Minilex - Lakipuhelin

Rahdinkuljettajan vastuu rahdista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahdinkuljettajan vastuu rahdista, eli tavarasta, jonka hän on ottanut kuljetettavakseen, sisältää vastuun tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta. Rahdinkuljettajan katsotaan vapaamuotoisen tiekuljetussopimuksen osapuolena sitoutuneen niin rahdin kuljetusta koskevaan velvoitteeseen kuin edellä mainittuun velvollisuuteen huolehtia kuljetettavaksi ottamastaan tavarasta. Vastuu, jota on kutsuttu myös "tavaravastuuksi", alkaa tavaran kuljetettavaksi ottamisesta ja päättyy siihen, kun tavara luovutetaan vastaanottajalle.

Rahdinkuljettajan vastuun on katsottu sisältävän lisäksi vastuun sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu siitä, että tavaran luovutus on viivästynyt. Pakottavasta lainsäädännöstä johtuen rahdinkuljettajan vastuuta ei voida lisätä tai vähentää osapuolten välisin sopimuksin.

Vastuu tavaran katoamisesta, vähentymisestä tai vahingoittumisesta

Tavaran katoamisella on tarkoitettu tavaran fyysisen häviämisen tai kadottamisen lisäksi paikoin myös tilanteita, joissa tavara on tuhoutunut täydellisesti tai tavaran tiedetään olevan kuljetuksen kannalta väärässä paikassa.

Tavaran vähentymisellä on tarkoitettu yleensä tilannetta, jossa kuljetettavaksi otettua tavaraa ei voida luovuttaa täysimääräisenä vastaanottajalle, eli kyse on kuljetettavaksi otetun tavaran määrällisestä vähenemisestä.

Tavaran vahingoittumisella on puolestaan tarkoitettu tavaran laadun huononemista ja muutosta, joka näkyy tavaran fyysisessä tilassa ja sen myötä arvossa.

Tavaran katoamista, vähentymistä tai vahingoittumista tarkoittavat tilanteet sisältävät paikoin joitakin tunnistamisongelmia ja keskinäisiä rajanveto-ongelmia, jotka voivat vaatia tapauskohtaista arviointia. Arvion tekemisessä siitä, onko kyse jostain edellä mainitusta, voi olla tarpeellista ottaa yhteyttä aiheeseen perehtyneeseen lakimieheen.

Mitä tarkoitetaan tavaran kuljetettavaksi ottamisella?

Laissa ei ole täsmällistä säännöstä siitä, mitä hetkeä voidaan pitää rahdin kuljetettavaksi ottamisen ajankohtana. Jotta vastuun kesto saataisiin kuitenkin määriteltyä, on tällaisena ajankohtana yleisesti pidetty sitä, kun tavara fyysisesti luovutetaan rahdinkuljettajan hallintaan sillä tavoin, että hän kykenee määräämään tavaraan kohdistettavista toimenpiteistä, kuten siitä, mihin tavara sijoitetaan. Rahtiin liittyvän vastuun olemassaolon kannalta on olennaista, että rahdinkuljettajan hallinta- tai määräämismahdollisuus on syntynyt nimenomaan kuljettamista varten.

Kuljetettavaksi ottamisen ajankohdan määrittelyssä on huomioitu myös osapuolten keskinäinen sopimus ja sellaiset käytännöt, joita on voitu pitää osapuolten välillä vakiintuneina. Kuljetettavaksi ottamisen ajankohdan on katsottu voivan vaihdella niin tapauksen olosuhteiden kuin sen mukaan, millaisia toimenpiteitä tavaraan on kohdistettu. Ajankohdan viimeisenä mahdollisena hetkenä on pidetty kuitenkin tavaran ajoneuvoon ahtaamista. Toisaalta, mikäli esimerkiksi lastaaminenkin on osapuolten välisellä sopimuksella sovittu rahdinkuljettajan tehtäväksi, voi vastuu alkaa jo tavaran luovuttamisesta rahdinkuljettajalle kyseistä toimenpidettä varten. Kuljetettavaksi ottamisena voidaan pitää esimerkiksi tilannetta, jossa tavara on jätetty rahdinkuljettajalle kuljetusta varten sellaiseen paikkaan, jossa hänen yrityksensä tavallisesti harjoittaa toimintaansa. Tavaraan suoritettavista toimenpiteistä sovittaessa voi muodostua pakottavan lainsäädännön ja rahdinkuljettajan vastuusta vapautumisperusteiden kannalta hankalia tilanteita.

Milloin tavara katsotaan luovutetuksi vastaanottajalle?

Rahdinkuljettajan rahtiin liittyvän vastuun on katsottu päättyvän sillä hetkellä, kun tavara luovutetaan vastaanottajalle. Myöskään tavaran luovutuksen ajankohtaa ei ole määritelty lainsäädännössä täsmällisesti. Usein merkitystä on annettu sille, mitä osapuolet ovat sopineet asiasta tai millaista käytäntöä on heidän välillään voitu mahdollisesti pitää vakiintuneena. Tulkinnanvaraisuuksia rahdinkuljettajan vastuun keston rajaamisessa ovat aiheuttaneet erityisesti tilanteet, joissa luovuttamisen ajankohdasta ei ole sovittu. Yleisesti tavaran luovuttamisen ajankohtana on pidetty sitä hetkeä, jona tavara on fyysisesti luovutettu vastaanottajalle niin, että tämä voi hallita tavaraa ja määrätä siihen kohdistettavista toimista. Myös luovutuksen ajankohdan on katsottu, kuljetettavaksi ottamisen ajankohdan tavoin, voivan vaihdella tilanteen olosuhteiden ja sen mukaan, mitä esimerkiksi rahdin purkamisen suorittamisesta on sovittu osapuolten kesken. Rahdinkuljettajan vastuun päättämistä tarkoittavasta luovuttamisesta on pidetty tärkeänä erottaa tilanteet, jotka voivat johtaa rahdinkuljettajan korvausvelvollisuuteen. Tällaisina on paikoin pidetty tavaroiden luovuttamista väärälle henkilölle, kuljetuksen keskeyttämistä ennen sen suunniteltua loppuunsaattamista tai tavaroiden jättämistä heitteille. Rahdinkuljettajan ei ole katsottu olevan vastuussa sellaisista tavaroista, joita ei ole mainittu kuljetussopimuksessa tai toisaalta, joiden ajoneuvoon lastaamisesta hän ei ole ollut tietoinen tai joiden lastaamista hän ei ole hyväksynyt.

Kuljetuksen voidaan katsoa päättyneen myös tilanteessa, jossa kuljetuksen aikana on ilmennyt seikkoja, joiden vuoksi kuljetuksen loppuun suorittaminen ei ole mahdollista. Tällöin, sekä tilanteissa, joissa tavaran luovuttamiselle on olemassa määräpaikassa este tai vastaanottaja kieltäytyy vastaanottamasta kyseessä olevaa kuljetusta, voi rahdinkuljettaja purkaa tavaran sen lukuun, joka tavaraan on oikeutettu, jolloin kuljetus katsotaan päättyneeksi.

Milloin tavaran luovutus on viivästynyt?

Tavaran luovutuksen voidaan katsoa viivästyneen tilanteessa, jossa rahdinkuljettaja ei ole luovuttanut tavaraa vastaanottajalle sovitun mukaisen ajan kuluessa. Mikäli luovuttamisen ajankohdasta ei ole sovittu täsmällisesti, on yleisesti katsottu, että luovutuksen viivästyminen on tapahtunut silloin, kun todellinen kuljetusaika on pidempi kuin aika, jonka huolellisella rahdinkuljettajalla voidaan kohtuudella katsoa kuluvan tavaran kuljettamiseen, kun huomioidaan olosuhteet. Arvioitavaksi voi tulla myös tapaus, jossa kyse on osakuormasta ja tällöin merkitystä voidaan antaa sille ajalle, joka täyden kuorman kokoamiseen tavallisesti kuluu.

Huomioitavia asioita

Rahdinkuljettajan vastuun rajaamisen osalta voidaan mainita olevan myös sellaisia tilanteita, joissa kuljetettavaksi otetun tavaran katoamiseen, vähentymiseen, vahingoittumiseen tai sen luovutuksen viivästymiseen ovat vaikuttaneet useat eri seikat, joista kaikki eivät sisälly rahdinkuljettajan vastuuseen rahdista. Tällaisissa tapauksissa on päädytty siihen, että rahdinkuljettaja on vastuussa siltä osin, kuin hänen vastuuseensa sisältyneet seikat ovat vaikuttaneet vahingon syntymiseen.

Rahdinkuljettajan vastuuta on kutsuttu luonteeltaan "ankaraksi vastuuksi", johtuen siitä, että vastuu kattaa pääsääntöisesti kaikki tavaran kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana tapahtuneet vahingot riippumatta siitä, onko vahinko johtunut kuljettamisesta ja onko rahdinkuljettaja itse käyttäytynyt kuljetuksen aikana huolellisesti.

Rahdinkuljettajan vastuun laajuuden osalta voidaan huomioida, että vastuu kattaa myös sellaiset vahingot, jotka ovat aiheutuneet rahdinkuljettajan palveluksessa olleiden tai muutoin hänen lukuunsa kuljetusta suoritettaessa toimineiden henkilöiden teoista ja laiminlyönneistä samalla tavoin kuin, jos kyse olisi rahdinkuljettajan omasta menettelystä.

Kysymys rahdinkuljettajan rahtiin liittyvästä vastuusta vaatii usein tapauskohtaista harkintaa niin tavaran kuljetettavaksi ottamisen kuin tavaran luovuttamisen ajankohtaa arvioitaessa. Tarkasteltaviksi voivat tulla niin osapuolten väliset sopimukset kuin niiden tulkinta, alan käytäntö ja muut seikat. 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Rahdinkuljettajan rahtia koskevan vastuun alkamis- ja päättymisajankohtien arvioinnissa on usein mahdollista käyttää apuna samoja seikkoja.

- Rahdinkuljettajan kannalta voi olla tärkeää kyetä osoittamaan erityisesti se ajankohta, jona tavara on luovutettu vastaanottajalle, koska tämä hetki päättää rahdinkuljettajan vastuun rahdista.

- Sopimalla osapuolten kesken kuljetuksen kannalta merkittävistä ajankohdista voi olla mahdollista välttää joitakin myöhemmin haastaviakin tulkintaongelmia.

Varoitukset

- Rahdin kuljetuksiin liittyvien sopimusten teossa on hyvä pitää mielessä tiekuljetussopimuksia ja rahdinkuljettajan vastuuta koskeva pakottava lainsäädäntö.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]