Minilex - Lakipuhelin

Rattijuopumukseen tuomitun päihdetutkimuskulujen korvausvelvollisuus - KKO:2008:4

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Todistelukustannukset
    Päihdetutkimuskulut

Tapauksessa A oli tuomittu rattijuopumuksesta vankeusrangaistukseen. KKO:ssa oli kysymys siitä, onko A:n velvoittaminen korvaamaan valtiolle rikoksen selvittämiseksi tarpeelliset päihdetutkimuskulut kohtuutonta ja onko korvausta sen vuoksi alennettava tai jätettävä se kokonaan tuomitsematta.

Oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan vastaaja, joka tuomitaan rangaistukseen tai muuhun rikosoikeudelliseen seuraamukseen, on velvollinen suorittamaan valtiolle valtion varoista maksettavista todistelukustannuksista annetun lain nojalla maksettaviksi määrätyt korvaukset sekä muut todistelusta ja oikeuslääkeopillisista tutkimuksista esitutkinnan tai oikeudenkäynnin aikana aiheutuneet erityiset kustannukset, jos nämä ovat olleet tarpeen asian selvittämiseksi. Pykälän 2 momentin mukaan, milloin vastaajan velvoittaminen suorittamaan tämä korvaus olisi hänen rikoksensa laatuun tai henkilökohtaisiin ja taloudellisiin oloihinsa nähden taikka muusta syystä kohtuutonta, korvausta on alennettava tai jätettävä se kokonaan tuomitsematta.

A oli tuomittu vankeusrangaistukseen kuljetettuaan ajoneuvoa alkoholin ja huumausaineen vaikutuksen alaisena sekä ilman ajolupaa. Hän oli vähävarainen. Vuoden 2004 verotuksesta ilmenevien tietojen mukaan A:n kuukausittainen nettotulo oli ollut 364 euroa. Päihdetutkimuskustannusten määrä oli 429,22 euroa.

Tuomitulle asetettu velvollisuus korvata valtiolle aiheuttamansa rikoksen selvittelykustannukset on lain selkeä pääsääntö, josta on perusteltua poiketa vain silloin, kun säännön noudattaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuus on kysymyksessä silloin, kun korvausvelvollisuuden ja huomioonotettavien olosuhteiden välillä vallitsee huomattava epäsuhta. Tällainen voi tilanne olla esimerkiksi silloin, kun kustannukset ovat olleet poikkeuksellisen suuret, vaikka rikos on verraten vähäinen ja rangaistus lievä.

KKO piti ilmeisenä, että korvauksen suorittaminen tuottaisi vähävaraiselle A:lle vaikeuksia. Kohtuuttomana korvauksen suorittamisvelvollisuutta ei voitu kuitenkaan tässä tapauksessa pitää.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa