläkkeelle ja hänelle oli maksettu kertasuorituksena täyden eläkkeen ja varhennetun vanhuuseläkkeen välinen erotus. Kyseisestä järjestelystä oli sovittu kuntien yhdistymissopimuksessa. A vaati kertasuoritukseen liittyviä viivästyskorkoja ja perimiskuluja kanteella yleisessä tuomioistuimessa. Korkeimmassa oikeudessa oli kyse siitä, oliko yleinen tuomioistuin toimivaltainen tutkimaan asian.

A:n eläkkeelle jäämistä koskeva päätös oli tehty 30.6.2003. A oli toimittanut kaupungille 7.8.2003 laskun, jonka eräpäiväksi oli merkitty 31.8.2003. A katsoi, että hänen ja kaupungin välille oli syntynyt yksityisoikeudellinen sopimus mainitun suorituksen maksamisesta, kun kaupunginhallitus oli tehnyt A:n eläkkeelle jäämistä koskevan hyväksyvän päätöksen. Kaupunki oli maksanut A:lle eläkkeiden erotuksen 23.6.2004, kun Turun hallinto-oikeus oli hylännyt asiassa tehdyt valitukset.

Hallintolainkäyttölain 69 §:n 1 momentin mukaan julkisoikeudellista maksuvelvollisuutta tai muuta julkisoikeudellisesta oikeussuhteesta aiheutuvaa velvollisuutta tai oikeutta koskevan riidan käsittelee hallinto-oikeus.

Kaupunginjohtaja A oli ollut julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa kaupunkiin. A:n varhaiseläkkeelle jäämistä koskevan esityksen hyväksyminen oli tarkoittanut kuntaliitoksen kuntien välillä tehdyn yhdistymissopimuksen toimeenpanoa tältä osin. A:lle maksettavaksi tulevan suorituksen peruste oli määritelty tässä yhdistymissopimuksessa, jonka mukaan A:lla oli mahdollisuus jäädä täyttä eläkettä vastaavalle varhaiseläkkeelle. A:lle maksettavaksi tuleva määrä vastasi täyden eläkkeen ja varhennetun eläkkeen erotusta. Korkeimman oikeuden mukaan kaupunginhallituksen tekemä A:n eläkkeelle jäämistä koskeva hyväksymispäätös ei ole A:n väittämällä tavalla tarkoittanut, että A:n ja kaupungin välille olisi syntynyt yksityisoikeudellinen sopimus, jonka perusteella A:lla olisi oikeus saada eläkkeensä täydentämiseksi maksettava suoritus.

Korkein oikeus toteaa, että kaupungin velvollisuus kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisen kertasuorituksen maksamiseen on perustunut julkisoikeudelliseen oikeussuhteeseen, jollaista koskevat riidan ratkaiseminen kuuluu hallintolainkäyttölain 69 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimelle. A on vaatinut kanteella viivästyskorkoa ja perimiskuluja, jotka ovat olleet kaupungille syntyneen maksuvelvollisuuden liitännäiskuluja. Näin ollen niitä koskevan riidan tutkiminen ei kuulu yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.

Korkein oikeus kumosi hovioikeuden päätöksen ja jätti asian käräjäoikeuden päätöksen varaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa