Minilex - Lakipuhelin

Jako-osuus konkurssissa, velkojainkokouksen päätöksen moite ja viivästyskorko - KKO:2013:38

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Konkurssi
    Jako-osuus
    Velkojainkokouksen päätöksen moite
    Viivästyskorko
    Ennakkopäätösvalitus

Tapauksessa Elokuvayhtiö X Oy:n 31.1.2011 pidetyssä konkurssipesän velkojainkokouksessa oli vahvistettu maksettavaksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman, Verohallinnon Länsi-Suomen perintäyksikön ja Uudenmaan perintäyksikön jako-osuudet pesänhoitajan laatiman jakoehdotuksen mukaisella tavalla. Jakoehdotuksessa sekä velkojainkokouksen päätöksessä oli katsottu, että Varman, Verohallinnon Länsi-Suomen perintäyksikön ja Uudenmaan perintäyksikön maksettavaksi vahvistettuihin jako-osuuksiin sisältyi viivästysseuraamuksia. Viivästysseuraamukset olivat Varman osalta 26 952,97 euroa, Uudenmaan perintäyksikön osalta 139 269,74 euroa ja Länsi-Suomen perintäyksikön osalta 115 441,51 euroa. Tapauksessa oli kysymys siitä, olivatko Varman, Verohallinnon Länsi-Suomen perintäyksikön sekä Uudenmaan perintäyksikön saatavat, joille oli määrätty velkojainkokouksessa maksettavaksi viivästysseuraamuksia, vanhentuneet konkurssimenettelyn aikana, jonka vuoksi viivästysseuraamusten maksettavaksi määrääminen olisi perusteetonta. Korkein oikeus totesi perusteluissaan viivästysseuraamuksien tehostavan yleensä sellaisten saatavien suorittamista, jotka eivät ole lakanneet. Sen jälkeen, kun saatava on vanhentunut, sille ei kerry enää viivästysseuraamuksia. Verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain (verotäytäntöönpanolaki) 20 §:n mukaan julkinen saatava vanhentuu viiden vuoden kuluttua sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on määrätty tai maksuunpantu, ja muussa tapauksessa sitä seuranneen vuoden alusta, jona se on erääntynyt. Verotäytäntöönpanolain 21 §:n 1 momentin mukaan vanhentunutta julkista saatavaa ei saa periä. Verotäytäntöönpanolain 21 §:n 2 momentin mukaan, jos ennen vanhentumisajan päättymistä julkinen saatava on valvottu konkurssissa, vanhentumisajan umpeen kuluminen ei estä maksun saamista konkurssiin luovutetuista varoista. Oikeuskäytännössä on katsottu konkurssituomion keskeyttävän konkurssituomiossa vahvistettujen veroulosottolaissa tarkoitettujen verojen ja maksujen vanhentumisen, jonka vuoksi saatavien perimiselle konkurssiin luovutetuista varoista ei ollut estettä siitä huolimatta, että konkurssituomio oli julistettu yli 10 vuotta sitten. Korkein oikeus totesi Varman, Verohallinnon Uudenmaan perintäyksikön sekä Länsi-Suomen perintäyksikön saatavien olevan verotäytäntöönpanolaissa tarkoitettavia julkisia saatavia. Se totesi verotäytäntöönpanolain julkisten saatavien tarkoittavan asiallisesti samaa kuin aiemman veroulosottolain tarkoittamien saamisten. Korkein oikeus viittasi perusteluissaan ratkaisuun KKO 1991:159, jossa oli katsottu veroulosottolain voimassa ollessa saatavan vanhentumisen olevan keskeytyneenä konkurssimenettelyn ajan. Korkein oikeus totesi kyseistä periaatetta noudatettavan velan vanhentumisesta annetun lain 17 §:n 1 momentin mukaisesti myös konkurssituomiossa huomioon otettujen saatavien osalta, joihin sovelletaan kyseistä lakia. Korkein oikeus katsoi, että tapauksessa Varman, Verohallinnon Uudenmaan perintäyksikön sekä Länsi-Suomen perintäyksikön saatavien vanhentuminen on keskeytynyt konkurssimenettelystä johtuen, jonka vuoksi saataville on voinut kertyä viivästysseuraamusia konkurssimenettelyn keskeytymisen ajalta. Näin ollen Varmalla ja Verohallinnolla oli oikeus jako-osuuteen saataviensa viivästysseuraamusten osalta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa