Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiavustajan määräyksen rajoittaminen asian kirjalliseen valmisteluun - KKO:1997:98

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Maksuton oikeudenkäynti
    oikeudenkäyntiavustaja

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa A:lle oli velkomusasian vastaajana myönnetty maksuton oikeudenkäynti ja tämän johdosta määrätty myös oikeudenkäyntiavustaja X. X oli kuitenkin määrätty ainoastaan asian kirjallista valmistelua varten, eikä niinkään suullista valmistelua tai asian muuta jatkokäsittelyä varten. Asiassa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, olisiko X tullut määrätä A:n avustajaksi myös jälkimmäiseksi mainittujen vaiheiden osalta.

Käräjäoikeuden asian osalta tekemän arvion mukaan kirjallinen valmistelu oli sisältänyt kaikki olennaiset seikat siitä, mihin A vetosi kannetta vastustaessaan ja siitä, mitä todisteita hän oli halukas käyttämään kanteen vastustamisen perusteiksi. Tämän johdosta A:lle oli ollut käräjäoikeuden mukaan täysi mahdollisuus valvoa omaa etuaan ja oikeuttaan asian suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä, vaikka hänellä ei niiden osalta ollutkaan käytettävissään avustajaa. Tämä perustui käräjäoikeuden näkemykseen siitä, että kaikkiin näiden vaiheiden kannalta relevantteihin seikkoihin oli vedottu jo X:n laatimassa vastauksessa kanteeseen. Näillä perusteilla käräjäoikeus hylkäsi A:n vaatimuksen avustajan määräyksen laajentamisesta kirjallisen valmistelun ohella suulliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn.

Hovioikeuteen toimittamassaan valituksessa A vaati avustajan määräyksen osalta vielä ainakin sitä, että määräys laajennettaisiin koskemaan hänen laatimaansa muutoksenhakemusta hovioikeuteen. Hovioikues kuitenkin katsoi, ettei A ollut tuonut ilmi sellaisia perusteita, jotka olisivat puoltaneet avustajan määräyksen laajentamista muutoksenhakuvaiheeseen. Muilta osin hovioikeus oli taasen yhtä mieltä käräjäoikeuden kanssa eikä muuttanut sen tekemää ratkaisua avustajan määräyksen osalta. Näin ollen hovioikeus päätyi hylkäämään A:n hovioikeudessa esittämän muutoksenhakemusta koskeneen vaatimuksen eikä muuttanut käräjäoikeuden tuomiota muilta osin.

Korkeimmassa oikeudessa A vaati edelleen avustajan määräyksen laajentamista sekä asian suulliseen valmisteluun ja pääkäsittelyyn käräjäoikeudessa että muutoksenhakuvaiheisiin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. Korkein oikeus otti ensiksi arvioitavakseen kysymyksen siitä, olisiko avustajan määräystä tullut laajentaa koskemaan asian suullista valmistelua ja pääkäsittelyä. Tämän osalta korkein oikeus katsoi huomionarvoiseksi, ettei A:lla voinut olla näiden vaiheiden osalta tietoa siitä, mitä kanteen alun perin nostanut osapuoli vastaisi niihin seikkoihin, joihin A oli X:n avustamana vedonnut asian kirjallisessa valmistelussa. Korkeimman oikeuden mukaan tämä johti asian laatu kokonaisuudessaan huomioon ottaen tilanteeseen, jossa A:n ei voitu katsoa olleen kykeneväinen valvomaan omaa etuaan ja oikeuttaan asian suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä. Näin ollen avustajan määräyksen rajaamiselle ei ollut ollut korkeimman oikeuden mukaan oikeutettua perustetta.

Avustajan määräyksen laajentamisesta muutoksenhakuvaiheisiin korkein oikeus totesi, ettei A:n voitu katsoa olleen kykeneväinen hakemaan muutosta kummassakaan muutoksenhakuvaiheessa ottaen huomioon kyseisen menettelyn vaatimukset. 

Edellä mainittujen tulkintojen pohjalta korkein oikeus muutti alempien oikeusasteiden tuomioita siten, että avustajan määräys laajennettiin koskemaan sekä asian suullista valmistelua ja pääkäsittelyä että muutoksenhakua hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa