Minilex - Lakipuhelin

Rahdinkuljettajan vastuu rahdista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahdinkuljettajan ja tavaran lähettäjän välillä vallitsee sopimussuhde, jossa kuitenkaan ei normaalisti voida poiketa tiekuljetussopimuslain määräyksistä. Lain määräämää rahdinkuljettajan vastuuta ei siis voida poistaa sopimuksella. Kansainvälisissä kuljetussopimuksissa tätä koskeva ehto on mitätön. Kotimaisessa kuljetuksessakaan laista poikkeava ehto ei tavallisesti ole mahdollinen. Rahdinkuljettaja on vastuussa, mikäli tavara katoaa, vähenee tai vahingoittuu kuljetuksen aikana. Rahdinkuljettajan vastuu alkaa heti siitä hetkestä lähtien, kun tavara otetaan kuljetettavaksi, ja se jatkuu aina siihen asti, kunnes kuljetettava tavara luovutetaan vastaanottajalle. Kuljettaja vastaa myös vahingoista, jotka aiheutuvat tavaran luovutuksen viivästymisestä.

 

Mitä tarkoitetaan kuljetettavaksi ottamisen ajankohdalla?

Laissa ei ole säännöstä siitä, millä hetkellä tavara katsotaan otetuksi kuljetettavaksi. Yleensä ajankohdalla tarkoitetaan hetkeä, jolloin tavara luovutetaan fyysisesti. Kuljettajan on tällöin täytynyt saada tavara hallintaansa ja hänellä täytyy olla valta määrätä esimerkiksi sen sijoituspaikasta. Tavarankuljettaja on voinut saada tällaisen vallan jo ennen varsinaisen kuljetuksen aloittamista. Kuljetettavaksi ottamisen ajankohta voi vaihdella olosuhteiden mukaan, mutta viimeisin mahdollinen hetki on tavallisesti se, jolloin tavara on ahdattu ajoneuvoon. Kuljettajan vastuu alkaa esimerkiksi silloin, kun tavara luovutetaan lähetyspaikkakunnalla rahdinkuljettajalle tai tämän työntekijälle. Jos tavaran lastaaminen on sovittu lähettäjän tehtäväksi, rahdinkuljettajan vastuu voi alkaa vasta kun lähettäjä on suorittanut lastauksen loppuun. Jos taas lastaaminen on rahdinkuljettajan tehtävä, alkaa vastuu jo silloin, kun tavara luovutetaan lastausta varten rahdinkuljettajalle. (Viinikka, Tuija: Rahdinkuljettajan tavaravastuu tiekuljetuksissa. Talentum Media Oy, Helsinki 2006, s. 63)

 

Milloin tavara katsotaan luovutetuksi vastaanottajalle?

Osapuolten on mahdollista sopia tarkemmin siitä, milloin luovutus katsotaan tapahtuneeksi. Jos näin ei ole menetelty, tilanne on ongelmallisempi. Erityisesti tulkintavaikeuksia aiheuttavat tilanteet, joissa vahinko tapahtuu juuri luovutettaessa tavaraa vastaanottajalle. Yleensä luovutushetkeä arvioidaan samalla tavoin kuin kuljetettavaksi ottamisen ajankohtaa eli sillä tarkoitetaan fyysistä luovutushetkeä. Kun tavaraa koskeva kontrolli siirtyy rahdinkuljettajalta vastaanottajalle, päättyy samalla rahdinkuljettajan vastuu. Lähtökohtana pidettävä sitä, mitä osapuolet ovat sopineet tai mikä on muodostunut vakiintuneeksi tavaksi alalla tai heidän välillään. Kuten rahdinkuljettajan vastuun alkamisajankohta, myös luovuttamisen ajankohta voi siis vaihdella olosuhteiden mukaan. Osapuolet ovat saattaneet sopia siitä, kenen tehtäviin tavaran purkaminen kuuluu. Tehtävä voi kuulua jommallekummalle osapuolelle myös muilla perusteilla kuin sopimuksella. Se, kenen velvollisuudesta on kyse, voidaan päätellä esimerkiksi olosuhteiden, osapuolten kesken mahdollisesti vakiintuneen tavan, alan yleisten tapojen, tavaran tai ajoneuvon laadun tai osapuolten asiantuntemuksen perusteella. Jos purkaminen kuuluu rahdinkuljettajan tehtäviin, ei vastuu tavarasta lopu ennen kuin tämä on suorittanut sen kokonaan. Mikäli taas vastaanottaja purkaa tavaran, päättyy rahdinkuljettajan vastuu jo silloin, kun tavara luovutetaan purkamista varten vastaanottajalle. On huomattava, että tavaravastuun lopettavasta luovuttamisesta tulee erottaa tavaran jättäminen heitteille, luovuttaminen väärälle vastaanottajalle sekä kuljetuksen ennenaikainen keskeyttäminen. (Viinikka 2006, s. 71, 73, 76)

Mikäli kuljetuksen aikana ilmenee, että kuljetuksen suorittaminen on mahdotonta, tai jos tavaran luovuttamiselle määräpaikassa on esteitä tai vastaanottaja kieltäytyy ottamasta tavaraa vastaan, rahdinkuljettaja voi purkaa tavaran siihen oikeutetun lukuun. Tällöin purkamisen jälkeen päättyy samalla rahdinkuljettajan tavaravastuu.

 

Milloin tavara katsotaan viivästyneeksi?

Tavaran luovutuksen katsotaan viivästyneen, jollei tavaraa ole luovutettu vastaanottajalle sovitun ajan kuluessa. Aina kuljetuksissa ei kuitenkaan sovita erityisestä tavaran luovuttamisen ajankohdasta. Tällöin luovutus katsotaan viivästyneeksi, kun todellinen kuljetusaika ylittää sen ajan, jonka huolellinen rahdinkuljettaja olosuhteet huomioon ottaen kohtuudella tarvitsee tavaran kuljettamiseen.

 

Se, milloin rahdinkuljettajan katsotaan ottaneen tavaran kuljetettavaksi ja milloin tavaran vastaanottajan katsotaan vastaanottaneen sen, riippuu aina tapauksesta. Kysymys on sopimuksista ja niiden tulkinnasta, osapuolten tarkoituksen selvittämisestä, alan käytännöstä ja muista seikoista. Koska jokainen sopimussuhde on yksilöllinen, ei yksiselitteistä ja kaikkiin tilanteisiin sopivaa vastausta ole mahdollista antaa. Yksittäisen tilanteen arviointi ja siihen liittyvien oikeudellisten ongelmien paikantaminen edellyttää Vahinkolautakunnan ratkaisujen sekä ulkomaisen ja kotimaisen oikeuskäytännön tuntemusta, minkä vuoksi on kannattavaa kysyä tarkempia neuvoja oikeudellisen tiedon asiantuntijalta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa