Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn yleiset esteet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn myöntämistä koskeva oikeudellinen sääntely on toteutettu siten, että velkajärjestelyn aloittamisen edellytykset on säädelty suhteellisen väljästi ja harkinnanvaraa sisältävällä yleisellä tasolla. Sen sijaan velkajärjestelyn myöntämisen yleiset esteet on laissa säädelty yksityiskohtaisesti. Näissä tapauksissa on kyse siitä, että velkajärjestelylle laissa säädetyt maksukyvyttömyyteen liittyvät edellytykset sinänsä täyttyvät, mutta tapaukseen soveltuva esteperuste estää velkajärjestelyn myöntämisen.

Velkajärjestelyn myöntäminen voi estyä, jos velalliselle on määrätty rikoksen perusteella maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen

Lain mukaan velkajärjestelyn esteen voi muodostaa myös se, että velallinen on epäiltynä esitutkinnassa tai syytteessä rikoksesta tai hänen syykseen on luettu rikos. Jos rikoksen perusteella voidaan määrätä velalliselle maksuvelvollisuus eikä velkajärjestelyn myöntämistä voida pitää perusteltuna velan määrä, rikoksen laatu, vahingon kärsineen asema ja muut seikat huomioon ottaen, velkajärjestelyyn ei voida ryhtyä.

Velkajärjestelyn myöntämiselle on olemassa lainmukainen este myös silloin, kun merkittävänä pidettävää velkaa on syntynyt elinkeinotoiminnassa, jossa on menetelty törkeän sopimattomasti velkojia kohtaan tai laiminlyöty olennaisesti lakisääteisiä velvollisuuksia tai joka on ollut pääasiallisesti keinottelunluonteista.

Jos velallinen on olemassa olevien tai odotettavien taloudellisten vaikeuksiensa vuoksi sopimattomasti heikentänyt taloudellista asemaansa tai suosinut jotakuta velkojaa taikka muulla tavalla järjestellyt taloudellista asemaansa velkojiensa vahingoittamiseksi, tai on todennäköisiä syitä epäillä hänen menetelleen näin, ei velkajärjestelyä voida myöntää.

Kun velallinen on ulosottomenettelyssä pakoillut, salannut tulojaan tai varojaan taikka antanut niistä vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai tahallaan antanut velkojalle taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luoton myöntämiseen velalliselle, ja velallisen menettelyä on luoton määrä ja muut olosuhteet huomioon ottaen pidettävä erityisen moitittavana on pääsääntöisesti katsottava, ettei velkajärjestelyä voida myöntää.

Velkajärjestelyn esteeksi katsotaan lain mukaan myös se, että velkojen perusteesta ja syntyolosuhteista, velallisen tavasta hoitaa talouttaan tai muista seikoista voidaan päätellä olevan todennäköistä, että velallinen on velkaantunut harkitusti velkajärjestelyä silmällä pitäen tai ilmeisen kevytmielisesti ottaen huomioon sen, minkälaista harkintaa velallisen asemassa olleelta henkilöltä sellaisissa olosuhteissa kohtuudella voidaan edellyttää.

Jos velallinen on velkajärjestelyä varten antanut taloudellisesta asemastaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai rikkonut menettelyn yhteydessä velalliselle asetettuja velvollisuuksia, ei velkajärjestelyä voida myöntää.

Velkajärjestelyä ei voida myöntää myöskään silloin, kun on perusteltua syytä olettaa, että velallinen ei tulisi noudattamaan maksuohjelmaa tai velalliselle on aikaisemmin myönnetty velkajärjestely.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa