Minilex - Lakipuhelin

Vaarallisten aineiden kuljettaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta on olemassa paljon sääntelyä. Kaikkia vaarallisten aineiden kuljetusmuotoja koskee kuitenkin yksi laki, laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta. Sen mukaan vaarallisten aineiden kuljetuksessa ja siihen liittyvissä muissa toimenpiteissä, kuten pakkaamisessa ja tilapäisessä säilytyksessä, on noudatettava tarvittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta ottaen aina huomioon kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusmuoto. Kaikkia kuljetusmuotoja koskevan lain lisäksi jokaista kuljetusmuotoa erikseen koskee oma sääntelynsä. Tie- ja rautatiekuljetuksista on molemmista annettu omat asetuksensa, minkä lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut kummastakin omat määräyksensä, joita on noudatettava lain ja asetusten lisäksi. Maakuljetuksissa on myös otettava huomioon, että eräissä tapauksissa yrityksen tulee nimetä turvallisuusneuvonantaja. Toiminnanharjoittajan on itse selvitettävä vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun asetuksen perusteella, tuleeko yritykseen nimetä turvallisuusneuvonantaja. Tilannetta on myös arvioitava uudelleen, jos yrityksen toiminta muuttuu. Vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksia koskeva lainsäädäntö perustuu YK:n alaisen Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) yleissopimuksiin. Ilmakuljetuksissa on noudatettava vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevaa asetusta sekä Trafin ilmailumääräystä. Vaarallisten aineiden kuljettamisesta on olemassa niin paljon lainsäädäntöä ja viranomaismääräyksiä, että tässä artikkelissa on mahdollista esitellä niitä vain yleisluontoisesti. On suositeltavaa katsoa lisätietoa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin verkkosivuilta.

Vaarallisten aineiden kuljetuksen ja tilapäisen säilytyksen turvallisuuteen vaikuttavien henkilöiden on omalta osaltaan huolehdittava siitä, että onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä niistä ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle aiheutuvien vahingollisten seurausten vähentämiseksi tarvittavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi. Vaarallisten aineiden kanssa hyvin usein tekemisissä ja erityisessä huolellisuusvelvollisuudessa ovatkin pakkaajat, lähettäjät, laivaajat, lastinantajat, kuormaajat, kuljetuksen suorittajat, kuljettajat ja vastaanottajat.

Erityisiä vaatimuksia laissa on asetettu kuljetuksessa käytettävälle ajoneuvolle. Vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävän ajoneuvon on oltava rakenteeltaan, teknisiltä ominaisuuksiltaan ja varusteiltaan soveltuva erityisesti vaarallisten aineiden kuljetukseen. Laki säätää ajoneuvon hyväksymisestä vaarallisten aineiden kuljetukseen (VAK-hyväksyntä) ja sen vuosittaisesta katsastamisesta (VAK-katsastus). Lisäksi Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa tarkempia määräyksiä vaarallisten aineiden kuljetukseen soveltuvan ajoneuvon erityisistä rakenteista, teknisistä ominaisuuksista ja varusteista sekä vaarallisten aineiden säiliö- ja räjähdekuljetuksista, joissa ajoneuvolta ei edellytetä VAK-hyväksyntää ja VAK-katsastusta.

Laki säätää myös kuljettajan erityisistä velvollisuuksista, muun muassa velvollisuudesta huolehtia siitä, että vaarallisen aineen kuljetukseen käytettävää ajoneuvoa, alusta, ilma-alusta ja vaunua voidaan käyttää tähän tehtävään sekä että ajoneuvo tiekuljetuksessa on asianmukaisesti miehitetty. Ilma-aluksella vaarallisten aineiden kuljettaminen vaatii erityisen luvan.

Laki säätää vaatimuksesta hankkia ajolupa, jos vaarallisten aineiden tiekuljetus kuljetettavan aineen laji, määrä ja kuljetusväline huomioon ottaen edellyttää erityistä asiantuntemusta.

Säännöksiä on myös aineiden kuljetukseen tai tilapäiseen säilyttämiseen liittyviä tehtäviä hoitavan henkilöstön pätevyysvaatimuksista.

Laki säätää myös monista muista vaarallisten aineiden kuljetuksessa noudatettavista vaatimuksista, kuten kuljetukseen liittyvistä asiakirjoista, selvityksistä ja ilmoituksista, turvatoimista ja -velvoitteista ja pakkauksen ja säiliön turvallisuudesta. 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa