Minilex - Lakipuhelin

Ajopiirturikortin peruuttaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lain mukaan ajopiirturikortin peruuttamisesta päättää aina Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Poliisi voi ottaa kuljettaja-, yritys- tai korjaamokortin haltuun, jos on perusteltua syytä epäillä, että kortin peruuttamisen edellytykset täyttyvät. Jos kortti peruutetaan, on kortin haltijan viipymättä toimitettava peruutettu kortti Liikenteen turvallisuusvirastolle.

Kuljettajakortti on aina henkilökohtainen ja sen vuoksi kortti on peruutettavissa, jos kuljettaja jää kiinni kortin tai korttihakemuksen väärentämisestä, väärien ilmoitusten antamisesta korttia haettaessa tai toisen kuljettajan kortin käyttämisestä. Kuljettajakorttia ei saa peruuttaa muilla kuin näillä perusteilla.

Yrityskortti voidaan peruuttaa, jos kortti on alun perin myönnetty esitettyjen väärennettyjen asiakirjojen tai väärien ilmoitusten perusteella tai jos yritys on käyttänyt jonkun toisen yrityksen korttia tarkoituksenaan väärentää ajo- ja lepoaikoja. Kortti voidaan peruuttaa myös, jos hakija on poistettu Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallituksen ylläpitämästä yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä.

Liikenteen turvallisuusvirasto voi peruuttaa korjaamo- tai valvontakortin, mikäli se katsoo, ettei kortin haltija enää täytä kortin myöntämisen edellytyksiä tai kun korttia käytetään vastoin sen käyttötarkoitusta. Korjaamokortin osalta edellytysten puuttuminen tarkoittaa, että hakijalla ei enää ole voimassa olevaa lupaa digitaalisen ajopiirturin asennukseen ja korjaukseen.

Päätökseen peruuttaa ajopiirturikortti saa vaatia oikaisua lähettämällä kirjallinen oikaisuvaatimus Trafille. Vaikka peruuttamispäätökseen haettaisiin muutosta, voidaan se panna täytäntöön jo muutoksenhakuprosessin aikana. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä millaisin perustein peruuttamisen kumoamista vaaditaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa peruuttamispäätöksen tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, se jätetään tutkimatta. Oikaisuvaatimus tulee lain mukaan käsitellä kiireellisesti. Trafin peruuttamispäätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla, mutta oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun Trafin päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa oikaisuvaatimukseen annetun päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmässä on kerrottava tiedot siitä, mistä päätöksestä valitetaan ja perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa