Minilex - Lakipuhelin

Vaarallisten aineiden kuljettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaarallisten aineiden kuljettaminen on laissa säänneltyä kuljetusta, jossa kuljetettavana on vaarallista ainetta tai kolli taikka säiliö, joka sisältää vaaralliseksi luokiteltavaa ainetta. Kuljetuksen on katsottu sisältävän varsinaisen kuljetuksen lisäksi kuljetusväliseeseen kuormaamisen, lastaamisen, purkamisen ja käsittelyn.

Vaarallisella aineella on yleisesti tarkoitettu sellaista ainetta, johon liittyy räjähdys-, palo-, tartunta- tai säteilyvaarallisuutensa, myrkyllisyytensä, syövyttävyytensä tai muun vastaavanlaisen ominaisuutensa vuoksi ihmisiin, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuva vahingon vaara. Vaarallisia aineita on ollut tapana jaotella vaarallisuutensa perusteella kuljetusluokkiin ja vaaralliseen aineeseen on paikoin rinnastettu myös muut seokset, esineet, tavarat, tyhjät pakkaukset, muuntogeeniset organismit ja mikro-organismit, mikäli niitä on ominaisuuksiensa vuoksi voitu pitää vaaraa aiheuttavina. Kuljetusten on katsottu voivan sisältää esimerkiksi polttonesteitä, -öljyjä, räjähteitä tai kemikaalien tuotanto- ja varastolaitosten raaka-aineita ja kuljetus on voinut tapahtua niin teollisuuskäyttöön kuin myös suoraan vähittäismyyntiin.

Vaarallisten aineiden kuljettamista koskevan sääntelemisen tarkoituksena on ollut ehkäistä tai torjua kuljetuksesta mahdollisesti aiheutuvaa, joko ihmisiin, ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvaa, vaaraa ja vahinkoa.

Vaarallisten aineiden eri kuljetusmuodot

Vaarallisten aineiden kuljettaminen voi tapahtua ensiksikin tiekuljetuksena. Tiekuljetuksena voidaan pitää niin tiellä tapahtuvaa kuljetusta kuin säilytystä, jonka arvioidaan olevan tilapäistä. Tiekuljetuksena on voitu pitää myös satama-, varasto- ja tehdasalueella, lentopaikalla tai muulla näihin rinnastettavissa olevalla alueella tapahtuvaa kuljetusta, mikäli toimen voidaan katsoa liittyvän kiinteästi lainsäädännössä tarkoitettuun kuljetukseen, joka tapahtuu tiellä. Lisäksi tiekuljetuksena on ollut tapana pitää lainsäädännön ja asetusten tarkemmin määrittelemää maastossa tapahtuvaa kuljetusta. Tiekuljetuksen suorittavalta kuljettajalta on voitu paikoin vaatia vaarallisten aineiden kuljetukseen oikeuttavan ajoluvan hallintaa, jolloin kuljettajan on tullut täyttää tietyt luvan myöntämiselle määritellyt edellytykset.

Toisena voidaan mainita vaarallisten aineiden kuljettaminen rautatiekuljetuksena, joka suoritetaan rataverkolla. Rautatiekuljetuksena on pidetty lisäksi vaunujen tilapäistä säilytystä ja käsittelyä ratapihoilla ja sellaista kollien käsittelyä, jonka suorittamispaikkana on terminaali. Mikäli jokin muu toimi, kuten satama-, varasto- ja tehdasalueilla tai vastaavilla alueilla tapahtuva raideliikenne, on liittynyt selkeästi rautatiekuljetukseen, on myös tällaista voitu pitää kyseisenlaisena kuljetusmuotona. Tilapäisen säilyttämisen osalta on yleisesti pidetty mahdollisena säilyttää sellaisia määriä aineita, säilytykseen soveltuvissa olosuhteissa, että tilanteessa ei säilytyksestä johtuen pääse aiheutumaan erityiseksi määriteltyä vaaraa.

Niin tie- kuin rautatiekuljetuksissa on paikoin pidetty tarpeellisena, että toiminnanharjoittaja, joka suorittaa kuljetuksiin liittyviä toimia, on velvollinen nimeämään yhden tai useamman "turvallisuusneuvonantajan", jolla on Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille suoritetun kokeen perusteella tehdyn arvion mukaan vaaditut valmiudet tehtäviensä hoitamiseen. Turvallisuusneuvonantajan tehtävänä on edesauttaa kuljetukseen liittyvien tehtävien turvallista suorittamista. Lainsäädännössä turvallisuusneuvonantajan tehtäviksi on mainittu vaarallisten aineiden kuljettamista tarkoittavan toiminnan ohjaaminen, seuraaminen ja siihen liittyvien turvallisuutta edistävien keinojen selvittäminen. On katsottu jäävän toiminnanharjoittajan omaksi tehtäväksi selvittää, vaatiiko tilanne turvallisuusneuvonantajan nimeämistä yritykseen ja myös nimeämisen tarpeellisuuden uudelleenarviointi voi olla paikallaan, mikäli yrityksen toiminta myöhemmin muuttuu.

Kolmantena voidaan mainita vaarallisten aineiden kuljettaminen ilma-aluksessa, eli ilmakuljetuksena. Ilmakuljetusta suorittavalta taholta on voitu vaatia tietyissä tilanteissa lupaa, joka mahdollistaa vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen.

Neljäntenä kuljetusmuotona voidaan mainita vaarallisten aineiden kuljettaminen aluksessa vesialueilla. Vesialueilla tapahtuvien merikuljetusten osalta on pidetty merkittävänä Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjeston (IMO) solmimien yleissopimusten sisältöä.

Kaikkia kuljetusmuotoja koskien on olemassa niin yleistä kuin erityisempää ja tarkemmin tiettyyn kuljetusmuotoon liittyvää sääntelyä, minkä lisäksi vaarallisten aineiden kuljetusta arvioitaessa tulevat usein huomioitaviksi aiheeseen liittyvät asetukset ja Traficomin määräykset. Edellä mainittujen kuljetusmuotojen lisäksi on mahdollista arvioida myös muita kuljetustapoja tai tilanteita, joissa vaarallisia aineita joudutaan siirtämään paikasta toiseen tai käsittelemään muilla tavoin. Vaarallisten aineiden kuljettamista voidaan katsoa tapahtuvan myös esimerkiksi puolustusvoimien valvonnassa. Vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvään lisätietoon tutustuminen voi olla suositeltavaa ottamalla yhteyttä aiheeseen perehtyneeseen lakimieheen.

Millaisia velvollisuuksia vaarallisten aineiden kuljettamiseen voi liittyä?

Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyen voidaan mainita ensiksikin eri toimijoille osoitettu yleinen velvollisuus huolellisuuteen. Kuljetukseen liittyvissä tilanteissa voi olla useita tekijöitä, jotka vaikuttavat toimillaan siihen, tapahtuuko kuljetus turvallisesti. Erilaisina tekijöinä voidaan mainita tilanteesta riippuen usein ainakin pakkaaja, lähettäjä, laivaaja, lastinantaja, kuormaaja, kuljetuksen suorittaja, kuljettaja ja vastaanottaja. Kaikkien edellä mainittujen tulee huolehtia omalta osaltaan siitä, että tarpeelliset toimenpiteet vahingollisten seurausten vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi tulevat suoritetuiksi. Huolellisuutta ja erityistä varovaisuutta tulee noudattaa siis myös esimerkiksi pakkaamisen ja tilapäisen säilyttämisen yhteydessä. Niin kuljetuksen kuin siihen liittyvien toimenpiteiden suorittamisen yhteydessä tulee huomioida kuljetettavaa ainetta koskevat erityispiirteet, kuten aineen laji ja määrä sekä suunniteltu kuljetusmuoto. Kaikkien kuljetukseen osallisten henkilöiden tulee huolehtia erityisen turvasuunnitelman laatimisesta ja siitä, että kyseinen suunnitelma pidetään ajan tasalla. 

Yleisen huolellisuusvelvollisuuden lisäksi voidaan eritellä tarkemmin joitakin kuljetukseen tai siihen liittyviin toimiin osallistuville henkilöille asetettuja velvollisuuksia. Lähettäjää ja aluskuljetuksen tapauksessa laivaajaa tai lastinantajaa koskevat velvollisuudet koskevat sen varmistamista, että kuljetettavaksi aiottua ainetta on sallittua kuljettaa tilanteessa suunnitellun mukaisessa muodossa. Velvollisuus pitää sisällään myös sen varmistamisen, että vaarallisen aineen luokittelu, pakkaaminen ja pakkauksen merkitseminen on tehty asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti ja, että muut kuljetettavaan aineeseen liittyvät tiedot on merkitty kuljetusta koskeviin asiakirjoihin oikein ja kyseiset asiakirjat toimitettu edelleen kuljetuksen suorittajalle ennen kuin kuljetus aloitetaan. Myös esimerkiksi kuormaajan tehtäviin on katsottu kuuluvan sen varmistaminen, että pakkaukset ovat vahingoittumattomia ennen kuin kuorma luovutetaan kuljetuksen suorittajalle.

Myös kuljetuksen suorittajaan ja tiekuljetuksissa kuljettajaan on kohdistettu joitakin velvollisuuksia. Kuljetuksen suorittajan kannalta merkittävänä on pidetty sitä, että suorittaja kuljetuksen vastaanottaessaan varmistuu siitä, että rahtikirjan tiedot, muut merkinnät ja varusteiden ulkoinen kunto ovat asianmukaiset. Kuljetuksen suorittajan on tarkistettava, että tilanteessa kuljetukseen käytettävä ajoneuvo, alus, ilma-alus tai vaunu on tehtävään sopiva, eikä esimerkiksi tiekuljetusten tapauksissa ilmene puutteita ajoneuvon miehitykseen liittyen. Tiekuljetusten tapauksissa ajoneuvon kuljettaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että ajoneuvo on oikein kuormattu ja määräysten mukainen kuljettaminen on tilanteessa mahdollista.

Onko kuljetukseen käytettäville varusteille asetettu ennalta määriteltyjä vaatimuksia?

Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien varusteiden osalta on määritelty erityisvaatimuksia kuljetuksessa käytettävälle ajoneuvolle. Ajoneuvon on oltava tarkoitettuun kuljetukseen erityisen hyvin soveltuva niin rakenteensa, teknisten ominaisuuksiensa kuin varusteidensa puolesta. Ajoneuvoja koskevien vaatimusten osalta voidaan huomioida mahdollisuus siitä, että Traficom "tyyppihyväksyy" ajoneuvon, joka soveltuu vaarallisten aineiden kuljetukseen. Kuljetukseen käytettävä säiliöajoneuvo ja räjähteiden kuljetukseen käytettävä ajoneuvo puolestaan on hyväksyttävä kyseiseen tarkoitukseen ja katsastettava vuosittain, mikäli kuljetettavana olevat ainemäärät ovat merkittäviä. Tällaisesta hyväksymisestä on käytetty nimitystä "VAK-hyväksyntä" ja katsastuksesta puolestaan nimitystä "VAK-katsastus".

Vaarallisten aineiden kuljettamisen osalta on määritelty myös vaatimuksia, jotka kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen käytettävien pakkausten ja säiliöiden tulee täyttää. Pakkausta ja säiliötä koskevat toimenpiteet ja käsittely tulee suorittaa sillä tavoin, ettei vaaraa ihmisten turvallisuudelle, omaisuudelle tai ympäristölle pääse ilmenemään. Pakkausten ja säiliöiden on lisäksi täytettävä sellaiset kemikaalikohtaiset tekniset valmiudet, jotka takaavat, ettei sisältö aiheuta vaaraa myöskään onnettomuustilanteissa. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen tarkoitettujen ajoneuvojen, astioiden ja säiliöiden käytön yhteydessä tulevat sovellettaviksi myös määräykset koskien varoituslipukkeita ja tilanteen vaatiessa varoituskilpiä tai ainekohtaisten turvallisuusohjeiden saatavilla pitämistä.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Kuljetuksen onnistumisen kannalta on tärkeää, että kuljetusvälineessä on saatavilla tarvittaessa kuljetusta ja kuljetettavaa ainetta koskevat tärkeimmät tiedot.

- Vaarallisten aineiden kuljettamista voidaan joutua rajoittamaan, mikäli kuljetusta ei voida suorittaa aiheuttamatta vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle.

- Vaarallisten aineiden kuljetukseen osallistuu usein monia toimijoita, jolloin jokaisen tulee vastata omalta osaltaan siitä, että kuljetus ja sen turvallisuuden takaavat toimenpiteet tulevat suoritetuiksi huolellisesti.

Varoitukset

- Mikäli vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyviä toimenpiteitä ei ole asianmukaisesti suoritettu, voidaan kuljetus joutua keskeyttämään. Vaarallisten aineiden kuljettamiseen liittyvien kysymysten arvioinnin suhteen on suositeltavaa olla yhteydessä asiantuntevaan lakimieheen.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa