Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisen poissaolo ja passiivisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäynnissä tutkitaan ja ratkaistaan riitaisa asia asianosaisten välillä ja asian selvittämiseksi heidän on tärkeää olla paikalla asiaa käsiteltäessä. Asianosainen määrätäänkin saapumaan käräjäoikeudessa pidettävään suullisen valmistelun istuntoon ja pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti sakon uhalla, jollei katsota, että hänen henkilökohtainen läsnäolonsa asian valmistelemiseksi ja selvittämiseksi ei ole tarpeen. Riita-asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, vastaajaa on aina kehotettava saapumaan tuomioistuimeen sakon uhalla. Jos molemmat asianosaiset ovat poissa tuomioistuimen istunnosta, asia jätetään sillensä.

Asiassa, jossa sovinto on sallittu, on asianosaisen vaatimuksesta annettava yksipuolinen tuomio, jos vastapuoli on jäänyt pois istunnosta tai ei ole antanut häneltä pyydettyä kirjallista lausumaa, josta ilmenee hänen kantansa pyynnössä esitettyihin kysymyksiin. Kuitenkin, jos yksipuolinen tuomio on annettava kantajaa vastaan, kanne on hylättävä. Yksipuolista tuomiota ei saa antaa siltä osin, kuin kanne on selvästi perusteltu tai jos vastaaja on myöntänyt kanteen. Kanne on näiltä osin tuomiolla hyväksyttävä. Vastaajaa vastaan sen sijaan yksipuolinen tuomio on mahdollinen, paitsi siltä osin kuin kantaja on luopunut kanteesta tai se on selvästi perusteeton. Kanne on näiltä osin hylättävä tuomiolla. Asianosaiselta, jolla on oikeus yksipuoliseen tuomioon, on tiedusteltava, vaatiiko hän yksipuolista tuomiota. Jos asianosainen ei vaadi yksipuolista tuomiota tai asian ratkaisemista tuomiolla, asia on jätettävä sillensä. Sen asianosaisen asiana, jonka vaatimuksesta yksipuolinen tuomio on annettu, on pääsääntöisesti huolehtia siitä, että vastapuoli saa tiedon yksipuolisesta tuomiosta.

Jos asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, kantaja on jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, asia on jätettävä sillensä. Jos vastaaja jää pois pääkäsittelystä tai pääkäsittelyyn tuotavaksi määrättyä vastaajaa ei saada tuoduksi paikalle, asia, jossa sovinto ei ole sallittu, saadaan ratkaista, jos kantaja vaatii asian ratkaisemista ja asia saadaan riittävästi selvitetyksi vastaajan poissaolosta huolimatta. Jollei kantaja vaadi asian ratkaisemista, asia on jätettävä sillensä.

Asianosaisen poissaolo ja passiivisuus asian käsittelyssä vaikuttavat tilanteesta riippuen siihen, voidaanko asia ratkaista siitä huolimatta. Merkitystä on etenkin sillä, onko kyseisessä asiassa sovinto sallittu vai ei. Huomiota kannattaa kiinnittää siihen, millaisia vaikutuksia poissaololla tai vastaamatta jättämisellä on ja mitä asianosaisten kannattaa vaatia tuomion osalta, jos vastapuoli on jäänyt pois istunnosta tai jättänyt vastaamatta. Lisäksi kannattaa selvittää, voidaanko mahdollista yksipuolista tuomiota saattaa uudelleen käsiteltäväksi takaisinsaannilla, sillä yksipuolisesta tuomiosta ei voi normaaliin tapaan valittaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa