Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja julkisrauhan rikkominen

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Julkisrauhan rikkomista koskevalla sääntelyllä suojataan sellaisia alueita luvattomalta ja oikeudettomalta oleskelulta, joita eivät koske kotirauhan rikkomista koskevat säännökset. Julkisrauha suojaa paikkoja, joissa työskentelee tai oleskelee ihmisiä, joiden rauhaa ja yksityisyyttä on tarkoitus suojella. Paikat, joissa ei työskennellä tai oleskella, eivät voi olla julkisrauhan suojaamia.

Julkisrauhan rikkomisesta tuomitaan se, joka oikeudettomasti tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen virastoon, liikehuoneistoon, toimistoon, tuotantolaitokseen, kokoustilaan taikka muuhun vastaavaan huoneistoon tai rakennukseen tai sellaisen rakennuksen aidatulle piha-alueelle taikka kasarmialueelle tai muulle puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen käytössä olevalle alueelle, jolla liikkuminen on asianomaisen viranomaisen päätöksellä kielletty. Myös oikeudeton kätkeytyminen kyseiseen paikkaan tulee rangaistavaksi julkisrauhan rikkomisena.

Rangaistavuus edellyttää aina teon oikeudettomuutta. Ratkaisevaa on, mikä on paikan tai alueen juridisen haltijan käsitys teon oikeudettomuudesta.

Suojeltavat kohteet

Luvattoman tunkeutumisen kohteena voivat olla tilat, joihin yleisöllä on pääsy sekä yleisöltä suljetut tilat. Julkisrauhaa koskevalla sääntelyllä suojataan siten esimerkiksi ravintoloita, kahviloita ja kauppoja. Kohteena voi olla liikehuoneiston asiakkaiden käyttöön varattu tila tai myös muu kuin yleisön palveluun varattu tila, kuten työntekijöiden toimistotila.

Virastot ovat valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen käyttöön tarkoitettuja huoneistoja ja rakennuksia. Esimerkkeinä voidaan mainita sosiaalitoimisto, poliisilaitos ja tuomioistuin. Virastojen ja liikehuoneistoien kokoustilat kuuluvat myös julkisrauhan suojelun piiriin. Tuotantolaitos voi olla esimerkiksi tehdasrakennus tai meijeritila.

Julkisrauha suojaa myös edellä mainittujen kohteiden aidattua piha-aluetta. Piha-alue on rajattu rakennukseen välittömästi liittyvä alue. Aitauksen tulee olla rakenteeltaan ja olosuhteiltaan sellainen, ettei oleskelukiellon olemassaolosta aitauksen rajaamalla alueella jää epäselvyyttä. Aidattoman virastorakennuksen pihalla oleskelu ei ole julkisrauhan rikkomisena rangaistavaa.

Julkisrauha suojaa myös kasarmialueita ja muita puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen käytössä olevia alueita, joille on asetettu liikkumiskielto. Puolustusvoimien hallitsemien alueiden osalta on huomattava, että rangaistavuus edellyttää selvää merkintää tai ilmoitusta oleskelu- ja liikkumiskiellosta. Teko voi jäädä rankaisemattomaksi tahallisuuden puuttumisen vuoksi, jos henkilö ei ole havainnut saapuneensa puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alueelle.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tekomuodot

Tunkeutumisella tarkoitetaan fyysisten esteiden tai muutoin selkeän oleskelun kieltävän ilmaisun sivuuttamista. Esimerkiksi oven hajottaminen, aidan yli kiipeäminen tai kieltotaulussa olevan kiellon tottelematta jättäminen voidaan katsoa tunkeutumiseksi.

Kätkeytyminen ja jääminen liittyvät tilanteisiin, joissa tekijä on tullut paikalle hyväksyttävällä tavalla, mutta ei noudata poistumiskehotusta tai tiedossa olevaa poistumisaikaa. Poistumiskäsky on voinut tulla esimerkiksi ravintolan pitäjältä, järjestyksenvalvojalta tai vartijalta.

Jotta kyseessä olisi rangaistava teko, tulee sen olla oikeudeton. Sallittu oleskelu voi perustua lupaan tai lain säännökseen. Oleskelusta voi tulla oikeudetonta esimerkiksi silloin, kun poistumiskäsky on annettu hyväksyttävällä perusteella eikä käskyn saanut poistu paikalta. Poliisilla on oikeus poistaa liikehuoneistosta henkilö, joka ilman laillista oikeutta sinne tunkeutuu eikä noudata poistumiskehotusta. Jos julkisrauhan rikkominen on tapahtunut, on olemassa myös yleinen kiinniotto-oikeus.

Rangaistusseuraamus

Julkisrauhan rikkomisesta voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana.

Tekoa ei kuitenkaan pidetä rangaistavana, jos siitä aiheutuu ainoastaan vähäistä haittaa. Tällöin voidaan huomioida esimerkiksi se, oikeudenloukkauksen lopettaminen edellyttänyt loukatulta erityistoimia, oikeudenloukkauksen kesto, ajankohta, rikoksentekijöiden lukumäärä ja muut asiaan vaikuttavat seikat.

Vinkit

  • Julkisrauhan suoja suojelee niitä kohteita, jotka eivät kuulu kotirauhan suojan piiriin
  • Kyseeseen tulevat sellaiset rakennukset, tilat ja alueet, joissa oleskelee ihmisiä, joiden yksityisyyttä on tarkoitus suojella

Varoitukset

  • Julkisrauhan rikkomiseen voi syyllistä esimerkiksi se, joka ei poistu ravintolasta järjestyksenvalvojan annettua poistumiskäskyn
  • Julkisrauhan rikkoja voi samalla teolla syyllistyä myös muihin rangaistaviin tekoihin

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa