Minilex - Lakipuhelin

Prosessinedellytykset siviiliprosessissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Prosessinedellytykset eli oikeudenkäynnin edellytykset ovat sellaisia seikkoja, joiden tulee olla olemassa, jotta kantajan kanne voidaan ottaa tutkittavaksi ja ratkaistavaksi. Prosessinedellytysten tulee olla kunnossa tuomioistuimen, asianosaisten, jutun vireillepanon ja itse asian suhteen eikä tuomioistuin voi ottaa kannetta tutkittavakseen, mikäli niissä on puutteita. Prosessinedellytykset koskevat lainmukaisen oikeudenkäynnin perusasioita, joiden täytyy olla kunnossa, jotta prosessilla on edellytykset päästä niin sanotusti oikeaan lopputulokseen.

Tuomioistuinta koskevia prosessinedellytyksiä on kaksi. Tuomioistuimella tulee olla laillinen kokoonpano sekä toimivalta kyseessä olevassa asiassa. Kokoonpanon osalta tuomioistuimessa on oltava oikea määrä esteettömiä jäseniä asian käsittelyä varten. Toimivallan suhteen huomioonotettavia seikkoja ovat asiallinen, asteellinen ja alueellinen toimivalta. Asianosaisten suhteen vaaditaan, että he ovat asianosaiskelpoisia ja että heillä on asiassa asiavaltuus. Asianosaisten tai heidän edustajiensa tulee myös olla oikeudenkäyntikelpoisia. 

Juttu tulee panna vireille oikealla vireillepanotavalla, eli haastehakemuksella tai hakemuksella. Lisäksi haastehakemuksen on täytettävä laissa sille asetetut vaatimukset koskien sen muotoa ja sisältöä. Haasteen tiedoksiannon tulee tapahtua oikea-aikaisessa ja laillisessa tiedoksiantomenettelyssä.

Käsiteltävän asian tulee olla luonnollisesti tuomioistuinasia. Se ei saa esimerkiksi kuulua viranomaisen tai ulosoton yksinomaiseen toimivaltaan. Asia ei ole tuomioistuinasia myöskään silloin, kun se on saatettu välimiesmenettelyssä käsiteltäväksi. Tuomioistuin ei voi ottaa sellaista asiaa tutkittavakseen, jota koskevaa kannetta tutkitaan jo tuomioistuinmenettelyssä tai joka on ratkaistu lainvoimaisella tuomiolla. Kantajalla tulee olla asiassa oikeussuojan tarve eli oikeudellinen intressi. Jos kannetta on muutettu kanteenmuutoskiellonvastaisesti, ei kannetta voi tutkia niiltä osin kuin sitä on kielletyllä tavalla muutettu.

Prosessinedellytykset ovat joko ehdottomia tai tahdonvaltaisia. Ehdottomiin prosessinedellytyksiin liittyy niin keskeisesti oikeusturvan takaaminen, että tuomioistuin on velvollinen ottamaan niiden puuttumisen huomioon viran puolesta riippumatta siitä, onko asianosainen tehnyt sitä koskevaa väitettä. Tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumiseen taas asianosaisen on vedottava, jos haluaa tuomioistuimen tutkivan sen olemassaolon. Pääsääntöisesti prosessinedellytykset ovat ehdottomia. Riita-asioissa tahdonvaltaisia prosessinedellytyksiä ovat vain tuomioistuimen alueellinen toimivaltaisuus, haasteen tiedoksiannon lainmukaisuus ja oikea-aikaisuus sekä se, ettei kanne kuulu välityssopimuksen nojalla välimiesten ratkaistavaksi. Asiaosaisen on vedottava tahdonvaltaisen prosessinedellytyksen puuttumiseen itse, kun hän käyttää asiassa ensi kertaa puhevaltaa. Muutoin prosessinedellytys korjaantuu eikä siihen voi enää myöhemmin vedota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa