Minilex - Lakipuhelin

Konkurssivelallisen oikeus valittaa ulosottomiehen päätöksestä - KKO 2016:31

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ulosottokaari
    Ulosottovalitus
    Valitusoikeus
    Konkurssi
    Muutoksenhaku

Tapauksessa A asetettiin 1.11.2012 konkurssiin. Konkurssipesään kuului tila, johon Lammin osuuspankilla oli panttioikeus. Panttivelkojana pankki aloitti 2013 kesällä kiinteistön myynnin ulosoton kautta. Käräjäoikeus määräsi tuomiolla A:ta maksamaan pankille sen saatavat sekä määräsi samalla kiinteistön välittömästi ulosmitatuksi. Tämän jälkeen pankki haki kiinteistön myyntiä ulosotosta. Pankki sekä konkurssipesä suostuivat ulosottomiehen toimittamaan vapaaseen myyntiin, joka toteutettiin Internet-huutokauppana. Pankki ja ulosottomies hyväksyivät korkeimman tarjouksen 1 135 000 euroa.  A valitti käräjäoikeuteen ulosottomiehen päätöksen vaatien, että myyntipäätös kumotaan. Hänen mielestä myyntihinta alitti kohteen käyvän hinnan olennaisesti ja näin ollen loukkasi hänen oikeuksiaan. Kaupan takia A:lle jäi suuret velkavastuut.

Käräjäoikeus lausui, että konkurssilain 3 luvun 1 §:n mukaisesti konkurssin alettua velallinen menettää oikeutensa määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta. Käräjäoikeus katsoi, ettei A:lla ollut valitusoikeutta, koska kysymys oli kaupan peräyttämisestä. Konkurssilain 17 luvun 12 §:n 1 momentti tukee tulkintaa, että konkurssivelallinen ei voi puuttua omaisuuden realisointiin. Näillä perusteilla katsottiin, ettei velallinen saanut valittaa kyseessä olevasta täytäntöönpanotoimesta. A:n valitus jätettiin tutkimatta käräjäoikeudessa. A valitti asiassa hovioikeuteen.  Hovioikeus lausui, että sekä pankki ja konkurssipesä olivat suostuneet vapaaseen myyntiin ja internet-huutokauppaa pidettiin sallittuna myyntitapana. Ulosottokaaren (UK) 5 luvun 2 §:n 2 momentin mukaisesti mikäli myyntitapa on sallittu tämän lain mukaan, myynti voidaan kumota myyntitavan valinnan perusteella ainoastaan, jos kiinteistö oli myyty ja saatettiin todennäköiseksi, että toisella myyntitavalla olisi pystytty saamaan huomattavasti korkeampi hinta. Pelkkä selvitys kauppahinnan alihintaisuudesta ei osoita, että muulla myyntitavalla olisi saatu korkeampaa hintaa. Pelkkä alihintaisuus ei johda myynnin kumoamiseen. Hovioikeus katsoi, ettei A:lla ole oikeudellista tarvetta valittaa ulosottomiehen päätöksestä. Näin ollen hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden ratkaisun lopputulosta.

A valitti korkeimpaan oikeuteen vaatien hovioikeuden päätöksen kumoamista ja oikeutta valittaa ulosottomiehen tekemästä päätöksestä, jolla hänen omistamansa mutta konkurssipesään kuuluva kiinteistö myytiin. Hän myös vaati, että myyntipäätös kumotaan. Konkurssipesä vaati vastauksessaan, että asia jätetään hovioikeuden päätöksen varaan taikka A:n ulosottovalitus hylätään. Toisekseen konkurssipesä halusi, että mikäli ulosottovalitus tutkitaan, asiaa ei palautettaisi käräjä- tai hovioikeuteen vaan se tutkittaisiin korkeimmassa oikeudessa. Lammin osuuspankki vaati asian jättämistä hovioikeuden päätöksen varaan.

Korkeimmassa oikeudessa kysymyksenä oli, onko A:lla oikeus valittaa konkurssivelallisena ulosottomiehen myyntipäätöksestä. UK 11 luvun 1 §:n mukaisesti täytäntöönpanotoimesta taikka ulosottomiehen päätöksestä saa valittaa se, jonka oikeutta päätös tai toimi koskee. Yleensä velallisella on oikeus valittaa ulosottomiehen päätöksestä, joka kohdistuu velallisen omaisuuteen. Konkurssilain 3 luvun 1 §:n mukaisesti velallinen menettää kuitenkin konkurssin alettua oikeutensa määrätä konkurssipesään kuuluvasta omaisuudesta.  Tätä omaisuutta koskevissa asioissa puhevaltaa käyttää konkurssipesä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että joissain tilanteissa ulosottovelallisella voi olla muutoksenhakuoikeus, vaikka ulosotto koskisi sivulliselle kuuluvaa omaisuutta. Oikeuskäytännön mukaisesti valitusoikeus määräytyy sen mukaan, onko valituksen kohteena olevalla päätöksellä taikka toimella välitön haitallinen vaikutus muutoksenhakijan omiin oikeuksiin.

Korkein oikeus lausui, että valitus on tutkittava, mikäli velallinen saattaa todennäköiseksi, että ulosottomiehen päätös aiheuttaa velalliselle välittömiä sekä haitallisia seurauksia, joita ei hän ei pysty torjumaan muilla toimilla. Korkeimman oikeuden mukaan ulosottomiehen päätös hyväksyä alihintainen tarjous vaikuttaa suoraan siihen, millainen velallisen taloudellinen asema on konkurssin päättymisen jälkeen.

Tässä tapauksessa korkein oikeus katsoi, että A:lla on oikeus valittaa ulosottomiehen myyntipäätöksestä, vaikka hänellä ei konkurssissa ole oikeus määrätä kiinteistöstä. Ulosottomiehen päätös kiinteistön myynnistä on aiheuttanut A:lle välittömiä haitallisia seurauksia, koska konkurssissa hän jää henkilökohtaiseen velkavastuuseen suorittamatta jäävistä veloista. Korkein oikeus lausui, että hovioikeuden olisi tullut tutkia A:n ulosottovalitus. Näin ollen asia palautetaan käräjäoikeuteen asian käsittelyä varten. Hovi- ja käräjäoikeuden päätökset kumotaan. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa