Minilex - Lakipuhelin

14 päivän peruuttamisoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Peruuttamisaika lasketaan hieman eri tavalla riippuen siitä, millainen kulutushyödyke on kaupan kohteena. Kulutushyödykkeitä ovat tavarat, palvelukset ja muut kuluttajille tarjottavat hyödykkeet ja etuudet. Kulutushyödykkeitä ovat myös digitaaliset palvelut, joiden toimittaminen tapahtuu lataamalla tai suoratoistona. Peruuttamisoikeus koskee myös alennetulla hinnalla myytyjä hyödykkeitä.

Kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle kaupan peruuttamisesta peruuttamislomakkeella tai jollain muulla yksiselitteisellä tavalla, esimerkiksi elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta. Kuluttajan peruuttamisaika voi olla 14 päivää pidempi, jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt velvollisuutensa informoida kuluttajaa peruuttamisoikeuden ehdoista. Kuluttajan peruuttamisoikeutta voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos tuotetta ei ole mahdollista myydä edelleen ilman merkittävää tappiota. Tästä on kuitenkin aina ilmoitettava kuluttajalle. 

Tässä lakioppaassa käsitellään 14 päivän peruuttamisoikeutta yleisesti käymällä läpi siihen liittyvät olennaiset käsitteet, peruuttamisilmoituksen tekeminen, peruuttamisoikeuden rajoitukset ja peruuttamisajan pidentyminen. Etä- ja kotimyyntiä koskevat pitkälti samat säännöt. Oppaassa tuodaan kuitenkin ilmi, jos jokin kohta koskee ainoastaan jompaa kumpaa. Oppaan lopusta löydät peruuttamislomakemallin.

 

Etämyynti

Etämyynnissä kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja tekevät etämyyntisopimuksen etämyyntiä varten luodun myynti- tai palveluntarjontajärjestelmän avulla. Sopimus tehdään ilman molempien osapuolten yhtäaikaista läsnäoloa yhtä tai useampaa etäviestintä käyttäen. Etäviestimet, kuten puhelin, posti, televisio, tietoverkko tai muu väline mahdollistavat sopimuksen tekemisen etänä. Tyypillisiä etämyynnin muotoja ovat verkkokauppa, puhelinmyynti ja postimyynti. 

 

Kotimyynti

Kotimyynnissä kuluttaja ja elinkeinonharjoittaja tekevät kotimyyntisopimuksen muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa, yleensä kuluttajan kotona. Kotimyynnin määritelmään sisältyy vaatimus siitä, että molemmat osapuolet ovat läsnä sopimusta tehtäessä. Merkityksellistä ei ole kumman aloitteesta sopimus tehdään. Kuluttajan kotimyyntisopimusta koskeva tarjous lasketaan kotimyynniksi. Alle 30 euron arvoisten kulutushyödykkeiden myynti ei ole kotimyyntiä. Kotimyynniksi voidaan kuitenkin laskea useiden alle 30 euron arvoisten kulutushyödykkeiden myynti siinä tapauksessa, että niiden yhteissumma ylittää 30 euroa. 

Kotimyyntiä on myös elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimen välityksellä tapahtuva myynti, jos se tapahtuu heti sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on henkilökohtaisesti ottanut yhteyttä kuluttajaan muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Kyse on kotimyynnistä, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa kuluttajalle kadulla kulutushyödykettä ja pyytää tätä sen jälkeen välittömästi siirtymään toimitiloihinsa tekemään sopimusta. Toimitilalla tarkoitetaan joko elinkeinonharjoittajan kiinteää myyntipaikkaa, kuten myymälää tai siirrettävää myyntipaikkaa, kuten myyntikojua. Myös kausiluonteiset myyntipaikat, kuten joulumarkkinat ja jäätelökioskit ovat elinkeinonharjoittajan toimitiloja. Kotimyynniksi lasketaan myös elinkeinonharjoittajan järjestämällä tutustumisretkellä tapahtuva kulutushyödykkeiden myynti, jos matkan tarkoituksena tai seurauksena on kulutushyödykkeiden tarjoaminen kuluttajille. 

 

Peruuttamisajan laskeminen

14 päivän peruuttamisaika lasketaan eri tavalla riippuen siitä, onko kyseessä palvelu- vai kauppasopimus. Toisin sanoen peruuttamisajan laskeminen riippuu kulutushyödykkeen lajista. Palvelusopimusten ja sähköisesti toimitettavien digitaalista sisältöä koskevien sopimusten, kuten erilaisten suoratoistopalvelujen kohdalla peruuttamisaika lasketaan sopimuksentekohetkestä. 14 päivän peruuttamisoikeus alkaa kulua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta.

Jos peruuttamisajan viimeiseksi päiväksi osuu lauantai tai pyhäpäivä, kuluttaja voi tehdä peruuttamisilmoituksen vielä sen jälkeisenä ensimmäisenä arkipäivänä. Ilmoituksen saapumisen ajankohta voi olla joskus epäselvä. Tällöin postitse lähetetyn peruuttamisilmoituksen katsotaan saapuneen elinkeinonharjoittajalle seitsemäntenä päivänä lähettämisestä. Sähköisesti lähetetty ilmoitus katsotaan saapuneeksi elinkeinonharjoittajalle sinä päivänä, kun se on lähetetty.

 

Peruuttamisilmoituksen tekeminen

Kuluttajan on ilmoitettava etä- tai kotimyyntisopimuksen peruuttamisesta elinkeinonharjoittajalle peruuttamislomakkeella (ks. lomakepohja oppaan lopussa) tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Ilmoituksen tekeminen onnistuu käytännössä myös vapaamuotoisella ilmoituksella, josta käy ilmi kuluttajan tahto peruuttaa sopimus. Ilmoitus voi olla myös suullinen, esimerkiksi puhelimen välityksellä annettu. On kuitenkin kuluttajan edun mukaista ilmoittaa peruuttamisesta niin, että siitä jää kuluttajalle jokin todiste. Kuluttajan on tarvittaessa pystyttävä näyttämään toteen, että on ilmoittanut elinkeinonharjoittajalle tilauksen peruuttamisesta. Perusteluja peruuttamiselle ei tarvita. Pelkkää tavaran palauttamista ei pidetä peruuttamisilmoituksena eikä tavaran noutamatta jättäminen postista korvaa peruuttamisilmoituksen tekemistä.

Kaupan peruuttamisesta ilmoittaminen on usein mahdollista myös elinkeinonharjoittajan verkkosivuston kautta. Jos kuluttaja tekee peruuttamisilmoituksen verkossa, elinkeinonharjoittajan on viipymättä ilmoitettava kuluttajalle sähköisen ilmoituksen saapumisesta pysyvällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että elinkeinonharjoittajan antaman saapumisilmoituksen on oltava muodoltaan kirjallinen tai sähköinen, jotta kuluttajan on mahdollista tallentaa ja toisintaa sen sisältämät tiedot muuttumattomina. Saapumisilmoitus voidaan lähettää esimerkiksi kuluttajan sähköpostiosoitteeseen. 

 

Peruuttamisoikeuteen liittyvät elinkeinonharjoittajan tiedonantovelvollisuudet

Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt, mikäli kuluttajalla on sopimuksen mukaan peruuttamisoikeus. Jos kuluttajalla on koti- tai etämyyntisopimuksen mukaan peruuttamisoikeus, hänelle on annettava peruuttamislomake sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, ohjeet, määräajat ja menettelyt selkeästi ja ymmärrettävästi paperilla tai kuluttajan suostumuksella jollakin muulla pysyvällä tavalla. Etämyynnissä peruuttamislomake ja – ohje voidaan antaa etäviestintä käyttäen.

Kaupan peruuttamisaika voi pidentyä 14 päivästä 12 kuukauteen, jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä. 12 kuukautta lasketaan 14 päivän peruuttamisajan päättymisestä lähtien. Jos elinkeinonharjoittaja korjaa laiminlyöntinsä tänä aikana ja informoi kuluttajaa tarvittavista peruuttamisoikeuteen liittyvistä tiedoista, peruuttamisaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja sai kyseiset tiedot. 

Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle, jos kuluttaja on itse vastuussa tavaroiden palauttamiskustannuksista. Elinkeinonharjoittaja vastaa näistä kustannuksista ainoastaan poikkeuksellisesti. Etämyynnissä kuluttajalle on annettava tieto myös palauttamiskustannusten mahdollisesta suuruudesta, jos tavaroita ei voida palauttaa tavanomaisesti postitse. Elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kuluttajalle myös peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai sen mahdollisesta menettämisestä. 

 

Peruuttamisoikeuden rajoitukset

14 päivän peruuttamisoikeus ei koske kaikkia kulutushyödykkeitä. Peruuttamisoikeuden rajoitukset on lueteltu tyhjentävästi kuluttajansuojalaissa. Kuluttajan peruuttamisoikeutta ei voida rajoittaa esimerkiksi sillä perusteella, että kyseessä on niin sanottu ale-tuote. Eräissä tilanteissa palvelun suorittaminen on mahdollista ennen peruuttamisajan päättymistä. Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Kotimyynnissä pyyntö on tehtävä pysyvällä tavalla. Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa. Näitä rajoituksia palvelujen tai tavaroiden peruutusoikeudesta sovelletaan, ellei myyjän ja kuluttajan kesken ole toisin sovittu. Tällaisesta peruuttamisoikeuden puuttumisesta tulisi kertoa kuluttajalle

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta seuraavien kulutushyödykkeiden kohdalla, ellei toisin ole sovittu:

 • palvelut, jotka on suoritettu kokonaan tai digitaaliset sisällöt, joiden toimittaminen sähköisesti on aloitettu kuluttajan pyynnöstä tai suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä
  • esim. suoratoistopalvelut
 • kulutushyödykkeet, joiden hintaan rahoitusmarkkinoiden vaihtelu vaikuttaa merkittävästi 
  • esim. arvometallien myynti
 • tavarat, jotka valmistetaan tai muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai vastaamaan selvästi kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita
  • esim. mittatilaustyönä valmistetut verhot tai sormus, johon on tehty kaiverrus
 • tavarat, jotka ovat nopeasti pilaantuvia, vanhentuvia tai luonteeltaan sellaisia, että toimittamisen jälkeen ne ovat erottamattomasti sekoittuneet muiden tavaroiden kanssa 
  • esim. nopeasti pilaantuvat elintarvikkeet, kuluttajan säiliöön toimitettu lämmitysöljy tai puutarhaan levitetty multa
 • sinetöitynä toimitetut tavarat, joita ei voida avattuina palauttaa terveydellisistä tai hygieniasyistä 
  • esim. piilolinssit, lääkkeet tai kosteusvoiteet
 • alkoholijuomat, joiden hinnasta on sovittu sopimuksentekohetkellä ja jotka voidaan toimittaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua ja joiden arvo riippuu markkinoiden vaihtelusta
  • ei käytännön merkitystä Suomessa 
 • kiireelliset korjaus- tai huoltotyöt paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan pyynnöstä
  • esim. vuotavan putken korjaaminen kuluttajan kotona
 • sinetöitynä toimitetut ääni- tai kuvatallenteet tai tietokoneohjelmat, jotka kuluttaja on avannut 
  • esim. pakkauksistaan avatut cd- tai dvd-levyt 
 • yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden toimittaminen
  • kuluttajalla on peruuttamisoikeus kuitenkin kesto- tai määräaikaistilauksiin
 • julkisessa huutokaupassa tehdyt sopimukset 
  • kuluttajalla on peruuttamisoikeus kuitenkin pelkästään internetissä toimivien huutokauppojen suhteen
 • muuhun kuin asumistarkoitukseen liittyvät majoituspalvelut, tavaroiden kuljetukset, autonvuokrauspalvelut, ravintolapalvelut tai vapaa-ajanpalvelut, joissa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa
  • vapaa-ajanpalveluina pidetään esimerkiksi huvi-, kulttuuri- ja urheilutapahtumia, harrastuskursseja sekä välinevuokrausta harrastustoimintaan

Elinkeinonharjoittajan on aina ilmoitettava peruuttamisoikeuden puuttumisesta kuluttajalle. Jos kuluttajalle ei ilmoiteta peruuttamisoikeuden puuttumisesta, ei sopimus sido kuluttajaa. Peruuttamisoikeuden rajoitukset perustuvat pitkälti kysymykseen siitä, voidaanko tavaraa enää lainkaan tai ainakaan ilman huomattavaa tappiota myydä edelleen. Rajoitus ei koske kuitenkaan tavaroita, joiden ominaisuuksien osalta kuluttajalla on vain hieman valinnanvaraa. Tällainen tavara on esimerkiksi sohva, jonka värin ja pintamateriaalin kuluttaja saa valita itse. Kuluttajan tekemien valintojen ei katsota vaikuttavan tällaisten standarditavaroiden jälleenmyyntiarvoon. 

 

Yhteenveto

 • Kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla elinkeinonharjoittajalle viimeistään 14 päivän kuluttua palvelusopimuksen tai sähköisesti toimitettavaa digitaalista sisältöä koskevan sopimuksen tekemisestä.
 •  Peruuttamisoikeus koskee myös alennetulla hinnalla myytyjä hyödykkeitä.
 • Elinkeinonharjoittajalla on velvollisuus ilmoittaa kuluttajalle peruuttamisoikeutta koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt, mikäli kuluttajalla on sopimuksen mukaan peruuttamisoikeus. 
 • Jos kuluttajalle ei ilmoiteta peruuttamisoikeuden puuttumisesta, ei sopimus sido kuluttajaa. 
 • Kaupan peruuttamisaika voi pidentyä 14 päivästä 12 kuukauteen, jos elinkeinonharjoittaja laiminlyö velvollisuutensa ilmoittaa kuluttajalle peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista, määräajoista ja menettelyistä.

 

Summary in English

 

 • The consumer has the right to withdraw a home or distance sales contract by notifying the seller by filling a cancellation form or in another clear way, no later than 14 days after concluding the contract.
 • The right to withdraw the sales contract concerns also goods that were sold on a reduced price.
 • The seller is obligied to inform the consumer of the conditions, deadlines and procedures regarding the right of withdrawal, when the customer has the right to withdraw according to the contract. 
 • If there is no right to cancel, and the consumer is not informed of that, the contract is not binding.
 • The withdrawal period can be extended from 14 days to 12 months if the seller neglects his obligation to inform the consumer of the conditions, deadlines and procedures for exercising the right to cancel. 

 

Kysymyksiä ja vastauksia 

 

1. Haluan peruuttaa postiin saapuneen verkkokauppaostoksen. Voiko paketin jättää noutamatta ja luottaa, että kauppa peruuntuu automaattisesti?

Ei. Jos kuluttaja haluaa peruuttaa kaupan 14 päivän peruuttamisajan puitteissa, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle peruuttamislomakkeella tai vapaamuotoisella ilmoituksella, josta käy ilmi hänen tahtonsa.

2. Voinko palauttaa verkkokaupasta tilaamani piilolinssipakkauksen? Ehdin avata pakkauksen. 

Et. Jos pakkaus on avattu, kuluttajalla ei ole 14 päivän peruuttamisoikeutta terveydellisistä ja hygieniaan liittyvistä syistä. 

3. Voinko palauttaa sohvan, jonka värin sain valita useista värivaihtoehdoista?

Kyllä. Vaikka kyseessä on osittain kuluttajan toivomuksien mukainen tavara, voidaan se myydä edelleen toiselle ostajalle ongelmitta. Sohvan värin valitseminen yrityksen valikoimasta ei tee siitä kuluttajan vaatimusten mukaista mittatilaustyötä tai kuluttajan henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa tavaraa, joiden kohdalla sopimusta ei voida peruuttaa. 

4. Joudunko maksamaan tilaamani tuotteen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset itse?

Lähtökohtaisesti kuluttaja vastaa itse tavaroiden palauttamiseen liittyvistä välittömistä kuluista, ellei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut vastaamaan niistä. Elinkeinonharjoittaja on velvollinen vastaamaan palautuskuluista myös silloin, jos on laiminlyönyt velvollisuutensa ilmoittaa kuluttajalle, että kuluttaja on itse vastuussa näistä kuluista. 

5. Mitä jos en tiennyt siitä, että ostamassani tuotteessa ei ole peruuttamisoikeutta?

Myyjän velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa jos tuotteessa ei ole peruuttamisoikeutta ennen kuin sopimus tehdään. Jos myyjä ei ole ilmoittanut sinulle tästä, sopimus ei sido kuluttajaa.

Aiheesta lisää

 

Liite 1: Peruuttamislomake

 

Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain, jos haluatte peruuttaa sopimuksen

 

 

Vastaanottajan (elinkeinonharjoittaja) nimi:

Vastaanottajan osoite: 

Vastaanottajan sähköposti: 

Ilmoitan / Ilmoitamme, että haluan / haluamme peruuttaa tekemäni / tekemämme sopimuksen, joka koskee seuraavien tavaroiden toimittamista / seuraavan palvelun suorittamista: 

 

Tilauspäivä / Vastaanottopäivä: 

Kuluttajan nimi / Kuluttajien nimet: 

Kuluttajan osoite / Kuluttajien osoitteet: 

 

Kuluttajan allekirjoitus / Kuluttajien allekirjoitukset ja päiväys:

 

 

Tarpeeton yliviivataan

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

 • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
 • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
 • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]