Minilex - Lakipuhelin

Tuomarin esteellisyys riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Jotta riita-asiaa koskeva oikeudenkäynti voi olla oikeudenmukainen ja puolueeton, tulee asiaa käsittelevän tuomarin olla esteetön. Tuomarin tulee näin ollen olla kelpoinen käsittelemään riita-asiaa.

Tuomarin esteellisyydestä säädetään oikeudenkäymiskaaressa. Siinä esitetyt esteellisyystilanteet on oikeuskirjallisuudessa jaoteltu seuraavasti: 1) osallisuus- eli intressijäävi, 2) yhteisöjäävi, 3) erityinen suhde asianosaiseen, 4) oikeusaste-esteellisyys ja ennakkoasenne ja 5) muu esteellisyysperuste.

Osallisuus- eli intressijääviys on käsillä tilanteissa, joissa tuomari tai hänen läheisensä on riita-asiassa asianosaisena, asianosaisen edustajana, avustajana tai asiamiehenä, todistajana tai asiantuntijana. Tuomarin läheisillä tarkoitetaan sekä tuomarin perhepiiriin kuuluvia henkilöitä (avio- tai avopuoliso, rekisteröidyn parisuhteen osapuolet, lapset, lastenlapset, vanhemmat, sisarukset, isovanhemmat, muu erityisen läheinen henkilö sekä kunkin läheisen puoliso), tuomarin tiettyjä kaukaisempia sukulaisia (vanhempien sisarukset, heidän puolisonsa, tuomarin sisarusten lapset ja tuomarin entinen puoliso) että tiettyjä puolison sukulaisia (puolison lapset, lapsenlapset, sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat ja kaikkien näiden puolisot sekä tuomarin puolison sisarusten lapset). Myös tuomarin ns. puolisukulaisten katsotaan olevan tuomarin läheisiä.
Osallisuus- tai intressijääviys on käsillä myös silloin, kun asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa tuomarille, hänen läheiselleen tai sille, jonka lakimääräisenä edustajana tuomari tai hänen läheisensä toimii.

Yhteisöjääviys on kyseessä silloin, kun tuomari tai hänen läheisensä toimii hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenenä, toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa yhteisössä, säätiössä, julkisoikeudellisessa laitoksessa tai liikelaitoksessa, joka on käsiteltävässä asiassa asianosaisena tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. Tuomari on esteellinen myös, mikäli hän tai hänen läheisensä on sellaisessa asemassa, jossa hän päättää valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön puhevallan käyttämisestä asiassa ja mainittu taho on jutussa asianosaisena. Esteellisyys on kyseessä myös, jos tälle taholle on asian ratkaisusta odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa. 

Asianosaiseen olevan erityisen suhteen perusteella syntyvä esteellisyys on käsillä, kun tuomari tai hänen läheisensä on riita-asiassa asianosaisena olevan vastapuolena muussa oikeudenkäynnissä tai viranomaisessa käsiteltävänä olevassa asiassa. Tuomari voi olla esteellinen käsittelemään asiaa myös sen vuoksi, että hän on asianosaiseen palvelu- tai muussa sellaisessa suhteessa, että hänen puolueettomuuttaan on aihetta epäillä. Esimerkiksi se, että tuomarin kollega on asianosaisena riita-asiassa, voi tehdä tuomarin esteelliseksi ratkaisemaan asian. Oikeuskirjallisuudessa on esitetty, ettei tuomarin toiminta jossakin järjestössä tai yhdistyksessä tavallisesti tee tuomarista esteellistä.

Oikeusaste-esteellisyydestä puhutaan tilanteessa, jossa tuomari on esteellinen sen vuoksi, että hän tai hänen läheisensä on käsitellyt samaa riita-asiaa toisessa tuomioistuimessa, toisessa viranomaisessa tai välimiehenä. Tähän liittyy läheisesti ennakko-asenteensa johtuva esteellisyys, joka tulee kyseeseen tilanteessa, jossa tuomarin katsotaan oleva esteellinen käsittelemään asiaa, mikäli on perustelua aihetta epäillä, että tuomarilla on asiaan ennakkoasenne hänen asiassa aikaisemmin tekemänsä ratkaisun tai muun erityisen syyn vuoksi. Tällainen tilanne voi käsillä esim. silloin, kun tuomari on aikaisemmin hylännyt asiaa koskevan kanteen ja käsittelee nyt samaa asiaa uuden kanteen perusteella. 
Tuomaria pidetään esteellisenä myös silloin, jos hän on itse asianosaisena samanlaisessa asiassa ja kyseessä olevan asian laatu tai käsiteltävänä olevan asian ratkaisun vaikutus tuomarin asiaan antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta.

Muilla esteellisyysperusteilla tarkoitetaan sellaisia esteellisyyden synnyttäviä seikkoja, jotka ovat rinnastettavissa edellä esitettyihin esteellisyysperusteisiin, mutta joita ei suoraan mainita oikeudenkäymiskaaressa. Tuomarin katsotaankin olevan esteellinen myös tilanteissa, joissa jokin muu seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta. Tällainen voi seikka voi olla esim. se, että tuomarin tiedetään oleva vihamies tai erittäin läheinen ystävä käsiteltävänä olevan asian asianosaisen kanssa.

Oikeudenkäymiskaaressa on lisäksi kielletty se, että sukulaiset olisivat jäseninä samassa tuomioistuimen tuomarikokoonpanossa.

Mikäli tuomarin todetaan olevan esteellinen, ei tämä saa toimia asiassa tuomarina. Edes se, että riita-asian osapuolet hyväksyisivät esteellisyyden, ei oikeuta esteellistä tuomaria olemaan mukana asian käsittelyssä. Mikäli asia kuitenkin on kiireellinen, eikä esteetöntä tuomaria ole viivytyksettä saatavilla, saa esteellinen tuomari ratkaista tällaisen kiireellisen kysymyksen. Tuomari on velvollinen ottamaan oman esteellisyytensä huomioon ja tarvittaessa vetäytymään asian käsittelystä. Esteellisyys voidaan ottaa huomioon tuomioistuimen omasta aloitteesta, mutta myös asianosainen voi tehdä tuomarin esteellisyyttä koskeva esteellisyysväitteen. Esteellisyysväitteen tekeminen on tärkeää etenkin tilanteissa, joissa kyse on ns. harkinnanvaraisesta esteellisyydestä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »