Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettelyn päättyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kun konkurssipesä on selvitetty ja pesään kuuluva omaisuus on muutettu rahaksi, kaikki jäljellä olevat varat on jaettava viivytyksettä velkojille. Se mitä velkojille maksetaan, määritellään konkurssipesän jakoluettelossa. Pesänhoitajan on maksettava lopulliset jako-osuudet velkojille, kun lopputilitys on hyväksytty. On mahdollista, että näiden maksujen suorittaminen olisi syytä lykätä, jos maksamiselle on esitetty muutoksenhakua, kunnes päätös konkurssista on lainvoimainen.

 

Konkurssimenettely päättyy pesänhoitajan laatimaan lopputilitykseen. Lopputilitys on laadittava, kun konkurssipesä on selvitetty ja pesän omaisuus muutettu rahaksi. Konkurssipesän ei kuitenkaan välttämättä tarvitse oilla kokonaan selvitetty, sillä pesänhoitaja saa laatia lopputilityksen, vaikka omaisuutta on vielä myymättä taikka konkurssisaatava tai vähäinen osa saatavista on epäselvä.

 

Lopputilitys on eräänlainen konkurssipesän tilinpäätös, jossa on esitettävä selvitys konkurssipesän hallinnosta ja velkojien jako-osuuksista. Lopputilitys jakaantuu kahteen osaan, hallintoa koskevaan ja jako-osuuksia koskevaan osaan. Lopputilitys on hyväksyttävä velkojainkokouksessa, jolloin konkurssi päättyy. Kun lopputilitys on hyväksytty, pesänhoitajan on maksettava jako-osuudet velkojille. 

 

Konkurssi on eräissä tapauksissa mahdollista myös peruuntua, jolloin konkurssimenettely päättyy alkuunsa. Tuomioistuimen on ilmoitettava tällaisesta peruuntumisesta velalliselle sekä sille velkojalle, joka on tehnyt konkurssihakemuksen, tai jota on asiassa kuultu, sekä näiden lisäksi konkurssipesää hoitavalle pesänhoitajalle.

 

On hyvä myös pitää mielessä, että konkurssimenettely itsessään on jo pitkä prosessi, minkä vuoksi myös konkurssimenettelyn päättäminen voi kestää suhteellisen kauan. Esimerkiksi verotuksellisista syistä jako-osuuksia ei välttämättä voida aina välittömästi maksaa, mistä syystä konkurssin lopullinen päättäminen voidaan joutua siirtämään pidemmälle.

 

Konkurssimenettely voi kuitenkin jatkua lopputilityksen jälkeenkin ns. jälkiselvityksenä. Jos lopetettuun konkurssipesään ilmaantuu uusia varoja tai muutoin tarvitaan selvitystoimenpiteitä, pesänhoitajalla on oikeus suorittaa asiassa tarpeelliset toimenpiteet. Tuomioistuin voi myös konkurssiasiamiehen vaatimuksesta määrätä jälkiselvityksen tehtäväksi julkisselvityksenä, millä tarkoitetaan konkurssin jatkamista valtion varoilla. Julkisselvitykseen voidaan siirtyä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna pesän varojen vähäisyyden taikka velalliseen tai konkurssipesään kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Julkisselvityksen taustalla on useimmissa tapauksissa kyse jostakin siviilikanteesta kuten vahingonkorvausvaatimuksesta taikka rikosepäilystä, joka edellyttää valtiojohtoista valvontaa ja konkurssipesän selvitystä, jolloin valtio siis ottaa vastuulleen mahdolliset lisäkustannukset, jotka yleensä aiheutuvat julkisselvityksestä.

 

Lisää tietoa konkurssin päättymisestä kannattaa tarvittaessa kysyä lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa