Minilex - Lakipuhelin

Velkajärjestelyn yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä on ensinnäkin se, että yksityishenkilö on maksukyvytön, eli muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Velkajärjestelyn aloittamista koskevaa päätöstä tehdessään tuomioistuin ei kuitenkaan kiinnitä huomiota yksinomaan maksukyvyttömyyden olemassaoloon velallisen taloudellisena tilanteena. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annettu laki nået velvoittaa kiinnittämään huomiota myös maksukyvyttömyyden syihin.

Velkajärjestely voidaan myöntää silloin, kun velallisen maksukyvyttömyyden pääasiallisena syynä on maksukyvyn olennainen heikentyminen sairauden, työkyvyttömyyden, työttömyyden tai muun olosuhteiden muutoksen vuoksi pääasiassa ilman velallisen omaa syytä. Tämän ehdon täyttävässä tilanteessa on siis kyse velallista kohdanneesta vaikeasta tapahtumasta tai ”kriisistä”, joka johtaa siihen että hänen velkavastuitaan voidaan yksityishenkilön velkajärjestelyn keinoin järjestellä uudelleen. Tätä ajatusta vahvistaa osaltaan myös se, että kyseessä tulee olla tapahtuma joka on kohdannut velallisen pääasiassa ilman hänen omaa syytään. Lain asettama edellytys ei täyty esimerkiksi sellaisen velallisen kohdalla, jonka työttömyys on pääasiassa hänen omaa syytään. Toisaalta velkajärjestely voidaan myöntää maksukyvyttömälle velalliselle myös sillä vaihtoehtoisella perusteella, että velkajärjestelyyn katsotaan olevan muuten painavat perusteet ottaen huomioon velkojen ja niihin liittyvien velvoitteiden määrä suhteessa velallisen maksukykyyn. Tämä vaihtoehtoinen edellytys täydentää edellämainittua velallisen vaikeaan tilanteeseen viittaavaa lainkohtaa. Velkajärjestelyn edellytyksien arvointi sisältää myös tulevan tapahtumienkulun ennakointia. Laki näet edellyttää erityiset edellytykset täyttävän maksukyvyttömyyden olemassaolon lisäksi sitä, ettei velallinen kohtuudella kykene parantamaan maksukykyään voidakseen selviytyä veloistaan aiheutuvista menoista.

Sellaisissa tapauksissa, joissa velallisella ei väliaikaisena pidettävästä syystä ole maksuvaraa tai velallinen ei väliaikaisesta syystä kykene maksamaan tavallisia velkojaan vähäisenä pidettävää määrää enempää, velkajärjestelyä ei voida myöntää. Täten velallinen ei voi hyötyä siitä, että väliaikaisesta syystä ”täysin maksukyvyttömänä” ollessaan saisi hyväkseen velkojen uudelleenjärjestelyä sisältävän maksuohjelman tai jopa maksuohjelman jossa velallisen maksuvelvollisuus poistettaisiin kokonaan Syyn väliaikaisuutta ja maksuvaran määrää arvioitaessa on otettava huomioon erityisesti velallisen ansaintamahdollisuudet.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa