Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiavustajan oikeus kieltäytyä todistamasta päämiestään koskevassa asiassa - KKO:2003:137

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Todistelu
    Esitutkinta
    oikeudenkäyntiavustaja

Tapauksessa oli kyse asianajajan velvollisuudesta todistaa päämieheensä kohdistuneen laittoman uhkauksen esitukinnassa ja oikeudenkäynnissä. A, B ja C olivat syytteessä törkeästä huumausainerikoksesta. Asianajaja Y toimi B:n oikeudenkäyntiavustajana. A oli Y:n välityksellä kohdistanut B:tä kohtaan tappouhkauksen, mikäli tämä ei muuta kertomustaan törkeää huumaisainerikosta koskevassa asiassa. Asianajaja Y kieltäytyi todistamasta siitä, mitä A:n epäiltiin laittomana uhkauksena esittäneen B:lle Y:n välityksellä.

Käsittely alemmissa oikeusasteissa

Käräjäoikeus katsoi, ettei todistamiskielto lähtökohtaisesti koske sellaisia seikkoja, joista avustaja on saanut tiedon muutoin kuin päämiehensä kertomana. Syytetyn tehokas puolustautuminen edellyttää kuitenkin sitä, että hänen avustajansa voi toimia tehokkaasti pelkäämättä, hän joutuu paljastamaan tehtävässään saamia tietoja, jotka ovat hänen päämiehensä edun vastaisia. Y:n ja A:n tapaaminen on liittynyt Y:n ja B:n väliseen toimeksiantosuhteeseen, jonka vuoksi Y:n siinä saamia tietoja on pidettävä todistuskiellon piiriin kuuluvina. Saatujen tietojen paljastaminen voisi koitua B:n vahingoksi törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa, sillä se voisi heikentää B:n muutetun kertomuksen uskottavuutta.

Käräjäoikeus katsoi, että asianajaja Y:llä ei ollut ilman päämiehensä lupaa velvollisuutta todistaa epäillystä A:n B:hen kohdistamasta laittomasta uhkauksesta. Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden tuomiota.

Korkeimman oikeuden ratkaisu

Korkein oikeus arvioi tapauksen toisin. Korkeimman oikeuden mukaan Y:llä ei ollut oikeutta kieltäytyä todistamasta A:n B:hen kohdistamaa laitonta uhkausta koskevassa oikeudenkäynnissä.

Y:n ja A:n välinen tapaaminen oli tapahtunut A:n aloitteesta poliisivankilassa. Kyse ei siten ollut tarkoituksesta hankkia tietoja toimeksiannon täyttämiseksi ja B:n asian ajamiseksi. Y:n A:lta saamien tietojen liittymäkohdat Y:n ja B:n väliseen toimeksiantoon ovat siten niin kaukaiset, ettei todistamiskielto ulotu niihin. Keskusteluun mahdollisesti liittyneet B:hen kohdistuneet uhkaukset eivät myöskään ole luonteeltaan sellaisia seikkoja, joita asiamiehelle uskotaan vireille tulevaan asiaan liittyen. Kyse ei tällä perusteella myöskään voinut olla A:n ja Y:n tapaamisesta mahdolliseen uuteen toimeksiantosuhteeseen liittyen.

Korkein oikeus myös toteaa, että todistamiskiellon käyttöala on suppeampi kuin yleisen vaitiolovelvollisuuden. Asianajaja saattaa siksi olla velvollinen todistamaan sellaisestakin seikasta, josta hän muuten olisi lain perusteella vaitiolovelvollinen. Y ei tällaisessa tapauksessa missään nimessä syyllisty rangaistavaan tekoon täyttäessään laissa säädetyn velvollisuutensa.

Korkein oikeus katsoi, että laiton uhkaus täyttyy silloin, kun sen henkilön avustaja, johon uhkaus kohdistuu, saa tietää uhkauksesta. Laiton uhkaus täyttyi siinä vaiheessa, kun A esitti B:hen kohdistuvan epäillyn uhkauksen Y:lle. Se, että Y myöhemmin ilmoittaa päämiehelleen B:lle kuulemastaan uhkauksesta, ei tee hänestä osallista laittomaan uhkaukseen. Y ei voi siten myöskään vedota itsekriminointisuojaan.

Korkein oikeus huomauttaa, että muiden kuin päämiehensä tekemien rikosten selvittämiseksi asiamies Y on lain mukaan velvollinen todistajana ilmaisemaan itse kokemansa, muun kuin hänellä päämiehensä asian ajamiseksi uskotun seikan siinäkin tapauksessa, että päämies B sitä vastustaa. Kyse on eri rikoksesta kuin siitä, jota Y:n ja B:n välinen toimeksiantosuhde koskee. Laitonta uhkausta koskevassa oikeudenkäynnissä Y olisi estynyt toimimaan B:n avustajana, sillä häntä voidaan kuulla todistajana asiassa. Korkeimman oikeuden mukaan olisi suhteetonta katsoa, että syytetty B:n oikeus valita avustaja syrjäyttäisi avustaja Y:n velvollisuuden todistaa muissa asioissa, joissa B on tavalla tai toisella osallisena.

Korkein oikeus katsoo, että Y on velvollinen vastaamaan käräjäoikeudessa hänelle kuulusteluissa esitettyihin kysymyksiin laitonta uhkausta koskevassa asiassa. Korkein oikeus palautti asian käräjäoikeuteen Y:n kuulemista varten.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa