Minilex - Lakipuhelin

KKO:2009:9

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Tuomari
    Lautamies
    Esteellisyys

Käräjäoikeuden ratkaistessa törkeitä veropetoksia ja muita talousrikoksia koskevan asian, jossa verovirasto oli esittänyt rangaistus- ja korvausvaatimuksia, oli kokoonpanoon lautamiehenä kuulunut verovirastoon palvelussuhteessa oleva henkilö. Tapauksessa oli muun ohella kyse siitä, oliko lautamies esteellinen käsittelemään asiaa.

Käräjäoikeus katsoi, että A oli syyllistynyt kahteen törkeään kirjanpitorikokseen, kahteen rekisterimerkintärikokseen ja neljään törkeään veropetokseen.

Asia eteni hovioikeuteen. A ja B vaativat muun ohella, että asia palautetaan käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi tuomiovirheen vuoksi, koska lautamiehenä toiminut X oli ollut esteellinen käsittelemään asiaa.

Hovioikeus totesi, että käräjäoikeuslain 10 §:n mukaan lautamiehen esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä säädetään. Tuomari on oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan esteellinen, jos hänellä on palvelussuhteen perusteella tai muuten asianosaiseen sellainen suhde, että se, erityisesti käsiteltävänä olevan asian laatu huomioon ottaen, antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa. Hovioikeus kuitenkin hylkäsi väitteet lautamiehen esteellisyydestä moninaisin perustein.

Asia eteni korkeimpaan oikeuteen, joka otti kantaa myös esteellisyyskysymykseen. Korkein oikeus vetosi mm. ratkaisuun KKO 2000:21, jossa oltiin arvioitu, antaako lautamiehen palvelussuhde jutun asianosaiseen objektiivisesti perustellun aiheen epäillä lautamiehen riippumattomuutta. Tällöin oli huomiota kiinnitetty yhtäältä siihen, miten suuresta työnantajasta on kysymys ja mikä merkitys käsiteltävänä olevalla asialla on työnantajalle, ja toisaalta lautamiehen palvelussuhteen sisältöön.

Korkein oikeus jatkoi, että ottaen huomioon mainitut Verohallinnon tehtävät sekä sen asema ja toiminta talousrikosasioissa on perusteltua aihetta epäillä Verohallintoon palvelussuhteessa olevan lautamiehen puolueettomuutta erityisesti silloin, kun käsiteltävänä on veropetosta koskeva rikosasia. Lisäksi epäilystä ei voida kerrotuissa olosuhteissa torjua viittaamalla esimerkiksi siihen, kuinka suuri Verohallinto on työnantajana ja minkä Verohallinnon yksikön palveluksessa lautamies toimii eikä merkitystä antaa myöskään sille, onko hän tekemisissä verotuksen kanssa vai toimiiko hän muissa, eli kuten nyt, henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävissä. Korkein oikeus siten katsoi, että lautamies X oli ollut esteellinen käsittelemään asiaa käräjäoikeudessa.

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa