Minilex - Lakipuhelin

Velallisen maksukyvyttömyys on velkajärjestelyn myöntämisen edellytys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yksityishenkilön velkajärjestelyn myöntämisen edellytyksenä on, että velallinen on maksukyvytön. Maksukyvyttömyydelle insolvenssimenettelyiden yhteydessä yleisesti sovellettavaksi tulevana kriteerinä on laissa muotoiltu oma määritelmä. Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain mukaan velallinen on maksukyvytön silloin, kun hän muuten kuin tilapäisesti on kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tämän kriteerin soveltaminen on velkajärjestelyn myöntämisen suhteen varsin merkittävässä asemassa. Siksi maksukyvyttömyyden arviointiin liittyen on laissa annettu erityisiä tarkentavia määräyksiä.

Lain mukaan velallisen maksukykyä arvioitaessa tulee ottaa huomioon ensinnäkin velallisen varallisuuden rahaksi muuttamisesta saatavat varat. Toiseksi huomiota tulee kiinnittää velallisen tuloihin sekä hänen ansaintamahdollisuuksiinsa ottaen huomioon hänen ikänsä, työkykynsä sekä muut asiaan vaikuttavat olosuhteet. Kolmanneksi velallisen maksukykyyn vaikuttavista tekijöistä laki mainitsee velallisen välttämättömät elinkustannukset, jotka siis tulee ottaa myös huomioon maksukyvyttömyys-kriteerin täyttymistä tutkittaessa. Myös velallisen mahdollisella elatusvelvollisuudella on vaikutusta maksukyvyn arviointiin.

Edellä mainittujen lisäksi laissa säädetään, että velallisen maksukyvyn arvioinnissa tulee huomioida myös muut velallisen taloudelliseen asemaan vaikuttavat seikat. Tämä jättää maksukyvyn arviointiin joustavuutta siten, ettei arviointi tapauskohtaisesti pääse muodostumaan velallisen kannalta kohtuuttomaksi. Näiden suhteellisen avointen ja tulkinnanvaraistenkin arviointiohjeiden tueksi oikeusministeriön asetuksessa säädetään lisäksi tarkemmin velallisen maksukykyä arvioitaessa huomioon otettavista seikoista. Velallisen maksukyvyttömyys velkajärjestelyn edellytyksenä tulee näitä ohjeita noudattaen siten perusteellisesti tutkittua tuomioistuimen päättäessä velkajärjestelyn aloittamisesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa