Minilex - Lakipuhelin

Taksiluvan myöntämisen edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Taksilupa on edellytys ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen moottoriajoneuvolla. Kuka tahansa ei voi kuitenkaan hankkia taksilupaa, sillä toimivaltainen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myöntää taksiluvan vain laissa säädetyin tarkoin edellytyksin. Lupia voidaan kunnassa myöntää vain enintään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen vuosittain vahvistama kuntakohtainen määrä, joten edellytyksenä luvan myöntämiselle on, ettei tämä kiintiö ylity. Lupa voidaan myöntää sekä yksityishenkilölle että oikeushenkilölle eli yhtiölle tai yhteisölle.

 

Luvan myöntäminen oikeushenkilölle

Oikeushenkilölle lupa voidaan myöntää, mikäli se täyttää jäljempänä kerrotun taloudellisista velvoitteista selviytymisen vaatimuksen eikä sen lupaa ole viimeksi kuluneen vuoden aikana peruutettu eräiden laissa lueteltujen rikkomusten tai laiminlyöntien. Sen liikenteestä vastaavan henkilön tulee lisäksi täyttää seuraavassa kerrotut luvan myöntämisen edellytykset yksityishenkilölle.

 

Luvan myöntäminen yksityishenkilölle

Tärkeimpinä taksiluvan saamisen edellytyksinä ovat hakijan oikeustoimikelpoisuus sekä hyvämaineisuus. Jos hakija on yksityishenkilö, häneltä edellytetään täysi-ikäisyyttä ja sitä ettei hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu tuomioistuimen päätöksellä ja ettei hänelle ole asetettu edunvalvojaa. Hakija ei saa hyvämaineisuuden vaatimuksen vuoksi olla tarkemmin määriteltyjen aikojen sisällä tuomittu tiettyihin taksiliikennelaissa lueteltuihin rangaistuksiin, mikäli rangaistuksen syynä olevat teot osoittavat hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan taksiliikennettä. Esimerkiksi luvaton taksiliikenteen harjoittaminen tahraa hyvämaineisuuden.

Taksiluvan saamiseksi on myös suoritettava taksiliikenteen yrittäjäkurssi ja saatava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä todistus taksiliikenteen yrittäjäkokeen hyväksytystä suorittamisesta. Yrittäjäkurssia ei kuitenkaan vaadita siltä, jolla on vähintään kahden vuoden käytännön kokemus henkilöliikennettä harjoittavan yrityksen johtotehtävistä, eikä siltä, joka on suorittanut ammatillisen aikuiskoulutuksen tutkintorakenteeseen sisältyvän kaupallisen, hallinnollisen, teknisen, kuljetusalan tai vastaavan taksialalle soveltuvan ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon. Vaikka yrittäjäkurssia ei joutuisi käymään, yrittäjäkoe on kuitenkin suoritettava.

Hakijalla tulee olla myös vähintään kuuden kuukauden kokemus taksinkuljettajana. Jos yhdelläkään hakijoista ei ole vähintään kuuden kuukauden kokemusta, lupa voidaan myöntää hakijalle, joka muutoin täyttää luvan myöntämisen edellytykset.

Hakijan (tai oikeushenkilön hakiessa lupaa liikenteestä vastaavan henkilön) tulee osoittaa, että hän (tai esimerkiksi perustettava yhtiö) kykenee vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan. Toisin sanoen hakija ei voi olla konkurssissa, eikä hänellä saa olla maksukykyynsä nähden vähäistä suurempia erääntyneitä velkoja ulosotossa.

Lisäksi edellytetään, ettei hakijan taksilupaa ole peruutettu vakavien laiminlyöntien tai rikkomusten vuoksi viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Mikäli taksilupia esimerkiksi haetaan enemmän kuin lupia voidaan myöntää, hakijoiden etusijajärjestys määräytyy laissa tarkemmin säädetyin edellytyksin. Tärkeimpänä seikkana päätöksenteossa on hakijoiden työkokemuksen pituus taksinkuljettajana.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa